Online seneste måned


 • 1881-1906 : Smaa Biografier og Portræter af Studenterne fra 1881. Udg. i Anledning af 25-Aars Jubilæet
 • Af en gammel slesvigsk Slægts Historie
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind II - I Algier og Italien 1816-21.
 • Af Terkel Klevenfeldts Reise-Journaler 1741-45.
 • Ahnetavle for Else, Lis og Sven Houmøller
 • Anetavle for dr. med. og politiker Kirsten Lee
 • Anetavle for forfatteren Herluf Thygesen Flensborg (1919-1987)
 • Anetavle for forfatteren Ove Abildgaard (1916-1990)
 • Anthon Frederik Tscherning
 • B. S. Ingemanns Udenlandsrejse 1828.
 • Birkerød mellem Sjælsø og Furesø
 • Blade af en gammel Lærerslægts Historie
 • Blade af Joh. Henr. Taubers Dagbøger
 • Bo Jonsson : Del 1 - Till 1375
 • Broder Jakob den Danske : kong Christian II's yngre broder
 • Brønshøj Kirkebog 1660-1682
 • C. A. Olesen : hans Liv, hans Værk, hans Lykke
 • Christian IV.s pengeudlån til danske adelige : Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældsstiftelse 1596-1625.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 6.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 7.
 • Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700.
 • Danmarks Adels Aarbog 1909. [26.] Sexogtyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1933. [50.] halvtredssindstyvende Aargang, Jubilæums udgaven
 • Dansk arkivbibliografi 1889-1981 / 2. udgave
 • Dansk biografisk Lexikon : Clemens-Eynden, 4. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Faaborg-Gersdorff, 5. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Jyde-Køtschau, 9. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk farmacevtisk Stat 1929.
 • Danske patricierslægter / Bind 2
 • Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg. Supplement.
 • Danske slægter Fabricius / Bind VII - XI Slægter Fabricius fra Sønderjylland - XII Slægten Fabritius fra Cleve (Kleve)
 • De danske jern- og metalerhverv - Bind 2 - Faglig biografisk håndbog for erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark
 • De danske jern- og metalerhverv : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark / Bind III L-Å
 • Den Danske Lægestand 1901-1907. 8. udgave
 • Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere : 1736-1955.
 • Den Suhr´ske Stiftelse Dens Grundlægger og Hans slægt; Den Suhrske Stiftelses 50 aarige Bestaaen
 • Departementstidenden 1854 - Syvende Aargang /
 • Det kgl. danske Fyrvæsen 1560-1927.
 • Die Descendenz des Geheimen-Konferenzrats, Kammerherrn, Hofjägermeisters und Jägermeisters im ersten Schleswig'schen Jägermeister-Distrikt Sr. Excellenz Frederik Ferdinand von Krogh und andere Familien-Nachrichten.
 • Drengeliv i Kroen
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1891-1892
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1892-1893
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1893-1894
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1894-1895
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1895-1896
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1896-1897
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1897-1898
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1898-1899
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1899-1900
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1902-1903
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1903-1904
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1904-1905
 • Elisabeth Jerichau-Baumann : En Karakteristik
 • Emil fortæller : erindringer fra Haslev og omegn
 • En islandsk Eventyrer : Árni Magnússons Optegnelser
 • En Kirketyvs Bedrifter
 • En Race-Slægt - Konferensraad Heger og hans Sønner
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • Erhard Jacobsen : en politiker i centrum
 • Et Bidrag til Hans Rostgaards og Krogerups Historie.
 • Et Par Blade af mit Liv og Levnet. Nedskrevet for Familie og Venner af P. Rasmussen.
 • F. Vermehren
 • Fabrikejer C.M. Hess og hans Slægt.
 • Familien på Store Lundergaard : en slægtshistorie gennem 126 år.
 • Farmaceutisk Stat 1770-1879 indeholdende Fortegnelse over de i dette Tidsrum examinerede farmaceutiske Kandidater, kronoligisk Fortegnelse over Apothekere og Apothekerne i Danmark, samt farmaceutisk Statistik
 • Festskrift for Studenterne fra 1865
 • Folketælling 1787 i Smørum herred og Sokkelund herreds vestlige del : Københavns amt
 • Folketællingen 1834, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt : med person- og adresseregister.
