Online seneste måned

Nye online titler august 2023


 • Hørsholm Egns Museum, Årbog 2007.
 • "Fast i nød" : Fynske Livregiment 1614-1964
 • [Lauritz Smith Theisens Efterkommere]
 • 148 danske bykirker
 • Aarbog for Hørsholm og Omegn. 2. Aargang.
 • Aktieselskabet Banken for Ringsted og Omegn 1890-1965
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1987.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1988.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1989.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1990.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1991.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1993.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1994.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1995.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1996.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1997.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1998.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1999.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2000.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2001
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2002
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2003
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2004
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2005
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2006
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2007
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2008
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2009
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2010
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2011
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2012
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2013
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2014
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2015
 • Anetavle for fodboldspilleren Kristen Nygaard Kristensen (født 1949)
 • Anetavle for Rasmus Peter Eriksen og Mette Kirstine Nielsens børn / Efterkommere efter Rasmus Peter Eriksen og hustru Mette Kirstine Nielsen
 • Anetavle for universitetsrektor Ib Poulsen (født 1949)
 • Årbog 2005: Holbo
 • Århus-profiler : skikke, personer og begivenheder i den svundne by
 • Bakkehus-Sproget
 • Bankier og fondsbørsvekselerer Georg Andersen : hans nærmeste familie, hans aner og efterslægt
 • Bartholinerne og Kredsen om dem
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 01-05
 • Bidt af fortiden : Jan Peter Fjelkings erindringer og mødet med Kaj Munk.
 • Boernes Historie og Slægtstavler 1546-1960
 • Bogen om Skive : i Anledning af Købstadens 600 Aars Jubilæum den 15. August 1926
 • Bogenses Historie. Bind 1. Købstadens opståen og udvikling frem til slutningen af 1700-tallet.
 • Bogenses Historie. Bind 2. Byens udvikling 1787-1938 I.
 • Bogenses Historie. Bind 3. Byens udvikling 1787-1938 II.
 • Bogenses Historie. Bind 4. Byens udvikling 1938-1988.
 • Bornholms Amtsraad 1842-1942 : 151 Biografier
 • C. Berg : en dansk Politikers Levnedsløb
 • C. I. Aggerbeck 1826-1894, Catharina Aggerbeck født Pedersdatter 1825-1913
 • Carl Nicolay Jensen Börgen
 • Carl Ove Thorvald Johan Nielsen - Slægtsoptegnelser
 • Christian Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd, 1812-1824
 • Christian Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd; 1825-1846
 • Christian Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd; 1848-1856
 • Cirkulære om journalisering og korrespondance i Rigsarkivet; Cirkulære RA. nr. 2/73
 • Da Sønderjylland vaagnede : en Skildring af Nordslesvigernes Nationalitetskamp fra 1830 til 1848.
 • Dagbog over Landmandens Forretninger for hver Maaned især : med et Tillæg om Agerdyrkningssystemer, Mergling, om Landvæsen i Almindelighed, samt med et Udkast til Landmandsbogholderie
 • Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. 2. Bind, Københavns Amt
 • Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Frederiksborg Amt, 1. Bind.
 • Danmarks ældste forretninger 1950
 • Danmarks Kirker, Præstø Amt, 2. Halvbind
 • Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt, 4. Bind.
 • Danmarks Kirker, VII, Bornholm
 • Danmarks Kirker; Frederiksborg Amt, 3. Bind.
 • Danmarks Riges medaljer og hæderstegn 1670-1990 = The decorations and medals of Denmark.
 • Danmarks store øer : Fyn : Langeland : Sjælland : Lolland : Falster : Møn : Bornholm. Bind 1.
 • Danmarks store øer : Fyn : Langeland : Sjælland : Lolland : Falster : Møn : Bornholm. Bind 2.
 • Dansk Biografisk Haandleksikon / Andet bind.
 • Dansk Biografisk Leksikon Sekstende Bind Woldbye- Aastrup, Supplement, Register
 • Dansk Biografisk Leksikon Tiende Bind Moltke - Olrik
 • Dansk Biografisk Leksikon Tolvte Bind Rasmussen - Scavenius
 • Dansk Biografisk Leksikon, Ellevte Bind, Olsen - Rask
 • Dansk Biografisk Leksikon, Femtende Bind, Treschow -Wold
 • Dansk Biografisk Leksikon, Fjortende Bind, Steenberg - Trepka
 • Dansk Biografisk Leksikon, Niende Bind, Levi - Moltesen
 • Dansk bogfortegnelse 1901-1908.
 • Dansk bogfortegnelse 1915-1919.
 • Dansk bogfortegnelse 1930-1934.
 • Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942
 • Dansk farmaceutisk årbog / 1982-84
 • Dansk Godstrafik med Auto
 • Dansk Person- og Rutebiltrafik samt Falcks Redningskorps
 • Dansk personalhistorisk Bibliografi, systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Personalhistorie : (i tilslutning til Bibliotheca Danica). 3. bd. Personalhistorie
 • Danske adelige Brevkister / Registraturer fra det 15-17. Aarhundrede.
 • Danske byer og sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. 12. bind, Frederiksberg Kommune
 • Danske opdragelseshjem i billeder og tekst.
 • De danske gartneri og blomster erhverv 1966 - Bind I. Faglig, biografisk håndbog
 • De danske gartneri og blomster erhverv 1966 - Bind II. Faglig, biografisk håndbog
 • De kongelige danske Ridderordener og Medailler 1960
 • De viste vejen : modtagere af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs sølvbægere 1804-1969
 • Den bastante uvished; tyver-trediver-huse i København - mellem tradition og fornyelse
 • Den danske Landinspektørforening 1925-50
 • Den Gamle By 1999. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2000. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den jydske Slægt Borch, Skjern-Borcherne. III
 • Den midtsjællandske Familie Jensen - Efterkommere af Hans Jensen, Forpagter på Skullerupholm og Hustru Karen Jensen Larsdatter.
 • Den Suhrske Stiftelse 1859-1984 : beretning for 1959-1984 med tavler og registre
 • Det danske Landhaandværk IV Byggefagene Leverandører
 • Det grundtvigske Sydfyn
 • Die Familien in Hürup, Angeln
 • Dit Nordsjælland
 • Dybbøl sogns historie
 • Egebækken - nr. 74 - juni 2023
 • Ellen og Christian - i anledning af Christians Larsens 100-årsdag den 22. april 1983
 • Emil Aarestrup : Stiftsfysikus i Odense 1849-1856
 • En by og en sparekasse gennem 150 år
 • En jysk herregård
 • En landsbys skæbne : Allesøs besættelse 1943-47
 • En storby bliver til : København og københavnere set af "Illustreret Tidende" 1859-74
 • Et aar i Siam
 • Etatsraad Just Haurowitz og Hustru Bodil Johanne, f. Therkelsens Familielegat og Stamtavle over Legatstifternes Slægt
 • Familien Herlevsens Stamtavle fra Aaret 1695 til 19. Juni 1949.
 • Familien Lion Levisons Slægte-Bog
 • Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens Halvhundredaarsdag den 18. Januar 1887
 • Folkets Førere : Johanne Luise Heiberg
 • Folkets Førere: N. F. S. Grundtvig
 • Forfædrene til skomagermester i Kerteminde Christian Clausen.
 • Forsvundne tider - en borgerlig familiekrønike i tekst og billeder.
 • Fortegnelse over Danmarks Dommerfuldmægtige den 1. juli 1953
 • Fortegnelse over danske Skrifter som vedrøre den danske Hærs og den danske Flaades Historie fra 1660 til 1800
 • Fortegnelse over litterære Arbejder af Louis Bobé
 • Fra den gamle Slagtergaard
 • Fra Fraugde Sogn : historisk-topografisk Skildring i korte Træk.
 • Fra Ribe Amt 1980, Bind XXI.
 • Fra Ribe Amt 1996, Bind XXVII
 • Frihed, lighed og tryghed / Historikermøde 2.
 • Frit Danmark, 1946, nr. 01
 • Frit Danmark, 1946, nr. 03
 • Frit Danmark, 1946, nr. 04
 • Frit Danmark, 1946, nr. 05
 • Frit Danmark, 1946, nr. 06
 • Frit Danmark, 1946, nr. 07
 • Frit Danmark, 1946, nr. 08
 • Frit Danmark, 1946, nr. 10
 • Frit Danmark, 1946, nr. 11
 • Frit Danmark, 1946, nr. 13
 • Frit Danmark, 1946, nr. 14
 • Frit Danmark, 1946, nr. 15
 • Frit Danmark, 1946, nr. 36
 • Frit Danmark, 1946, nr. 37
 • Frit Danmark, 1946, nr. 38
 • Frit Danmark, 1946, nr. 39
 • Frit Danmark, 1946, nr. 40
 • Frit Danmark, 1946, nr. 41
 • Frit Danmark, 1946, nr. 42
 • Frit Danmark, 1946, nr. 43
 • Frit Danmark, 1946, nr. 44
 • Frøslev og Mollerup Sognes Historie
 • Fyn rundt med H. C. Andersen
 • Gamle slægter i Ladegaard og Jernhyt - samt fragmenter af egnens historie
 • H. C. Andersen på Fyn 1819-75
 • Haabets Mænd : 50 Levnedsskildringer
 • Håndværkets, handelens og industriens udvikling indtil 1848
 • Hans Andreas Bender, hans slægt og efterkommere
 • Hans Pedersen Kromand's Efterkommere - Købmands- og Skibsførerslægten Rønne : nogle Slægtebogsblade
 • Hans Peter Børresen : Santalfolkets Apostel
 • Helsingør skifteprotokol 1571-1582
 • Hennegaard. Blade af en gammel Borgs Krønike.
