Online seneste måned


 • "Vattenkonstmästaren" Andreas Leikardt och några 1700-tals fästningsplaner över Malmö.
 • † Ida Elisabeth Pagh, f. Michelsen, født 12. Juli 1854 i Faaborg, død 17. April 1908 i Bogense. Taler ved hendes Jordefærd i Bogense den 22. April 1908.
 • † Provst Ove Th. N. Krarup. 1799-1862.
 • Aage Friis
 • Aalborg Stifts Præsters Trængsler "udi den onde og besværlige Tid" 1657-60.
 • Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med gamle Roskilde Amt), 1922, 1923, 1924, 1925
 • Aarhus Kirker endnu en Gang.
 • Anders Sunesen.
 • Anetavle for krokone Gudrun Fiil (1890-1972)
 • Anetavle for læge og rejseskribent Aage Krarup Nielsen (1891-1972)
 • Anetavle for politikeren A.C. Normann (1904-1978)
 • Anetavle for politikeren Erik Haunstrup Clemmensen (1920-2009)
 • Anetavle for politikeren Jens Peter Bonde
 • Anetavle for politikeren Kristen Touborg Jensen (1943-2017)
 • Arbejdererindringer : kilder til Danmarks historie ca. 1860-1960
 • Årbog 2001
 • Årbog 2002
 • Årbog 2006
 • Arild Hvitfeldt og Præsten i Faarevejle.
 • Autobiografiske Optegnelser af E. Mau.
 • Baggesens Biografi af Biskop Tønne Bloch.
 • Barndomsminder : 1874-1890.
 • Betragtninger i Anledning af D. G. Monrads politiske Breve
 • Bidrag til Fyns Stifts Kirkehistorie.
 • Bidrag til Herrnhutismens Historie paa Bornholm.
 • Bidrag til Kateketembedets Historie især i Christian VI's Tid.
 • Bidrag til N. F. S. Grundtvigs Levnedshistorie.
 • Binjamin Mussaphia og hans Brevveksling med Otto Sperling junr..
 • Biografiske Optegnelser om Biskop Frands Thestrup og hans Familie.
 • Biskop Jakob Lodbergs Iver for Kristendomsundervisning.
 • Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 1651-1663. [2. del].
 • Blade af Møens Kirkehistorie i første Halvdel af 18. Aarhundrede.
 • Blade af Waisenhusets Historie.
 • Bodil Michelsdatter : historisk Tidsbillede fra Hedeboegnen.
 • Bornholm : Dagbøger ført paa Reiserne i 1818 og 1819
 • Breve fra Andreas Hojer (1733 og 1738-39).
 • Breve fra Biskop Fr. Plum til Biskop Fr. Münter.
 • Breve fra professor, dr. theol. Jens Møller til F. D. Gräter.
 • Breve og Optegnelser af Peter Motzfeldt : Med Forfatterens Portræt og hans Biografi af Udgiveren
 • Brevveksling og Dagbøger / Bind 1 - 1858-74
 • Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis Kirke , lærer ved søetatens underofficersskole
 • Cataloger over offentlige auktioner i Randers 1805
 • Da enhver fik sit - : udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne
 • Danske kirker
 • Danske og norske Studerende ved Universitetet i Frakfurt a. d. Oder.
 • Danske og norske Studerende ved Universitetet i Greifswald.
 • Danske Studerende i Basel.
 • Danske Studerende ved Universitetet i Marburg.
 • Danske studerende ved Universitetet i Tübingen.
 • Danske, Norske og Holstenske Studenter ved Universitetet i Giessen 1608-1707.
 • Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i Heidelberg 1381-1668.
 • Danske, norske og holstenske Studerende ved Universitetet i Bologna.
 • Degne og Skoleholdere paa Møen 1728-50.
 • Den danske bondegård
 • Den danske Tartuffe : En gammel Kiærligheds- og Ægteskabs-Historie.