 • Folketællingen for København, Frederiksberg og Gjentofte Kommune den 5. November 1925
 • Forordning ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 1839.
 • Forordning ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 1791.
 • Forordning f. Danmark og Norge, ang. Vaccinationen. 1810.
 • Forordning f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 1828.
 • Forordning om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark. 1791.
 • Forordning om Sognefogders Beskikkelse Deres Embeds-Forretninger og Belønninger. 1791.
 • Forordning Om umaadelig Kiørsel og adskillig anden Uskikkelighed paa Gaderne i Khavn. 1685.
 • Forordning som nærmere forklarer og bestemmer Trykkefrihedens Grændser. 1799.
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Aaret 1843 have taget examen artium ved Kjøbenhavns Universitet og ved Sorø Akademi. Kbh. i Okt. 1868.
 • Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89.
 • Gartner af Grejsdalen Mads Jørgensen's Optegnelser om sin Slægt - 1620-1928.
 • Gejstlig Stat 1909 : sluttet d. 31. Juli 1909
 • Godthaab Hammerværk : familievirksomhed og fabrikssamfund
 • Gosti-slægten og de slægter den mødes med
 • Grønbech familien i Rønne gennem 250 år
 • Grundtvig og England : Studier over Grundtvig.
 • Grundtvigs Arv
 • Gyllingpræsten Otto Møller. Liv og Forfatterskab
 • H.P.B. Barfod. Minder fra et langt liv.
 • Hans Christian Rasmussen. Gaardejer i Aasum. Et Blad til Bondestandens Saga.
 • Hans Vilhelm Kaalund : en Levnedsskildring
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1987
 • Holger Rosenkrantz den Lærde : en biografisk skildring med bidrag til belysning af danske kirke- og studieforhold i det syttende århundredes første halvdel
 • Hvorledes er de to Slægtsnavne Asmussen & Worsaae kommen sammen?
 • Indføds-Retten. 1776.
 • Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre. 1877.
 • J.C. Jacobsen : hans liv og gerning
 • Jacob Simonsen og Hustru Rose født Hahn og deres Forfædre
 • Jeg hader støvletramp : en ung piges dagbog 1940-45
 • Joel Levin Nathansons Optegnelser om Familien Hausen m.m.
 • Jødiske begravelser i Danmark - 1977-1983.
 • Julie Sødring født Rosenkilde : efterladte Optegnelser
 • Juridisk stat / 1965 - 23. udgave
 • Kaffeplantagen.
 • Katalog over Genealogisk Samling. Tillæg 1. april 1944 - 31. december 1950.
 • Katalog over Personalhistorie 99 + tillæg 1.4.1935 - 31.3.1943.
 • Kgl. aabent Brev ang. Dannebrog-Ordenens Udvidelse. 1808.
 • Khavns af Kong Frederik III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier
 • Kirken i Tibirke : et Bidrag til dens Historie
 • Kjøbenhavns Borgere 1659.
 • Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden ved Laurids Fogtman - V. Deel, I. Bind, 1746-1754.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1834.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1835.
 • Køge-Fonden 1936-1986
 • Krarup Intro
 • Krigstildragelserne i Sjælland 1807.
 • Krybskytten fra Nederskoven
 • Landsarkivet for Sønderjylland : en arkivoversigt
 • Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. I Rectorer. Efter trykte og utrykte Kilder.
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. I Biografierne
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. II Noter og Registre
 • Litteratur om Århus og forstæder : en illustreret bibliografi
 • Livets Rigdom.
 • Lov ang. Jordemødrenes Lønning. 1856.
 • Lov om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund eller imellem Medlemmer af forskjellige Troessamfund, m. v. 1851.
 • Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. 1875.
 • Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven
 • Løve herreds skolehistorie indtil ca. 1850.
 • Magister-Stat - Fortegnelse over nulevende Candidati Philologiae, Candidati Magisterii, Magistri Artium og Magistri Scientiarum
 • Magister-Stat / 1945. Biografiske oplysninger om nulevende Candidati Magisterii 1884 II - 1944 I Magistri Artium og Magistri Scientiarum Febr. 1883 - Jan. 1944.