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1985
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1988
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1989
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1990
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1991
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1992
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1998
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1999
 • Historisk Tidsskrift 1886-1887 - 5. rk. 6. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1887-88 - 6. rk. 1. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1890 - 6. rk. 2. bd. 3. hf.
 • Historisk Tidsskrift 1892-1894 - 6. rk. 4. bd.
 • Historisk tidsskrift 1934-1936 10.rk. 3 .bd.
 • Historisk tidsskrift 1950-1952 11.rk. 3.bd.
 • Historisk tidsskrift 1953-1956, 11. rk. 4. bd.
 • Historisk tidsskrift 1963-1966, 12. rk. 1. bd.
 • Historisk tidsskrift 1966-1967 12. rk. 2. bd.
 • Historisk tidsskrift 1967, 12. rk. 2. bd. 2-3. hf.
 • Historisk tidsskrift 1969, 12. rk. 3. bd.
 • Historisk tidsskrift 1969, 12. rk. 3. bd. 3. hf.
 • Historisk tidsskrift 1969, 12. rk. 4. bd. 1-2. hf.
 • Historisk tidsskrift 1973, 12. rk. 6. bd. 3-4. hf.
 • Historisk tidsskrift 1974, 13. rk. 74. bd.
 • Historisk tidsskrift 1982, 14. rk. 82. bd.
 • Historiske huse i Ærøskøbing
 • Højskolens Ungdomstid i Breve. Bd I.
 • Højskolens Ungdomstid i Breve. Bd II.
 • Hørsholm Egns Museum Årbog 2010
 • I landbrugets tjeneste gennem 125 år, i anledning af foreningens 125 års jubilæum 16. marts 1978
 • Indenfor snorene : fondsbørsvekselerernes historie - især til 1945
 • Industri- og Håndværkerforeningen : nykøbingensernes mødested siden 1852
 • Jens Lynnerup og hans slægt (Himmerland) - om Jens Laursen Lynnerup, født 1804, og hustru, deres forfædre og efterkommere.
 • Jens Povlsen, c. 1542-1592 : Rådmand og tolder i Kolding
 • Johan Joseph Rauch; en hofviolons liv og levned i slutningen af 1700
 • Kaperkaptajn Ole Andersens efterkommere
 • Kiøbenhafns Ampt, Olstücke Herred, Verløse Magle Sogen; fra Sogneforstanderskab til Magistrat 1841-1966
 • Kirkehistoriske Samlinger 2000.
 • Kirkehistoriske Samlinger 2001.
 • Kjøllergårdsskiftet.
 • Knabstrups Ejere i Tiden 1286-1814
 • Knud Justsen Haderup's efterslægt
 • Knud Lyne Rahbeks mødrene Slægt : Familien Riis.
 • Kongens Lyngby : Fotografier af C. G. Petersen
 • Kort over Kjøbenhavn 1886
 • Kortfattet Stamtavle over Familien van Deurs.
 • København By og Erhverv gennem 500 År - bind 2.
 • Købstadsmuseet "Den gamle By" - Årbog 1991.
 • Krenkerup og slægten Gøye 1367-1568.
 • Krøniken om Tøttrupperne paa Dueholm 1732-1845 - Arkivstudier og Familietradition
 • L. C. Lauritzen. 1868-1935.
 • Landkirkernes omgivelser : vejledning i bevaring
 • Laust Christian Mortensen 1820-1878, Mette Cathrine Mortensen født Christensen 1825-1888
 • Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864 - sydslesvigske år og dage
 • Legatstamtavle til brug for Elisabeth Goldschmidt, født Munch's mindelegat - efterkommere efter legatstifterens forældre Rasmus Caspersen Munch, f. i Nexø 1831, d. i Svaneke 1883 og hustru Elna Marie, f. Hansen, f. i Svaneke 1836, d. i København 1900 /
 • Lidt om Prof. Rasmus Nyerup og hans Slægt
 • Linderud og Slægterne Mogensen og Mathiesen
 • Lorentz Petersen og Anna Maria Buchwald med Efterslægt | Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter med Efterslægten Lorentzen | Iens Didrich Iansen og Anne Marie Monsdatter med Efterslægt | Johann David Christian Hollnagel og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt
 • Lov (Nr. 342 - 1922) om Hærens Ordning.
 • Løvenskiold - Løvenborg
 • Løvenskiold til Løvenborg - 1738-1938
 • Malmösläkten Bergh : personhistoriska anteckningar
 • Maria Lauritzen født Aggerbeck
 • Marienborg - et nordsjællandsk landsteds historie
 • Mænd og metal : danske smede i første halvdel af det 20. årh.
 • Med Flid, Kunst og Vand, Udg. af Københavns Brandvæsen i anledning af 100-års jubilæet
 • Med tårn og tinde, Højvangskolen (Glostrup Kommuneskole)
 • Meddelelser fra det danske Rigsarkiv / Meddelelser om Rigsarkivet med provinsarkiverne forårene 1901-1905 samt om arkivvæsenets organisation i Norden. Særtryk.
 • Midt- og Østsjælland
 • Militærfamilien Hagemann : Stamtavle med biografiske og personalhistoriske Oplysninger, samlede og udarbeidede efter Familieoptegnelser og ved Arkivstudier
 • Militærhistorisk Konference '77 - En Rapport.
 • Min Anetavle og Optegnelser om Slægten
 • Min fynske barndom
 • Min tid som mejerist fra 1946 til 1970.
 • Niels Møller, Valdemar Vedel : Brevveksling 1885-1915
 • Nitten generationer. Slægten Barfod-Barfoed - Bind 1
 • Nitten generationer. Slægten Barfod-Barfoed - Bind 2
 • Nogle Oplysninger om Slægten Hjortshøj fra Vejlby.
 • Nogle ord af og om Pastor Johannes Munck Møltrup.
 • Nord for Limfjorden
 • Nordøstfyn
 • Nordsjælland : Turistårbogen 1973.
 • Norske slektsvåpen.
 • Nøgle til almanakken : en ledsager til hvert års almanak.
 • Nørskov Slægten fra Mausing. 1817-1942.
 • Nu rinder solen op ... : Thomas Kingo, væversønnen fra Slangerup
 • Nye danske Landbrugsbygninger
 • Odense Handelsstandforening 1862-1987
 • Odense Vognmandslaug 1884-1984
 • Ods Herred : Turistårbogen 1968
 • Oppegnelser omkring Bjerckeslekten
 • Over Øresund før broen : svenskere på Københavnsegnen i 300 år
 • P.C. Ibsens Sønners Legat gennem 25 År
 • På sporet af Lyster-slægten
 • På vej
 • Pastor Chr. Knudsen' s Samlinger til en familiehistorie : et lille uddrag heraf og mine erindringer fra Lysholm
 • Peder Borch - hans forfædre og efterkommere 1590-1945
 • Portrætsamlingen i Roskilde Adelige Jomfrukloster samt en beskrivelse af klosterets andre malerier og ældre inventar
 • Portrætter af svenske og norske Frivillige, der som Officerer have gjort Tjeneste i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864
 • Rasmus Nielsen : Drengen fra Lolland.
 • Rektorer og lærere ved Odense Katedralskole 1802-1983
 • Renlighed i klunketiden
 • Ribebispen Gabriel Koch; hans Liv og hans Tid
 • Ridefoged Christen Knudsen og hans efterkommere i Norge indtil 5. led.
 • Ringkøbing amts samvirkende Husmandsforeninger 1913 - 1988
 • Roskilde Adelige Jomfrukloster : 1699-1949
 • Roskilde Museum Årsberetning 1990
 • Roskilde Museum Årsberetning 1996.
 • Roskilde Museum Årsberetning 1997.
 • Rønnemosegård og dens beboere i ca. 350 år
 • Rudolph Carl Julius Bidstrup - stamtavle samlet og skrevet i januar 1945 af K.Thorsen ; samt supplerende oplysninger af Kr. Kure.
 • Sammenfatning af historier og oplysninger om Christian Kallager.
 • Skipper Jørgen Anderskov, Levnedsløb, I
 • Skippere og skibe i Odense 1780-1830, II. Navneregister
 • Skovrideren på Estrup : Jørgen Vilhelm Evaldsen : noget om hans familie, hans bestilling og hans død 1744 - 1764
 • Skovrideren på Estrup : Jørgen Vilhelm Evaldsen : Skifter
 • Skriften på stenen - Vestre kirkegårds bevaringsværdige gravminder
 • Slægten Bay af Brandstensgaard i Vinstrup - Stamtavle over Efterkommere af Tømrermester i Randers Anders Sørensen Bay (født 1745, død 1819) og begge hans Hustruer
 • Slægten Birk fra Lemming
 • Slægten Dahl med indgiftede familier - Dahl Jensen Dahl's descendenter : en himmerlandsk slægt ca. 1700-1955
 • Slægten Dilling
 • Slægten Ellebye i Rønne - Den mandlige linie af slægten Lund - Slægten Robertsen i Rønne
 • Slægten Knagenhjelm og dens Jordegods
 • Slægten Manthey i Danmark og Norge.
 • Slægten Olsen - anno 1732-1933
 • Slægten Olsen af Østermarie - Møllerslægten Westh.
 • Slægten Stang : Bidrag til Frederikshalds Historie.
 • Slægten Teller. (Den danske Linie)
 • Slægten Vedel fra Handbjerg sogn : om Lago Baggesen Vedel og hustru Maren Christensdatter. Deres forfædre og efterkommere
 • Slægterne Dahl, Ahm, Eriksen, Poulsen, Rask, Skovhus, Skriver m.fl. i Danmark og USA. En slægtshistorisk oversigt 1700-1935.
 • Slægterne Mørk, Holm og Mogensen i Hasle og Allinge - Slægterne Pedersen og Christophersen i Hasle
 • Slægters spor i Bølling sogn
 • Slægts-Tavle over Etatsraad, Apoteker A. H. Riises og Hustrus Descendenter : Sluttet 18. maj 1970.
