Københavns jævnførelsesregistre

Jævnførelsesregister over de københavnske matrikuleringer i 1689, 1756, 1806


København har fra gammel tid været inddelt i kvarterer (undertiden også kaldet ejerlav), og hver grund i kvarteret har et entydigt matrikelnummer, der identificerer grunden i forhold til andre i kvarteret. Vi støder på disse matrikelnumre i de ældre folketællinger for København.


Matrikelnumrene blev indført i 1689, men de blev ændret i 1756 og igen i 1806. Matrikelnumre må ikke forveksles med de gadenumre (undertiden kaldet husnumre), der blev først indført i 1859. Indtil da brugtes matrikelnummeret, som man i dag bruger gadenummeret.


Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 er opstillet efter grundenes nuværende matrikelnumre, og de tidligere numre, der har været i brug siden 1806. Her ses de matrikelnumre og adresser, grunden har haft gennem tiden, dens ejere i fire udvalgte år og den nuværende bygnings opførelsesår (så vidt det har kunnet opspores i tilgængelige kilder).


Matrikeloversigt med oversættelse af matrikelnumrene:


Her kan man slå københavnske gader op og se, hvilke kvarterer de tilhører: