Register til pensionssager fra
1. Verdenskrig

Pensionssager fra 1. verdenskrig


Invalidenævnet for de Sønderjyske Landsdele eller Invalidenævnet i Sønderborg blev oprettet i 1920. Nævnet tog sig af ofre og efterladte efter deltagelse i 1. verdenskrig.


På RA Aabenraa opbevares sagsakterne, ca. 140 hyldemeter, over alle, der har ansøgt om at få invalidepension, enkepension eller støtte til omskoling, etablering af selvstændig virksomhed o.l.


  • I-akter; Invalidepensionsakterne indeholder et resume af krigstjenesten, bilag fra den preussiske behandling af invalidesagen, tilsvarende bilag fra den danske revision af sagen, ofte i hele udbetalingsperioden, samt udbetalingsbilag, indtil den invalide afgår ved døden
  • E-akter; Enkepensionsakterne indeholder også et resume af den afdødes krigstjeneste og bilag fra preussisk og dansk behandling af sagen. Modtagerne var først og fremmest enker, men også efterladte børn og efterladte forældre, som den afdøde havde forsørgerpligt overfor


I-akter og E-akter er underlagt 75-års tilgængelighed efter sidste personoplysning. Der skal oftest søges om adgang, men denne er gjort meget smidig: Alle akter, der slutter for 75 år siden (eller tidligere), er umiddelbart tilgængelige. Akter, hvor oplysningerne yngre end 75 år kun rummer rutinemæssige ting omkring udbetaling o.l. kan læsesalsvagten på egen hånd give straksadgang til. Kun hvor der er helbredsoplysninger yngre end 75 år, må ansøgningen gå omkring en arkivar.