 • Slægtsbog for Jørgen Nielsen, Gedesby : arkivmateriale og erindringer,
 • Slægtsbog for Ole Eir
 • Slægtsregister over Hallegårdfamilien
 • Slægtstavle med personoplysninger for Dallerup-slægten
 • Slægtstavler for familierne Cedersted, Jernholm og Schroeter-Jernholm samt personregister og supplement til Johan Frederik Schroeter's samlede descendens (Haderslev 1878)
 • Søllerødbogen 2009
 • Søllerødbogen 2010
 • Søllerødbogen 2014
 • Søllerødbogen 2016
 • Sømandsliv og guldfeber : erindringer fra verdenshavene, Australien og New Zealand 1854-1864
 • Sønderjydske Aarbøger 1956, 1. Halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1957, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1957, 2. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1958, 2. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1959, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1960, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1960, 2. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1961, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1962, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1962, 2. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1963, 1. halvbind.
 • Sønderjyske årbøger - 1990.
 • Sønderjyske årbøger - 1991.
 • Sønderjyske årbøger - 1992.
 • Sønderjyske årbøger - 1993.
 • Sønderjyske årbøger - 1994.
 • Sønderjyske årbøger - 1995.
 • Sønderjyske årbøger - 1999.
 • Sønderjyske årbøger - 2001.
 • Sønderjyske årbøger - 2002.
 • Sønderjyske årbøger - 2003.
 • Sønderjyske årbøger - 2004.
 • Sønderjyske årbøger - 2005.
 • Sønderjyske årbøger - 2006.
 • Sønderjyske årbøger - 2007.
 • Sønderjyske årbøger - 2008.
 • Sønderjyske årbøger - 2010.
 • Sønderjyske årbøger - 2011.
 • Sønderjyske årbøger - 2012.
 • Sønderjyske årbøger - 2013.
 • Sønderjyske årbøger 1986
 • Sønderjyske årbøger 1987
 • Sønderjyske årbøger 1988
 • Sønderjyske årbøger 1989
 • Sønderjyske Rømningsmænd.
 • Stadilbonden Knud Jensen Dyekier / Et Tidsbillede fra Midten af 1700-tallet
 • Stamtavle for Familien Faber fra Ringe sogn paa Fyn : Mandssiden
 • Stamtavle over Chr. Lehmann Haabers Descendenter : fortsat til 1900 ved Conrad Haaber Larsen : fortsat til 1913 ved Vilhelm Bagger
 • Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, Aadum Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Jylland nedstammende Slægt Borch
 • Stamtavle over Familien Bak
 • Stamtavle over Familien Boje (Boye).
 • Stamtavle over Familien Brandt fra Skjoldelev
 • Stamtavle over Familien Hansen og Holm - af 10. Slg. Vestre Bedegadegaard i Klemensker
 • Stamtavle over Familien Lange.
 • Stamtavle over familjen Barth
 • Stamtavle over Jens Berthelsen Bruun's Efterkommere
 • Stamtavle over Konsulent C.A. Jensens Slægt
 • Stamtavler med biografiske Optegnelser over Slægten "Dorscheus" nedstammende fra Magister Pastor Peder Jørgensen Dorscheus. Bind 1.
 • Stamtavler med biografiske Optegnelser over Slægten "Dorscheus" nedstammende fra Magister Pastor Peder Jørgensen Dorscheus. Bind 2.
 • Stamtavler og Optegnelser over Kerteminde-Slægten Bager og dens Efterkommere gennem 300 Aar
 • Svensk Folkskole-Matrikel : Omfattande Uppgifter t. o. m. d. 1. Juli 1910
 • Teaterminder. Erindringer fra 31 Aars Rejseliv i Danmark og Norge
 • Teologisk stat - Kirkelig håndbog 2000.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1898, Ny række, 33. Bind.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1903, 74. Aargang
 • Tidsskrift for Søvæsen 1906, 77. Aargang- 41. bind
 • Tidsskrift for Søvæsen 1907, 78. Aargang.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1908, 79. Aargang. 43. bind
 • Tidsskrift for Søvæsen 1911, 82. Aargang
 • Tidsskrift for Søvæsen 1913, 84. Aargang
 • Titan, Smedien der blev Verdensfirma : Udg. i Anledning af Titan's 50 Års Jubilæum.
 • Vaabenet Berner Schilden Holsten.
 • Vejby-Tibirke årbog - 2011
 • Vejby-Tibirke årbog - 2013
 • Vejviseren 1978 : Trøjborg, Christiansbjerg
 • Vejviseren 1979 : Åbyhøj, Hasle
 • Vendsysselske Aarbøger 1957
 • Vestsjællands amt : et kulturhistorisk bidrag til fredningsplanlægningen
 • Visitatsberetninger og breve
 • Vor Hovedstads Historie
 • Vore Kirker i tekst og billeder - Frederiksborg Amt
 • Vore Landsbykirker : En Oversigt


 • Nye online titler juli 2023


 • - men facaden var pæn! : min slægtshistorie.
 • [Slægten Stallknecht]
 • 200 År : et sønderjysk bogbinder- og boghandlerfirma og dets ejere 1765-1965
 • 96 socialdemokrater + 2 fra arbejdsgiverne + 1 universitetsbygger = 99 biografier
 • Ad sandede veje : en gammel hedebondes liv og minder.
 • Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536.
 • Alexander Hamilton og hans mødrene Slægt : Tidsbilleder fra Dansk Vestindiens Barndom
 • Almanak : Skriv- og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1861.
 • Almanak. Skriv- og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1862.
 • Almanak. Skriv- og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1976.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1977.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1979.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1980.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1981.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1982.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1983.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1984.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1985. 300 år.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1986.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2016.
 • Almanak. Skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 2017
 • Alsisk landmandsvirke
 • Alstrup skole gennem 100 aar
 • Anders Hansen og gamle Niels Andersen fra Janderup - Tillæg til slægtsbogen 1947-76
 • Anetavle for Anton Jensen og Anne Marie Torp
 • Anetavle for erhvervsmanden Kjeld Kirk Kristiansen (født 1947)
 • Anetavle for kunsthistoriker og museumsdirektør Allis Helleland, født Johannesen (født 1953)
 • Anetavle for professor, dr. med. Børge Grønne Nordestgaard (f. 1957)
 • Anetavle for professor, matematiker Henning Haahr-Andersen (født 1960)
 • Anetavle for seminarielektor Hans Schmidt Madsen (1915-1986)
 • Anetavler for berømte danskere
 • Anton og Mariane Sørensen : aner og efterkommere
 • Årbog / Frederiksværkegnens Museumsforening - 1986
 • Århus Stifts Årbøger 1994, 78. bind.
 • Bangsgaardslægten
 • Barndomserindringer fra Kokkedal
 • Bennickslægtens Historie fra Aar 1397 til Aar 1889
 • Bennickslægtens Historie fra Aar 1397 til Aar 1889, tilføjelser
 • Beretning om Belønnings- og Spareforeningen 1959-1960
 • Bernstorffsvej : bøndernes gårde bliver til et moderne villakvarter
 • Betænkning om Affotografering af Kirkebøger m.v. Afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. oktober 1958 nedsatte udvalg.
 • Betænkning vedrørende Hastighedsbegrænsning : afgivet af den af justitsministeren den 18. maj 1966 nedsatte færdselssikkerhedskommission : Kommissionens betænkning nr. 8
 • Bindingsværk i Sønderjylland og Slesvig
 • Birkerød Brandvæsen 1918-1993 fra spand til højtryk.
 • Bispelundslægten o. 1660-1953
 • Blaagaards Seminarium. Festskrift ved Seminariets 75 Aars Jubilæum
 • Brandslukning i Søllerød 1792-1992
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Registre 1809 til 1850
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger Januar 1798 - November 1809 : Bind I
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger Januar 1798 - November 1809 : Bind II
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger Januar 1798 - November 1809 : Bind III
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger Januar 1798 - November 1809 : Bind IV
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger Januar 1798 - November 1809 : Bind V
 • Buurslægtens Stamtavle 1728-1960
 • Danmark før og nu - Østjylland
 • Danmark ved Krigsudbrudet Juli-August 1870 : en historisk Fremstilling af den danske Regerings Politik.
 • Danmarks Amter : historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by, Sorø Amt,
 • Danmarks gamle købstadlovgivning / Bind 1: Sønderjylland
 • Danmarks gamle købstadlovgivning / Bind 2: Nørrejylland
 • Danmarks gamle købstadlovgivning / Bind 3: Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn, Langeland
 • Danmarks gamle købstadlovgivning / Bind 4: Skaane, Bornholm, Halland, Bleking
 • Danmarks gamle købstadlovgivning / Bind 5: Almindelige stadsretter, købstadlovgivning
 • Danmarks Kirker, Ribe Amt, hæfte 15 ; Kvong, Nørre Nebel, Lydum og Henne
 • Danmarks Kirker; udgivet af Nationalmuseet, Frederiksborg Amt, 2. Bind
 • Danmarks Kirker; udgivet af Nationalmuseet, Ribe Amt, 3. Bind
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind I : Aarhus By - Fotografisk optryk 1982 - Omslagstitel: En byhistorie - Århus ved århundredeskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind XIXb : Roskilde By. Fotografisk optryk 1981 - Omslagstitel: Roskilde -En by ved århundredskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind XXIXb : Frederikssund. Fotografisk optryk 1980 - Omslagstitel: En byhistorie Frederikssund ved århundredeskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Ringsted by.
 • Danske i California og California Historie, bind 1, Beretninger om de danskes Liv og Virke fra de tidligste Pioner Dage.
 • Danske i California og California Historie, bind 2, Beretninger om de danskes Liv og Virke fra de tidligste Pioner Dage.