 • Den gamle General : Uddrag af Generalmajor Frederik Gotthold v. Müllers efterladte Papirer
 • Den nedlagte Latinskole i Kjøge.
 • Det danske historikermøde 1971
 • Det danske historikermøde 1973
 • Det danske historikermøde i Odense : 16.-17. februar 1969
 • Det restaurerede formentlige "Helligaandshus" i Randers.
 • Det restaurerede, formentlige "Helligaandshus" i Randers.
 • Dr. Morten Børups Vers om de danske Stiftssteder.
 • Dr. Ryge : Et Bidrag til Belysningen af Det Kgl. Teaters indre Historie i den første Halvdel af det forrige Aarhundrede.
 • Dr. theol. Mads Jensen Medelfar, Biskop i Lund.
 • Efterretninger fra Skam Herred i Fyn.
 • Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster.
 • Einführung in die Archivkunde - 4. udg. - 1993
 • En familie fra Højer - i grænselandet mellem dansk og tysk
 • En hedeboslægt : Frands Pedersen og Inger Andersdatter og deres efterslægt
 • Erindringer om den kirkelige Bevægelse paa Mors 1881-83.
 • Et godt liv - trods alt
 • Et hidtil ukendt Arbejde af Viborg-Bispen Knud Mikkelssøn.
 • Familierne Livbjerg/Bøvling : En nordvestjysk familiesaga
 • Filantrop og Skribent : brogede Minder fra et begivenhedsrigt Liv i Ind-og Udland.
 • Flensborgeren, Professor Christian Paulsens Dagbøger.
 • Flynderupgård Museet : Vejledning.
 • Fortidsnyt på Halsnæs, nr. 64, 2008
 • Fra Fortid og Nutid. Erindringer fra mine Discipelaar. 1845-49.
 • Fra Frederiksborg amt Årbog 1955.
 • Fra Frederiksborg Amt, Årbøger for 1964, 1965, 1966, 1967 [register]
 • Fra min Samtid
 • Fra rektor Krafts tid.
 • Fra Viborg Amt, diverse årgange
 • Frantz Henrich Müller : Den kongelige danske Porcelænsfabriks Stifter.
 • Frantz Henrich Müllers selvbiografi
 • Friedrich Christian Lesser (1692 - 1754) und seine Vorfahren, insbesondere die Pfarrerfamilien Maior, Rothmaler und Sagittarius und die Familien Neefe und Stromer
 • Friskolefolk
 • Fynske Sagn.
 • Gård nr.19, Lovrup, Døstrup sogn.
 • General de Mezas Krigs-Dagbøger fra Aarene 1849-1851 : Med en Biografi af Generalen.
 • Grev C. E. Stolberg-Wernigerode og det danske Hof.
 • Gymnasieskolens programmer 1903-1958 / bind 1. Bibliografi og billedfortegnelse.
 • Gymnasieskolens programmer 1903-1958 / bind 2. Bibliografi og billedfortegnelse.
 • Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1968-1996
 • Hans Christensen Hviid i Vesterborg Skovhuse og hans Slægt
 • Har Christian Barnekov frelst Christian den Fjerdes Liv i Træfningen paa Skällinge Hede En kritisk Undersøgelse.
 • Helliggesthus og Duebrødrehospital i Roskilde.
 • Henrik Gerners Afskedstale.
 • Herman Skeel. En dansk Adelsmand blandt tyske Reformatorer og Humanister.
 • Herregaardsgartner Christian Pedersen : En Oversigt over hans Arbejder særligt paa det historisk-botaniske Omraade.
 • Hesnæsbogen : Blade af Hans Mortensens Levnedsbog.
 • Holbo-historier. Årbog 2008.
 • Holbo-historier. Årbog 2009.
 • Højby Kirke og dens Kalkmalerier.