 • Magister-staten 1962
 • Mary Jeppesen : en Dokumentation.
 • Meddelelser om Familien Krarup - 1915-1933, nr. 1-9.
 • Mellem Tønder og Ribe : Turistårbogen 1974
 • Mit ungdomsliv af Peter Abrahams
 • Mordet på Store Hans
 • Noget mere om C. A. Thyregod
 • Noget mere om C. A. Thyregod og hans fædrene Slægt.
 • Noget om C.A. Thyregod og hans Slægt
 • Ny i slægtsforskning? - Hjælp til at komme godt i gang
 • Om C. A. Thyregod og hans Slægt. Tredie Stykke.
 • Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.
 • Oplysninger om 397 Translatører og Translatricer, der fik Bevilling i Aarene 1849-1907
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1888, 2. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 1.- 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd. 3.hf.
 • Personregister til Bidrag til Langelands Historie af Vilh. Lütken [og] Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad ... af P. Rasmussen
 • Peter Foersom : en Levnedsskildring
 • Poul Jensen Kolding og hans slægt
 • Prinsessan Ingrid - Kronprins Frederik : Minnesalbum.
 • Reglement f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 1810.
 • Ribes skibsfart efter 1850
 • Richard Jensen - myten om en mand : forhistorien, fængselsdagbogen, efter krigen
 • Roskilde stifts kirkebøger III
 • Roskilde stifts kirkebøger. 1. Provstierne i GI. Roskilde amt - Sogne nr. 247-98
 • Rytterbønderslægter fra Hjelmslev og Framlev Herreder, Skanderborg Rytterdistrikt - Gaardejer Laurs Rasmussen og Hustru Ane Marie Frederiksen, Skovby Vestergaard
 • Sådan gik det til / Vilhelm Jung fortæller
 • Signe Læssøe, født Abrahamson; en Livsskildring
 • Skagen. Bind 1: Den svundne tid i sagn og billeder
 • Skagen. Bind 2: Den nye tid i oplevelser og indtryk
 • Slægt og stavn - 1990:1
 • Slægt og stavn - 1992:3.
 • Slægten Brüel, en forstslægt
 • Slægten Linnemann
 • Slægten Sager
 • Slægten Walther i Aasum. Nogle Optegnelser for dens Ungdom
 • Slægtsbog over den helsingørske Slægt Schierbeck
 • Slægtsbog over Slægten Liin : Jens Nielsen (Liin) og Kirstine Christensdatter
 • Slægtstavle over efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
 • Sønderjyske historikere efter 1864
 • Søren Kierkegaard; Barndom og ungdom
 • Søren Kierkegaards Moder og Hendes Slægt i Brande-egnen
 • Stamtavle Nr. 1 og 2 for den tyske Linie v. Lowtzow, Nr. 3 for den danske Linie v. Lowzow, og Nr. 4 for den norske Linie Lowzow
 • Stamtavle over Frederik Sørensen Blochs descendenter
 • Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Olling-Smedegaard
 • Studenterne 1921 : ved 25 Aars jubilæet.
 • Studenterne MCMVI. Biografiske Oplysninger og Udtalelser samlede i 25-Aaret for Artium 1906.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 1 - A-G
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 2 H-J.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 3 K-O
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 4 P-Å.
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1975
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1985
 • Thomas B. Thrige : med særligt Henblik paa hans Lære- og Vandreaar.
 • To glostrupkunstnere : Just Andersen og Jørgen Windfeld-Schmidt
 • To hundrede biografier af studenterne fra 1872
 • Tversted sogn 1688-1809 Begravede
 • Tversted sogn 1688-1809 Døbte
 • Tversted sogn 1688-1809 Viede
 • Tversted sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Døbte
 • Uggerby sogn 1688-1809 Viede
 • Uggerby sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Undervejs : artikler fra ungdom og manddom.
 • Vejen jeg gik og mennesker jeg mødte : en landarbejders erindringer.
 • Vem är vem i Norden : biografisk handbok
 • Viborg Landstings dombøger : 1616-1618 : juridisk oversigt, sted- og personregistre til udtog af dommene
 • Viborgminder