 • Danske statsautoriserede revisorer 1968
 • Das Haus Rantzau - eine Familien-Chronik.
 • De borgerlige Rigsdagsmænd 1660 - personalhistoriske oplysninger
 • De sidste syv Led (200 Aar) af Præsteslægten Sommer fra Præstholm, Gosmer Sogn
 • Den eichelske legatstamtavle : over Descendender af Anna M. Eichel.
 • Den Gamle By 2004.
 • Den Gamle By 2005. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2006. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2008. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den gyldne Bog om danske Kvinder
 • Den vest- og sønderjydske Kreditforening af landejendomsbesiddere : 1860 - 28. september - 1910
 • Den vest- og sønderjydske Kreditforening af landejendomsbesiddere; 1910 -1935
 • Det bedste selskab : festskrift til Jens Engberg i anledning af halvfjerdsårsdagen
 • Det gamle apotek i Helsingør.
 • Det gamle Fredericia fortalt i billeder; En vandring gennem en svunden tid 1. del
 • Det gode slid - landmandsliv i det 20. århundrede
 • Efterkommere efter Esche Christensen og Dorthe Michelsdatter Høntoft
 • Efterkommere efter kaptajn Jens Sørensen, Strellev, 1733-1986
 • Efterkommere efter Malene Hansdatter gift med Eske Jensen, Aasted henholdsvis Jens Nielsen Ladefoged Aasted/Nautrup
 • Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid : et personalhistorisk og genealogisk Manuskript for Familiens Medlemmer. Del 2: Nyere tid.
 • En bornholmsk Haandværkers Erindringer : Optegnelser om Livet paa Bornholm for 100 Aar siden
 • En gård i Gerlev 1796-1802 : på landboreformernes tid
 • En Linie af Hedeagerslægten, der fra det 17. til det 19. Aarhundrede var Besidder af Hedeager Gaard
 • En rabarberdreng vokser op
 • En slægts historie : samlet af E.N.Germundsen 1956
 • En slægtskrønike - Bind 1 - Jep Mathæus Holdt & Helene Marie Jensen : deres aner & efterkommere
 • Endnu et bidrag til slægten Buus´s stamtavle
 • Etatsraad E. Møller : Den Vest- og Sønderjydske Kreditforenings Stifter, 1819 - 18. August - 1919
 • Familien Dybwad med Sidegrene.
 • Familien Engberg's Stamtavle : efterkommere af provst Jesper Jepsen Engberg f. 1599 d. 1668
 • Familien Kruhöffer : biografiske Skitser
 • Familien Spangsberg af 14. juli 1835 : Morten Christensen Spangsberg og Cecilie Lauridsens aner og efterkommere
 • Familien Therp i 200 år
 • Familieoptegnelser og Erindringer - Bind 1
 • Familieoptegnelser og Erindringer - Bind 2
 • Føvling, Kalvslund, Olling : Diverse kilder
 • Fra en vestjydsk Hedegaard i Tiden ca. 1865-75 : Erindringer
 • Fra Hedeboegnen : optegnelser af Marie Christophersen
 • Fra Ribe Amt 1972. Bind XVIII. I.
 • Fra Ribe Amt 1977. Bind XX. 2
 • Fra stenalderboplads til forstads-kommune, træk af Søllerød Kommunes historie
 • Frida Ernst Thygesen.
 • Fundats for Caspar Peter Bügel's Familiestiftelse og Stamtavle over Casper Peter Bügels Efterkommere.
 • Gammeldags fyensk Landboliv
 • Generalmajor Georg Reichweins Efterslægt.
 • Glimt fra de Dage, der gik : Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928
 • Gottfried Posselt 1693-1768 - sein Leben, seine Vorfahren und seine Nachkommen
 • Guldagergård : Tre søskendeskæbner
 • H. F. Feilberg : hans liv og gerning
 • Hedebogårde
 • Heinrich Ludwig Helwegs forfædre.
 • Historie - Jyske samlinger 1968, ny række VIII, 1
 • Historie, Jyske samlinger 1967, ny række VII, 3
 • Historie, Jyske samlinger 1967, ny række VII, 4
 • Historie, Jyske samlinger 1971, ny række IX, 3
 • Historie, Jyske samlinger 1972, ny række IX, 4
 • Historie, Jyske samlinger 1972, ny række X, 1
 • Historie, Jyske samlinger 1973 2. hæfte, ny række X.
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1977
 • Historisk tidsskrift 1994. 16. række, bind 3
 • Historiske Efterretninger om Adelsfamilien Blaa
 • Historiske huse i Dragør
 • Historiske meddelelser om København - 1921-22. 1. Række, 8. Bind.
 • Historiske meddelelser om København - 1951-54. 4. Række, III. Bind
 • Historiske meddelelser om København - 1954-57. 4. Række, IV. Bind
 • Historiske meddelelser om København - 1957-59. 4. Række, V. Bind
 • Historiske meddelelser om København - 1959-60. 4. Række, VI. Bind
 • Historiske meddelelser om København - 1959-60. 4. række, VI. bind hæfte 1-2
 • Historiske meddelelser om København - 1959-60. 4. Række, VI. Bind hæfte 3-4
 • Historiske meddelelser om København - 1961
 • Historiske meddelelser om København - 1971
 • Hjemliv og Trosliv : Mindeblade fra Guds Riges Vaartid i Danmark / Bind 14.
 • Hjertebjerg præstegård 1820-1862. En beskrivelse af dens beboere og deres liv, samt en redegørelse for deres efterkommere
 • Hofjægermester August Bech's Efterkommere.
 • Holm - Rosenkilde - Schibbye - Ginge
 • Hundested Trælasthandel : Sophus Brammer A/S. 1871-1971
 • Husmand Jens Clausen og hans Samtid
 • Hvorfor lokalhistorie?
 • I am født i Danmark - en beskrivelse af den danske udvandring til Amerika i perioden 1868 til 1914.
 • I slægternes spor : Glostrups historie I: tiden indtil 1850.
 • I slægternes spor : Glostrups historie II: tiden omkring 1850-1950 - Fra stationsbyens saga
 • Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes Ascendenter : slægtshistoriske Meddelelser
 • Innholdsfortegnelse over Tutein-arkiv hos Anna-Sophie Tutein-Langfeldt
 • Jeg har båret lærkens vinge : Johanne Hansens eventyrlige liv
 • Jelsbakslægten : Jens Larsen og Ane Kjerstine Jensdatter, deres forfædre og efterslægt
 • Jens Abrahamsen Plougs dagbok fra 1707 til 1740.
 • Jens Abrahamsen Plougs Optegnelser
 • Jens Christian Pedersen, Kokborghuse
 • Jens Jensen - Maskinarbejder ved DSB's Centralværksted i Aarhus 1883-1916.
 • Jens Jepsen, Fur Landevej 82 – matr. 11 Hinnerup, Thorum og efterslægt
 • Jens Johan Garnæs : 1772 - 1817
 • Jens Nielsen - henrettet tyv og brandstifter
 • Jens Riddermann Schiöth
 • Joachim Moltke, en kristi stridsmand
 • Johan Jacob Petzholdts efterslægt
 • Jonathan-bogen : det første år og anerne!
 • Jyske samlinger, 1963 Ny række 6. bind, 1. hæfte
 • Jyske samlinger, 1964 Ny række 6. bind, 2. hæfte
 • Jyske samlinger, 1964 Ny række 6. bind, 3. hæfte
 • Jyske samlinger, 1965 Ny række 6. bind, 4. hæfte
 • Jyske samlinger, 1969 Ny række 8. bind, 2. hæfte
 • Jyske samlinger, 1969 Ny række 8. bind, 3. hæfte
 • Jyske samlinger, 1970 Ny række 8. bind, 4. hæfte
 • Karen Jørgensdatter og Exner-slægten
 • Kirkegaard : historien om en gård og dens beboere gennem 400 år
 • Kirkehistoriske Samlinger 1970.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1971.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1972.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1973.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1974.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1975.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1976.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1977.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1978.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1979.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1980.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1981.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1982.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1983-84.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1985.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1986.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1987.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1988.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1989.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1990.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1991.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1992.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1993.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1994.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1995.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1996.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1997.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1998.
 • Kirkehistoriske Samlinger 1999.
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Femte Bind
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Fjerde Bind
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Bind
 • Københavns Murerlaug : laugets historie 1948-1973 samt nogle bidrag til laugets ældre historie og om forhold og begivenheder i det gamle Købenbavn
 • Købstæderne i Sjællands Stift
 • Kurlæge P. C. Bjerregaard
 • Lambert Franck : apoteker og borgmester i Assens
 • Landbohøjskolens Landbrugsassistenter gennem trekvart Aarhundrede
 • Landsbyen Slangerup 1809-1970 - bind 1: Livet i landsbyen
 • Lars Bjørnbak og den bjørnbakske Bevægelse : Bidrag til det danske Landbodemokratis (Venstres) Historie
 • Legatstamtavle for Det Tutein´ske familielegat
 • Lindknud, Taulov, Hostrup, Brøndum, Viiuf : Diverse kilder
 • Liv og død, tro, håb og mirakler i 1600-tallets Helsingør
 • Man er vel hardbo - Bind 2 - 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland
 • Man er vel hardbo - Bind 3 - 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland
 • Mathias Clausen Dahl og Andreas Frederik Dahl : biografiske Meddelelser
 • Mænd og deres Virke
 • Meddelelse om Studenterne fra 1859 ved Mindefesten den 3. Oktober 1899
 • Meddelelser om Familien Ammitzböll og Descendenter.
 • Min Faders Erindringer
 • Min Livssaga
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke Hjørring amt.
 • Mit togt med horsenssejleren "Kammerherre Schütte".