 • Højskoleforstander Carl Frederik Grove (død 1895) og hustrus arkiv
 • Højskoleforstander Ernst Johannes Trier (død 1893) og hustrus arkiv
 • Hørup i breve og digte : breve, digte og litterære prosastykker til belysning af Viggo Hørup og hans kreds
 • Hvem var Arne Magnussons formand?.
 • Hvor har Randers Helligaandshus ligget?
 • Hylke sogn i det nittende århundrede
 • Ingrid Karlby og hendes forfædre
 • J.N. Madvig-bibliografi
 • Jacob Chr. Lindberg : Den danske Kirkesags Forkæmper : Et Mindeskrift.
 • Jonstrupbogen, diverse årgange
 • Jul i Nordsjælland, diverse årgange
 • Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række
 • Kirkelige Forhold i Nyborg i Aarene 1736-37.
 • Klavs Christoffersen Lyskanders Levned : samt hans Bog om Danske Skribenter
 • Koldinghus Lensregnskaber 1610-1661 : Komplette uddrag af indfæstning og stedsmål, samt opslagshenvisninger til sagfald.
 • Koldinghus Lensregnskaber 1610-1661 : Sagfald m.v.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1849.
 • Kongens Lyngby i gamle Dage.
 • Konsistorialraad Jacob Christian Schmidth's samtlige Efterkommere.
 • Ladefogedslægten "Kikkenborg" - Junget
 • Ladefogedslægten Kikkenborg
 • Landsbyliv - Erindringer fra Esbønderup
 • Laugø Smedie : bygningsopmåling og -undersøgelse samt historisk redegørelse
 • Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat.
 • LGD (Landerupgaard), Julen 1950.
 • Litteraturhistorikeren M. Albert Thura, Sognepræst i Lejrskov og Jorderup.
 • Livet begynder : træk fra min barndoms og tidlige ungdoms aar.
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1913 - 1923
 • Madame Maria Wulfs født Martens. Et Tidsbillede.
 • Magister Iver Brinks Levned.
 • Magnus Langhorn.
 • Major Theodor Cizeck von Zeilau fortæller ... samlet af Oberst Carl Engholm
 • Marselis-slægten : blade af dens historie
 • Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser
 • Medlemmer af Direktionen for Admiral Jørgen Balthazar Winterfeldts Stiftelse Trøstens Bolig
 • Mindetale ved Etatsraad, Ridder Johan Christian Rybergs Jordefærd den 26 Januar 1832 holden i Dreslette Kirke.
 • Missionærer og Præster i Diskobugten, 1734-1910. Bidrag til Grønlands præste- og kirkehistorie efter trykte og utrykte kilder.
 • Mit Livs Erindringer
 • Mit Livs Karrusel. 1 - Bondedreng.
 • Nogle Erindringer.
 • Om Grundlæggelsen af Klosteret i Præstø.
 • Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter
 • Om Professor S. B. Hersleb.
 • Om Separatisten Søren Lintrup.
 • Oplevelser i drengeår og ungdomsår
 • Optegnelser af Ander Mortensen Vejle, Præst i Hedensted 1640-78.
 • Optegnelser af Niels Giessing Wolf, Missionær i Grønland.
 • Orla Lehmann og hans samtid : et bidrag til belysning af friheds- og nationalitetstankens udvikling i Danmark
 • Overkammerherre Oxholm : Kongens Tjener - Ungdommens Ven.
 • Oversigt over Øresundstoldens Historie
 • Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender : bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864
 • Pastor Nicolaj C. Nielsen : (den sidste Nordslesviger)
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd.
 • Peter Nicolai Holst, det attende Århundredes Søren Kierkegård : i Anledning af hans 150-årige Jubilæum
 • Philip Christopher v. Holsteins Levnedsløb.
 • Pietisten Henrik Langhorn paa Kristiansø.
 • Politikeren Fredrik Bajer ([død] l922) og hustrus arkiv.
 • Præsten Nic. Jæger og hans Kamp imod Bøndernes "Sommer-Riden" paa Møen.