 • Møllerfamiliens slægtshistorie: Aksel Møller
 • Murmester Hans Nielsen Fussings Erindringer fra Barndom og Ungdom.
 • Næstved By
 • Niels Lindbergs Liv og Gerning; Bidrag til en Skildring af Kampen for kirkelig Frihed og folkeligt Selvstyre i Aarene 1860-1886.
 • Niels R. Finsen
 • Niels Thomsen i Koldkærgård ca. 1656-1671 : og lidt af den store fæstegårds historie.
 • Nissum-Staten - 1955
 • Nogle erindringer i anledning af mit 50 års jubilæum som grosserer 18. sept.1963
 • Nyborg kirke : grundlagt af Dronning Margrethe : historisk fremstillet
 • Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark 1766-1828
 • Om Slægt og egne Oplevelser
 • Optegnelser fra Holevadgården : 1767-1863
 • Pastor Johan Eichel Skovgaards Ahne- og Efterkommer-Tavler
 • Peder Jensen Gjerløf's Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden.
 • Peder Mortensen Slægten fra Lindknud sogn
 • Peder Portør - en folkemindesamler fra Fårevejle
 • Rasmus Michelsen Storm (født omkr. 1600) og hans efterkommere
 • Rejsen til Amerika, med Thingvalla liniens udvandrerskibe før 1898
 • Roskilde Museum Årsberetning 1988.
 • Rudkøbing 700 år : blade af byens historie
 • Rundetaarn
 • Særtrykk av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Sogneprestene i det gamle Fyresdal : Qvislin-slekten i Telemarken.
 • Selde Kærgård
 • Selde Nørregaard, Floutrupvej 17
 • Siden Saxo 2005 Nr. 4 22. årgang
 • Silkeborg Seminarium 1886-1936. Et Minde- og Festskrift
 • Slægten Anderschou og dens tilknytning til søen
 • Slægten Hegermann-Lindencrone ca. 1742-1951
 • Slægten la Cour (Dornonville de la Cour)
 • Slægten la Cour (Dornonville de la Cour) / Tillæg.
 • Slægten Schepelern - en efterslægtstavle samt en oversigt over de to danske slægter Schepeler
 • Slægten Seidelin i Nørrejylland : en Gren af Præsteslægten Sadolin
 • Slægten Tor Smeden - ætten Tersmedens oprindelse, slægten Tor Smede fra Stade og Flensborg
 • Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt "ca. 1625 til 1942" Med bidrag til Gaardens Historie
 • Slægterne Langhoff
 • Slægterne Poulsen (fra Rolsegård) og Dinesen (fra Rørbækhovgård)
 • Slægternes gang - 2. bind - Fra ridefogderne til jordbrugerne : tilføjelser og rettelser, konklusioner
 • Slægtsbog for Familien Hoppe og Memoirer
 • Slægtstavle med personoplysninger for Sindal-slægten.
 • Slekten Moestue
 • Slottet og slægten - familien Schulin på Frederiksdal 1740-1840
 • Sognepræst og Præstegaard : Dansk Præstegaardsliv i det nittende Aarhundrede
 • Solbjerg: Det danske Mælke-Compagnie 1895-1970
 • Søgaard i Kliplev sogn
 • Søllerød som det var engang : 1. samling - en billedbog med tekster
 • Søllerødbogen 1949
 • Sønderborg Statsskole 1920-1970
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 01.
 • Sønderjyske årbøger - 2014.
 • Sønderjyske årbøger - 2015
 • Sønderjyske årbøger - 2016
 • Sønderjyske Årbøger - 2017
 • Sønderjyske Årbøger - 2018
 • Sønderjyske Årbøger - 2019
 • Søren Hyldegaards erindringer.
 • Spare- og Lånekassen i Marstal gennem hundrede År : 1822 - 28. Februar - 1922.
 • Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler : Møntvæsenets Sammenbrud og Genrejsning 1788-1945.
 • Stambladet - nr. 2 - 1964 - 2. årgang.
 • Stamtavle over den bornholmske Familie Bohn
 • Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier, affattet i Marts 1866
 • Stamtavle over Familien Juhl. Efterkommere af Christen Hansen og Ane Nisdatter i Ørderup, Toftlund Sogn
 • Stamtavle over Familien Juul, som udgaar fra Stangegaard, Aaker, Bornholm, Aar 1651-1938
 • Stamtavle over Familien Sidenius.
 • Stamtavle over Slægten Teilman(n) i Danmark og Norge.
 • Statsminister Niels Neergård, 1854-1936
 • Studenterne fra 1877
 • Studenterne fra Københavns Universitet 1864 : til Mindefesten i 1904
 • Svendborg Bank 1872-1922
 • Tåstrup by : gård- og slægtshistorie gennem 450 år
 • Teologisk Stat : [Ny gejstlig Stat] : (Sluttet 1. December 1933)
 • Teologisk Stat. Sluttet 23. maj 1949
 • Thora og Olaf Bull : blade af et ægteskabs historie
 • Tidsskrift for Søvæsen 1897, 32. Bind.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1899, Ny række, 34. Bind.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1900, 35. Bind.
 • Tidsskrift for Søvæsen 1901, 72. Aargang
 • Tidsskrift for Søvæsen 1902, 73. Aargang
 • Til Minde om cand. juris Peter Martin Gertz
 • Ulkebøl-Centret 1965-2017
 • Ulrik-slekten Bugge : en gren av Larvik-slekten Bugge og en oversikt over de øvrige Bugge-slekter
 • Undersøgelser omkring vor stamfader skipper i Aalborg Peter Christian Dam (1801-1871) og hans hustru Dorthe Magdalene, født Møller (1805-1871)
 • Værket ved Søndersø 1874-1974. Københavns Vandforsyning.
 • Vedrørende driftsbestyrer for Aalborg Glasværk Carl Georg Dam (1832-1893) og hans hustru Ida Damine Theodora f. Reinert (1835-1914) og desuden lidt om Aalborg Glasværk
 • Vest-Sjælland / Aarbog 1931
 • Vestergaard i Oddense
 • Vice-Admiral Edouard Suenson
 • Viggo : fra dreng til voksen : møllersøn og sømand - dagbøger og breve 1882-88


 • Nye online titler juni 2023


 • 1915 - Festskrift for Studenterne fra 1865
 • 20-årsdagen for befrielsen i Frøslevlejren
 • A Centenary of Polish-Danish Relations.
 • Aarhus 1. bd. 1920 : historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier
 • Aarhus 2. bd. 1921 : historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier
 • Aarhus 3. bd. 1923 : historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier
 • Aarhus Slagterlav 1911 - 1936
 • Anetavle for Simon Spies 1921-1984
 • Anetavle over Laursine og Jens Jensen, Hesselskov, deres forfædre og efterkommere
 • Anna Stenbæks livserindringer
 • Archivisch für Anfänger - 25 Fachbegriffe einfach erklärt.
 • Arkivnyt 2005, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2005, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2006, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2006, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2009, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2009, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2011, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2012, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2013, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2013, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2014, nr. 1 - januar.
 • Arkivnyt 2014, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2015, nr. 2 - juli.
 • Arkivnyt 2023, nr. 1 - januar.
 • Årsskrift 1998 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1999 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Barndommens oase; i Gl. Holte og på Frederiksberg
 • Beretning om Dansk Byplanlaboratoriums Stiftelse og Virksomhed 1922-23
 • Bondehuses alder
 • Bornholm, Aarbog 1947-48
 • Bønder & fiskere : festskrift til Holger Rasmussen
 • Breve fra N.J. Termansen til Fru Skibsted
 • Bro og by - en folkebog om Holstebro
 • Carlstad, Københavns naboby 1658-60 : en billedfortælling om Svenskekrigene 1657-60 og om svenskernes befæstede lejr i Brønshøj - Carlstad
 • Dagbogsblade nedskrevet af Frederik Engelbreth Holm Sommeren 1851
 • Danmarks el-erhverv - herunder automation, edb, el-installation, kommunikation, radio og TV : faglig biografisk håndbog for handel, håndværk og industri - Bind 1.
 • Dansk Biografisk Leksikon Trettende Bind Schacht - Steen
 • Dansk krigshistorie i det attende aarhundrede; Litteraturfortegnelse IIIB udarb. af P. I. Liebe og E. Borgstrøm
 • Dansk krigshistorie i det nittende aarhundrede; Litteraturfortegnelse udarb. af P. I. Liebe og E. Borgstrøm IIIA
 • Dansk Provinstopografi - historisk-topografisk Tidsskrift-Index for Danmark udenfor Hovedstaden. Supplement.
 • Dansk Provinstopografi : historisk-topografisk Tidsskrift-Index for Danmark udenfor Hovedstaden
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind III : Aalborg By. Fotografisk optryk 1984 Omslagstitel: En byhistorie - Aalborg ved århundredskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind V : Randers By. Fotografisk optryk 1983 - Omslagstitel: En byhistorie - Randers ved århundredskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind VI : Vejle By. Fotografisk optryk 1984 - Omslagstitel: En byhistorie - Vejle ved århundredskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind XIII : Frederikshavn. Fotografisk optryk 1984 - Omslagstitel: En byhistorie - Frederikshavn ved århundredskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind XXV : Slagelse By - Fotografisk optryk 1982 - Omslagstitel: En byhistorie - Slagelse ved århundredeskiftet
 • Danske Byer og deres Mænd. Bind XXX. : Skanderborg By. Fotografisk optryk 1983 - Omslagstitel: En byhistorie -Skanderborg ved århundredeskiftet
 • Danske indbyggernavne på -inge
 • De kongelige danske Ridderordener og Medailler
 • De mange år jeg har i verden levet.
 • De Thurah og hans Amagerbog fra 1758 : om Mesteren for Vor Frelsers Taarn.