 • Præsten Niels Tøxen i Verst. Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid.
 • Præsten Peder Wedel i Stavning. Et Bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland.
 • Præsten W. C. Müller.
 • Præster i Nørrejylland 1610.
 • Professor Heinrich Oscar Günther Ellinger (død 1947) og hustrus arkiv
 • Provst Frederik Schmidts Stambog 1790-1819
 • Provst, Dr. th. Wolf Frederik Engelbreth. Bidrag til hans Levned.
 • Provst, Dr. theol. Wolf Frederik Engelbreth. Fortsatte Bidrag til hans Levned.
 • Randers Helligaandshus. Et Kloster fra Katholicismens Forfaldsperiode.
 • Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid.
 • Skibspræster fra Kong Frederik den Andens Tid.
 • Slægtbog [Ortmann]
 • Slægten - Forum for Slægtshistorie. Diverse numre.
 • Slægten Jensenius
 • Slægten Mülerts.
 • Slægten på Espemosegaard i Lund i mange forgreninger fra 1721 til 1970
 • Slægten Sadolin gennem 300 aar
 • Slægten Schwensen fra Gl. Haderslev : Stamtavle og biografiske Data.
 • Slægten von Jessen
 • Slægtsforskeren 2019 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Smeden : kulturbilleder fra tiden omkring århundredskiftet
 • Sognepræst Johannes Ferdinand Fenger (død 1861) og hustrus arkiv
 • Sokkelund herreds tingbøger 1624-25
 • Sokkelund herreds tingbøger 1630-32
 • St. Bends Kirke i Ringsted.
 • Stamtavle over Efterkommerne efter Købmand i Flensborg Christian Ditlev Paulsen og Hustru Legatstifterinden Ingeborg Sophie Paulsen, f. Gadebusch.
 • Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas Schmidt's Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten fra Kællerød [1946].
 • Stamtavle over Slægten Permin. Trykt som Manuskript.
 • Stamtavle over Slægten Ryge.
 • Stamtavler for Jacob Henrik Schou's og hans Hustrues Susanne Bechman's Stiftelse
 • Stiftsprovst Henrik Gerner. En Episode af Herrnhutternes Historie i Danmark.
 • Supplement til Slægten Kampmanns stamtavle
 • The new Danish archives
 • Tibirke Bakker
 • Til Minde om Herlovianeren Hans Bøchman Melchior : En Tale : Med en Sang af Sophus Zahle [og] nogle Forerindringer.
 • Til Minde om Provst H. L. Lund, Sognepræst til Voldum og Rud : død d. 7. Januar 1896 : taler ved Bisættelsen i Voldum d. 14. Jan. og ved Jordfæstelsen i Borup d. 15. Jan. 1896.
 • Til Oplysning om Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet 1826.
 • Til Vorbasse Sogns Historie 1819-36.
 • Tillæg til Eggertine Lehmann f. Egebeck Livserindringer m.m.
 • Tisvilde hegn / Vejby-Tibirke Egnen
 • To gejstlige Profiler fra Begyndelsen af 19. Aarhundrede.
 • To livslinier : træk fra min ungdoms og tidlige manddoms aar.
 • Uddrag af Breve fra A. de Saint-Aubain
 • Uddrag af Breve i Fyns Bispearkiv.
 • Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik
 • Udvalg af Provst Morten Reenbergs Brevbog.
 • Ulrik Adolf Holstein (1731-1789) : Studier over den oplyste Enevældes første Dage i Danmark
 • Vartovpræsten Ole Hersleb. En Alvorsmand fra Pietismens Tid.
 • Vejby Skole 75 år
 • Vejby-Tibirke årbog - 2012
 • Vejby-Tibirke Selskabets Årbøger Indholdsfortegnelse 1966-1991
 • Vejledning i lokalhistorie : fra plan til bog
 • Wandborg-slægten fra Vandborg sogn gennem mere en 400 år.