 • Den 40-aarige Jubel-Fest for Studenter-Aaret 1833, Den 22. October 1873
 • Den danske Dyrlægestand 1965
 • Den eichelske legatstamtavle - 1. del
 • Den eichelske legatstamtavle - 2. del
 • Den eichelske legatstamtavle - 3. del
 • Den Gamle By 1995. Danmarks Købstadsmuseum.
 • Den Gamle By 1996. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 1997. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den havblå - slægten Krogh-Jensen fra Gudnæs Mølle i Thy 1960.
 • Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles oprettelse 1856-1858 : en dagbog
 • Den nye havblå 1985 - en videreførelse af den gamle havblå : slægten Krogh-Jensen fra Gudnæs Mølle i Thy 1960.
 • Descendenter efter Johanne Schibbye og Anders Herskind, Kjøbmand i Aalborg
 • Det fynske øhav
 • Det gamle Brønshøj - og det nye
 • Diplomatarium Fabriciorum / V. hæfte
 • Duegaardsfamilien og deri indgiftede slægter
 • Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen (med håndskrevne tilføjelser)
 • Efterkommere efter Niels Christian Nørklit Jensen og hustru Anna Margrethe Petrea Nielsen i Holstebro
 • Efterslægtstavle for Christen Lauridsen Tang.
 • Efterslægtstavle for Christopher Olsen gift med Karen Johannesdatter (Duse(n)) af Kalvehave - Duus forekommer som mellemnavn i slægten
 • Efterslægtstavle for familien Haubroe fra Det store Brænderi i Viborg - efterkommerne af Søren Nielsen Haubroe & Ellen Baggesdatter
 • Egebækken - Ekstra august 1998
 • Egebækken - Ekstranummer juni 1996
 • Egebækken - Generalforsamling 1988
 • Egebækken - Generalforsamling 1990
 • Egebækken - Generalforsamling 1991
 • Egebækken - nr. 01 - juni 1986
 • Egebækken - nr. 22 - juni 1997
 • Egebækken - nr. 23 - december 1997
 • Egebækken - nr. 24 - juni 1998
 • Egebækken - nr. 25 - december 1998
 • Egebækken - nr. 26 - juni 1999
 • Egebækken - nr. 27 - december 1999
 • Egebækken - nr. 28 - juni 2000
 • Egebækken - nr. 29 - december 2000
 • Egebækken - nr. 30 - juni 2001
 • Egebækken - nr. 31 - december 2001
 • Egebækken - nr. 32 - juni 2002
 • Egebækken - nr. 33 - december 2002
 • Egebækken - nr. 38 - juni 2005
 • Egebækken - nr. 71 - december 2021
 • Egebækken - nr. 72 - juni 2022
 • Egebækken - nr. 73 - december 2022
 • Einige Vorfahren von Fabrikant Walter Wilhelm Stelling.
 • Ejner Christophersen bogholder (1906-1961) - En beskrivelse af min svigerfars aner til og med hans 32 tiptipoldeforældre
 • Elektricitetens Historie og dens Mænd. Bind 2.
 • Elisabeth Birgithe Johnstrup - forfædre.
 • Emanuel Søren Johansen og Birgitte Cathrine Rørbyes Efterkommere
 • En arbejderkoloni på Frederiksberg
 • En gammel præst fortæller : pastor Frederik Benedict Møllers optegnelser 1832-1864
 • En gren av slekten Bruun - genealogiske og personalhistoriske optegnelser om en gren av familien der for det meste har levet nordenfjells fra midten av det 17de århundrede, med såvidt sikre kilder som kirkebøger, skifteprotokoller, personalhistorie og tildels muntlig overlevering fra nulevende eldste
 • En københavnerpiges liv : København omkring år 1800
 • Engelbert Teisen (1693-1773) og hans efterkommere
 • Erhard Florian Larsen og hans Descendens.
 • Erindringer fra Familien Reedtz-Thott's Hjem paa Biskopstorp
 • Erindringer fra min Barndom i Randers
 • Erna Just og Vilhelm Voldmester; et udvalg af breve og andre efterladte papirer
 • Ester Hammers Anetavle : Et tillæg til Thomas Otto Achelis: Ahnentafel für Elisabeth Helene Margarete Achelis (Haderslev 1934)
 • Et Tilbageblik - Bind I: Barndom og Ungdom
 • Etatsraad, Apoteker Olaf Finsen's Livserindringer
 • Faaborg by's historie, bind II, 1750-1914
 • Familieminder tilegnet vore Efterkommere.
 • Familien Andersen : linierne Østerholm og Nordborg.
 • Familien Blegvad
 • Familien Bredal : stamtavle
 • Familien Collett : Efterretninger
 • Familien Elieson : genealogiske og biografiske Efterretninger
 • Familien Friis fra Arrild
 • Familien Lyster
 • Familien Rottensten.
 • Familien Stürup
 • Familien Therkelsen fra Vejle
 • Familien von Klenow
 • Familieregister over slægten Jensen fra Køllergård i Bodilsker.
 • Farums veje : hvem - hvor
 • Feddersen auf Nordstrandischmoor
 • Fobian overvandt Fabian
 • Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter, Den 25. September 1905.
 • Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1840 og nu med Bistand af det genealogiske Institut paany gjennemset og forbedret samt dernæst for tredie og sidste Gang til Trykken befordret 1890
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1865 ved Jubilæet d. 2. Oktober 1890
 • Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1851. Ved Mindefesten 1891.
 • Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1855. Ved Mindefesten 1880.
 • Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1859 : affattet i Anledning af Jubilæet 1884.
 • Fortegnelse over vor gren af slægten Bohn og den deri indgiftede slægt
 • Fotografhistorie : Stege og Møn 1850-1997
 • Fra åhavn til kysthavn : Århus havns historie til 1914
 • Fra arkiv og museum / 3dje bind.
 • Fra Bispetoften til Bjerget; Statsbiblioteket 1902-77
 • Fra en helt anden tid. Struers udvikling fra næsten ingenting til næsten købstad, 1855-1900.
 • Fra Krigstiden - Bind II : Dagbogsoptegnelser
 • Fra kvangård til humlekule : meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab, 1982, nr. 12
 • Fra Nordsjællands Øresundskyst - Gentofte, Lyngby og Søllerød sogne i fortid og nutid
 • Frederik IV's generalbygmestre.
 • Frederikke Johnsens Slægtsoptegnelser.
 • Fredrikstadslekten Engebretsen - etterkommere av skreddermester Engebret Nielsen (1803-1857) og hustru Helene Sophie f. Jonsten (1808-1877) og dens forfedre i det gamle råde
 • Frithiof og Sofie : en lille slægtshistorie, mest om Bennike og Schjørring
 • Frugt og grønt i Ulkebøl Sogn
 • Gaardejer C. Math. Funchs Stamtavle i 10 Slægtled gennem 350 Aar
 • Gamle Minder optegnede af en gammel Kjøbenhavner
 • Gården fra Lønnestak
 • Gårdmand i Ryslinge Ditlev Falquorsen Friis og hans Efterkommere.
 • General Hans Christoph Hedemann 1848
 • Gustav Adolf Frederik Ludvig Conrau og hans slægt : på grundlag af Lauritz Bechmann's oversigter samt oplysninger indhentet fra andre familiemedlemmer og i arkiver, registre m.m
 • H. L. Martensen i sit Hjem og blandt sine Venner
 • Hans Olsen Egholm's og Gedske Hieronymidtr. Eckleff's efterslægt på Agersø i det 18. århundrede.
 • Helsingør : byen, havnen, slottet
 • Henrik Grotum's efterkommere, bind 1-2
 • Historie - Jyske Samlinger 1971, Ny række IX, 2.
 • Historie, Jyske samlinger 1966, ny række VII, 2
 • Historie, Jyske samlinger 1966, ny række VII, I
 • Historiske meddelelser om København 1. Række, Syvende Bind
 • Historiske meddelelser om København 2. Række, V. Bind
 • Historiske meddelelser om København, 4. Række, 1. Bind
 • Historiske meddelelser om København, 4. Række, II. Bind
 • Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt
 • Hodsager-Minder Træk af Sognets Historie
 • Højesteretssagfører H. H. Bruun 1884-1954.
 • Jyske samlinger, 1959 Ny række 5. bind, 1. hæfte
 • Jyske samlinger, 1960 Ny række 5. bind, 2. hæfte
 • Jyske samlinger, 1961 Ny række 5. bind, 3. hæfte
 • Jyske samlinger, 1961 Ny række 5. bind, 4. hæfte
 • Kgl. Over-Parforcejæger Heinrich Bruhn's Efterkommere
 • Kirkegade 8, Sønderborg
 • Kort Michael Winding, 1910-1982 : A Danish Immigrant in Alberta, Canada
 • København 1860-1960
 • Lauegårds-Familien og den deri indgiftede Slægt
 • Ledøje, Smørum, Ballerup, Måløv og Værløse kirker
 • Licent med. Johann Valentin Wille (Johannes Valentinus Willius) : Læge hos Abrahamstrups (Jægerspris) Ejer Over-Jægermester Vincentz Joachim Hahn i Aarene 1674-1676 samt kgl. dansk Feltmedikus.
 • Livet i Danmark 1937 - 1942 : Gemt og glemt i alvor og skæmt
 • Lokal historie : en håndbog
 • Lokalhistorie : en inspirationsbog
 • Lokalhistorisk Forening i Hedensted Kommune - 10 års jubilæum
 • Marie Kruses Skole - vejen til forstaden Farum
 • Matr. nr. 8 - Rosenborg kvt. : Den Gyldendalske Gaard : en bog om et hus og dets mennesker
 • Mindeblad fra Studenterjubilæet 1860 [årgang 1835]
 • Mindefest for Studenteraaret 1847, København den 16. october 1872
 • Mindefest for Studenteraaret 1849 den 24. Oktober 1889
 • Mindefest for Studenteraaret 1850. Den 26. Oktober 1875
 • Mindefest for Studenterne fra 1845 og 1846. Den 28de Oktober 1871.
 • Nicolai Taarn
 • Odense toldkammers historie 1632-1988
 • Omkring Birkerød Kirke
 • Optegnelser for Familien Falbe-Hansen
 • Povel Jensen, 1509-1572 : Rådmand og Skattemester i Kolding : Hans Liv og Samtid
 • Ret og straf i Danmark : Dansk Folkemuseums samling af retsantikviteter
 • Romu - 1987, årsskrift fra Roskilde Museum
 • Sevel Sogn. Minder og Stemninger
 • Siden Saxo 1995 Nr 3 12. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skolerne i Ulkebøl Sogn
 • Slægten Anders Nielsen Ørsted
 • Slægten fra "Gaardhøje" : slægtshistorie baseret på arkivstudier
 • Slægten fra "Gl. Hanning" - Efterkommere af Niels Bendtsen og hustru Ane Marie Jakobsdatter
 • Slægten fra Aarestrup, Frederiks Sogn, fra ca. 1795 til1975
 • Slægten Graakjær
 • Slægten Plum / Supplement 1976
 • Slægterne Dyrkjøb, Løjtnant og Aamand samt Holger Ottesen Rosenkrantz og Kirsten Nielsdatters efterkommere
 • Slægtsbog for Slægten fra Krusborg
 • Slægtstavle over gårdmand og sognefoged Christen Byrialsens forfædre og efterkommere
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1925/1926
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1926/1927
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1941 - Nr. 12.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1974 - Nr. 03/04 - marts/april
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1979 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1979 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1988 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 2005 - Nr. 03
 • Sprøjtehuset - og brandslukningen i Store Magleby i håndsprøjternes tid
 • Stambog for Laura Nathalie Schaumburg-Müller, født Telling
 • Stamtavle over Familien Dyrlund
 • Stamtavle over Familien Hastrup (den jydske Slægt)
 • Stamtavle over slægten Sommerfeldt.
 • Studenterne 1902 : Andet Tillæg
 • Studenterne 1916
 • Studenterne fra 1884 : Liste over de siden 50-Aars-Jubilæet indtrufne eller da ubekendte Dødsfald : Afsluttet den 1. December 1944 - Udarb. af Festudvalget.
 • Studenterne fra 1887 : Udarbejdet til Jubilæumsfesten 28. Sept. 1937
 • Studenterne fra 1908 ved 40 Aars Jubilæet. Kortfattet Supplement til Biografierne fra 1933.
 • Studenterne MCMIII [1903] : Personalhistoriske Oplysninger
 • Studenterne MCMV [1905] : Personalhistoriske Oplysninger
 • Tilbage til Adam - og lidt længere.
 • Tillæg til Den eichelske legatstamtavle : over Descendender af Anna M. Eichel.
 • Tømrere i Danmark : Dansk Tømrer-Forbund gennem 75 år 1890-1965
 • Tønder Statsskoles jubilæumsbog 1970
 • Trolddom i en dansk købstad
 • Ved Jubilæumsfesten for Studenterne fra 1848. D. 11. Sept. 1888.
 • Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879
 • Vibybogen 2000 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2001 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2002 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2003 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2004 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2005 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2006 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2007 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2008 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2009 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2010 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Vibybogen 2011 : Årsskrift for Viby Lokalhistoriske Forening.


 • Nye online titler maj 2023


 • Nordisk Kultur: Befolkning i middelalderen. Omfattende Danmark, Norge og Sverige.
 • 150 år med Sparekassen for grevskabet Holsteinborg og Omegn.
 • 299 epitaphs on the Jewish cemetery in St. Thomas, W.I. 1837-1916
 • A survey of the Danish Home Guard
 • Aalborg-bogen 1968 : Færger - Broer - Tunnel
 • Aarsdale Mølle.
 • Abildtrupgaard og dens beboere 1498 - 1925
 • Af Medicinsk Facultets Historie / 1750-1779
 • Af Medicinsk Facultets Historie bind 2 / 1750-1800
 • Af Medicinsk Facultets Historie bind 3 / 1800-1841
 • Af Ribe Bys Historie indtil Reformationen : efter Kinchs Ribe Bys Historie I
 • Aldersordenslister over Hærens faste Underofficerer m.fl.
 • Anders Hansen og Gamle Niels Andersen fra Janderup
 • Anders Hansen og Gamle Niels Andersen fra Janderup, 1947-52 : Tillæg til Slægtsbogen
 • Anetavle for dekoratør og designer Kalle Thesbjerg (født 1972).
 • Anetavle for forfatter og lærer Søren Christensen (1910-2009).
 • Anetavle for Ove Valdemar Krarup
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 4
 • Årbog - Helsinge Arkiv og Museer 1996
 • Årsskrift 1953-1954 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1973 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1974 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1975 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1976 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1977 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1978 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1979 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1980 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1981 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1986 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1990 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1991 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1992 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1993 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1994 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1995 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1996 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 1997 for Viby Lokalhistoriske Forening.
 • Baron Charles Joseph Selby's Descendens : 1755 - 24. Oktober - 1935
 • Bække Sogn. Med Landbohistorie
 • Beboere i Damsholte Distrikt på Møn i perioden 1600 – 1700
 • Beretning til nedrustningsministeren om nedrustningsudvalgets virksomhed og den internationale udvikling med hensyn til nedrustning i 1969.
 • Bering-slægtens stamgård i Bjerring
 • Betænkning afgiven af Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning til Regering og Rigsdag. Tillæg.
 • Billeder fra Dansk Industri- og Mejerivirksomhed i Indland og Udland
 • Birkerød - som det var og er
 • Bogtrykkerne ved Sorø Akademi
 • Borgersind gennem 175 år
 • Breve til og fra Rasmus Rask. Bind 1.
 • Breve til og fra Rasmus Rask. Bind 2.
 • Breve til og fra Rasmus Rask. Bind 3.
 • Bygmestre og byggekunst i Danmark, håndværket og fagets mestre gennem tiderne
 • Carl Hall og Forsvarssagen i 60 Aar
 • Christianshavns borgerlige Bygningskunst. - gammel dansk bygningskultur II række, I
 • Claus Jensen Munchs familie
 • Danmarks gamle Love paa nutidsdansk - Bind 1 - Skaanske lov, Valdemars Sjællandske lov
 • Danmarks gamle Love paa nutidsdansk - Bind 2 - Eriks Sjællandske Lov, Jyske Lov, Skaanske og Sjællandske Kirkelov.
 • Danmarks gamle Love paa nutidsdansk - Bind 3 - Retshistorisk Indledning, Kommentar, Sagregister
 • Dansk farmaceutisk Aarbog 1950-51
 • Dansk Farmaceutisk Årbog 1974-75.
 • Dansk gadenavneskik.
 • Dansk historisk årsbibliografi 1968
 • Dansk historisk Bibliografi - 2. bind: Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Udgangen af 1912 "(i Tilslutning til Bibliotheca Danica)" :
 • Dansk historisk bibliografi 1974-1976
 • Dansk Søulykke-Statistik 1918
 • Dansk Søulykke-Statistik 1919
 • Dansk Søulykke-Statistik 1920-21
 • Dansk Søulykke-Statistik 1922-23
 • Dansk Søulykke-Statistik 1924
 • Dansk Søulykke-Statistik 1925
 • Dansk Søulykke-Statistik 1926
 • Dansk Søulykke-Statistik 1927
 • Dansk Søulykke-Statistik 1928
 • Dansk Søulykke-Statistik 1929
 • Dansk Søulykke-Statistik 1930
 • Dansk Søulykke-Statistik 1931
 • Dansk Søulykke-Statistik 1932
 • Dansk Søulykke-Statistik 1933
 • Dansk Søulykke-Statistik 1934
 • Dansk Søulykke-Statistik 1935
 • Dansk Søulykke-Statistik 1936
 • Dansk Søulykke-Statistik 1937
 • Dansk Søulykke-Statistik 1938
 • Dansk Søulykke-Statistik 1939
 • Dansk Søulykke-Statistik 1940
 • Dansk Søulykke-Statistik 1941
 • Dansk Søulykke-Statistik 1942
 • Dansk Søulykke-Statistik 1943
 • Dansk Søulykke-Statistik 1944
 • Dansk Søulykke-Statistik 1945
 • Dansk Søulykke-Statistik 1946
 • Dansk Søulykke-Statistik 1947
 • Dansk Søulykke-Statistik 1948
 • Dansk Søulykke-Statistik 1949
 • Dansk Søulykke-Statistik 1950
 • Dansk Søulykke-Statistik 1951
 • Dansk Søulykke-Statistik 1952
 • Dansk Søulykke-Statistik 1953
 • Dansk Søulykke-Statistik 1954
 • Dansk Søulykke-Statistik 1955
 • Dansk Søulykke-Statistik 1956
 • Dansk Søulykke-Statistik 1957
 • Dansk Søulykke-Statistik 1958
 • Dansk Søulykke-Statistik 1959
 • Dansk Søulykke-Statistik 1960
 • Dansk Søulykke-Statistik 1961
 • Dansk Søulykke-Statistik 1962
 • Dansk Søulykke-Statistik 1963
 • Dansk Søulykke-Statistik 1964
 • Dansk Søulykke-Statistik 1965
 • Dansk Søulykke-Statistik 1966
 • Dansk Søulykke-Statistik 1967
 • Dansk Søulykke-Statistik 1968
 • Dansk Søulykke-Statistik 1969
 • Dansk Søulykke-Statistik 1970
 • Dansk Søulykke-Statistik 1971
 • Dansk Søulykke-Statistik 1972
 • Dansk Søulykke-Statistik 1973
 • Dansk Søulykke-Statistik 1974
 • Dansk Søulykke-Statistik 1975
 • Dansk Søulykke-Statistik 1976
 • Dansk Søulykke-Statistik 1977
 • Dansk Søulykke-Statistik 1978
 • Dansk Søulykke-Statistik 1979
 • Dansk Søulykke-Statistik 1980
 • Dansk Søulykke-Statistik 1981
 • Dansk Søulykke-Statistik 1982
 • Dansk Søulykke-Statistik 1983
 • Dansk Søulykke-Statistik 1984
 • Dansk Søulykke-Statistik 1985-86
 • Dansk Søulykke-Statistik 1987
 • Dansk Søulykke-Statistik 1988
 • Dansk Søulykke-Statistik 1989
 • Dansk Søulykke-Statistik 1990
 • Dansk Søulykke-Statistik 1991-92
 • Dansk Søulykke-Statistik 1993
 • Dansk Søulykke-Statistik 1994
 • Dansk Søulykke-Statistik 1995
 • Dansk Søulykke-Statistik 1996
 • Dansk stednavneleksikon : øerne øst for Storebælt.
 • Danske Byer og Sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by; 15. Bind Sorø Amt
 • Danske Erhvervsmænd - Bind 1 - 1. Generationen efter Tietgen.
 • Danske Erhvervsmænd - Bind 2 - 2 : H. N. Andersens Samtidige
 • Danske fornavne : Popularitet, Betydning, Oprindelse
 • Danske øgenavne
 • De danske frivillige korps' og borgervæbningers historie, litteraturfortegnelse
 • Den danske bonde : Kulturbilleder.
 • Den danske motorbranche - faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark - Bind 1
 • Den danske motorbranche - faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark - Bind 2
 • Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie - 1. Hefte
 • Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie - 2. Hefte
 • Den Gamle By / 1984. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By / 1985. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Kongelige Livgarde
 • Der var engang et Valby ... mennesker og miljøer fra en svunden tid
 • Det Wiltfangske Manuskript
 • Efterstillet adjektiv i danske stednavne
 • Egebækken - nr. 02 - januar 1987
 • Egebækken - nr. 04 - januar 1988
 • Egebækken - nr. 08 - december 1989
 • Egebækken - nr. 09 - juni 1990
 • Egebækken - nr. 11 - september 1991
 • Egebækken - nr. 16 - juni 1994.
 • Egebækken - nr. 17 - december 1994
 • Egebækken - nr. 18 - juni 1995.
 • Egebækken - nr. 20 - juni 1996
 • Egebækken - nr. 21 - december 1996
 • Emdrup : en forsvunden landsby
 • Erindringer fra Barndom og Ungdom. Bidrag til Folkelivets Historie paa Fyn.
 • Erindringer fra Manddommens Aar
 • Erindringer fra Rigsdags- og Ministeraar
 • Erindringer fra Skolelivet i Sorø
 • Ernst Trier
 • Europa, Danmark og Nordslesvig : I. bind - Aktstykker og Breve fra udenlandske Arkiver til Belysning af Danmarks udenrigspolitiske Stilling efter Freden i Wien 1864-1879 = L'Europe, le Danemark et le Slesvig du nord
 • Faaborg by's historie, bind I, 1229-1750
 • Familien Dybwad med Sidegrene.
 • Familien Langs Stamtavle.
 • Fanøs Historie, bd. 2, sluthæfte
 • Fængselsdagbog og Breve
 • Forslag til Lov Om Hærens Ordning [1937]
 • Fortegnelse over Damp- og Centrifuge-Mælkerier 1894 : Andels-, Fælles- og Herregaards-Mejerier
 • Fortegnelse over Danmarks Dommerfuldmægtige den 1. juli 1955
 • Fortegnelse over Danmarks Dommerfuldmægtige den 1. juli 1957
 • Før Revisionen : Tre artikler om Rostockmødet
 • Fra bogbinderi til konserveringsværksted. Landsarkivets bogbinderi gennem 100 år
 • Fra den danske Handels Empire : Forhold og Personer i det 18. Aarhundredes sidste Halvdel / Bind 1
 • Fra den danske Handels Empire : Forhold og Personer i det 18. Aarhundredes sidste Halvdel / Bind 2
 • Fra den gamle tømmerplads. Rids af et handelshus historie gennem 125 aar, 1826 - 23. april - 1951
 • Fra det gamle Bogense.
 • Fra fæstebonde til selveje : Smørumnedre 1797-1930 : en beretning
 • Fra flådens arkiver
 • Fra Holbæk Amt - Topografisk-historiske Skildringer / 2. Udgave, 2. Hefte, Tølløse-Egnen - Holbæk By - Holbæks Omegn
 • Fra Holbæk Amt / Topografisk-historiske Skildringer, 2. Udgave, 3. Hefte, Jyderup-Egnen
 • Fra træskoen til rigsdagen : en fiskers erindringer
 • Fyens Stiftsbogtrykkeri gennem 150 Aar
 • Fynske minder 1996.
 • Gaard-Navne ved Brahetrolleborg, 1788-1938, 150 Aar
 • Gaarde og slægter, med uddrag af stamtavler
 • Gader, Torve og Pladser indenfor Voldene i Residentsstaden Kjøbenhavn
 • Gårde og ældre huse på Kær halvø
 • Gejstlig Stat; Sluttet den 8. juni 1903
 • Georg Krogh-Jensen
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind I
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind II
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind III
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind IV
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind V
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind VI
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind VII
 • Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, Bind VIII, Register
 • Gjertrud Restorff født Mathiasdatter og hendes norske slægt
 • Godsarkiver. Oreby - Berritzgård
 • Gotisk skrift. Læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder
 • Grenaa og omegn før og nu - 1978
 • Grener av Eiker-slekten Wiborg
 • Gribskov fortæller. Det Danske Sind, bind IV
 • Guldsmed Anton Michelsen, hans Virksomhed og Slægtskreds : i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel d. 1 juli 1909.
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind VI. Registre.
 • Hardsyssel : Ringkjøbing Amt : Turistforeningen for Danmark Årbog 1950
 • Herregaardsliv : minder fra gamle herregaarde
 • Historische Beweisführung dass die Berlinge ein altadliches Geschlecht nordischer Abkunft sind
 • Historisk kommentar til nationaløkonomi.
 • Historisk Tidsskrift 1870 - 4. rk. 1. bd. 3. hf.
 • Historisk Tidsskrift 1885 - 5.rk. 5. bd. 2. hf.
 • Historisk Tidsskrift 1912-1913 8. rk. 4. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1914-1915 8. rk. 5. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1925 9. rk. 3. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1926-27, 9. rk. 5. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1929 9. rk. 6. bd.
 • Historisk tidsskrift 1958 - 11. rk. 5. bd. 4. hf.
 • Historisk tidsskrift 1959 - 11. rk. 5. bd. 5. hf.
 • Historisk tidsskrift 1965 - 12. rk. 1. bd. 4. hf.
 • Historisk tidsskrift 1966 12. rk. 2. bd. 1. hf.
 • Historisk tidsskrift 1971 12. rk. 5. bd. 1. hf.
 • Historisk vejviser
 • Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje
 • Historiske huse i Listed Fiskerleje
 • Historiske meddelelser om København - 1927-28. 2. Række, III. Bind
 • Historiske meddelelser om København - 1964
 • Historiske meddelelser om København - 1965
 • Historiske meddelelser om København - 1966
 • Historiske meddelelser om København - 1967
 • Historiske meddelelser om København - 1968
 • Historiske meddelelser om København - 1972
 • Historiske meddelelser om København - 1973.
 • Historiske meddelelser om København - 1975.
 • Historiske meddelelser om København - 1976.
 • Historiske meddelelser om København - 1979.
 • Historiske meddelelser om København - 1982.
 • Historiske meddelelser om København - 1999.
 • Historiske meddelelser om København - 2003
 • Historiske meddelelser om København - 2004
 • Hvem er Knud Bach? / Spørgsmaal besvaret af Aage Schmidt
 • Hvor Heden blomstrer : Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred
 • Indbyggere i Stege Købstad på Møn i perioden 1661 – 1700
 • Jens Thomasen 1816-1877 : Smed i Torrild i 40 år.
 • Johan Clemens Tode : en biografisk, medicinal og kulturhistorisk skitse
 • Jonas Collin : 1776-1861 : indflydelsesrig kongelig embedsmand og interesseret samfundsborger
 • Kend din egn : et sogns historie
 • Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række, Sjette Bind
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Andet Bind.
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Første Bind.
 • Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Tredie Bind.
 • Koffardikaptajn Rasmus Georg Ølgaard og hustrus efterkommere og aner
 • Konsul M. Windfeld-Hansen
 • København før og nu / bind 1 - Indledende afsnit - Slotsholmen - Havnen
 • København før og nu / bind 2 - Gammel-København
 • København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes Tid 1840-1857
 • Kværndrup Sogn - af stedlige og stedkendte Mænd
 • Landinspektørforeningen gennem 50 aar : 1875 - 30. August - 1925
 • Landsbyfolk. Det Danske Sind, bind I
 • Litteratur om Gentofte Kommune
 • Litteratur om Gjentofte Kommune og Jægersborg Dyrehave, udgivet af Gjentofte Kommunebibliotek i anledning af dets 25 Års Jubilæum den 28. maj 1943.
 • Mathias Winge; guldsmed i Vejle 1764-94
 • Mælkeritidende, 1934 nr. 10 : Medlemsblad for dansk mejeristforening.
 • Mælkeritidende, Nr. 36, 1933 : Medlemsblad for dansk mejeristforening.
 • Meddelelser om mit Levnet.
 • Min barndom i København og senere på Vejrø i Smålandsfarvandet.
 • Min Slægtshistorie - I. Bind - Aschou- og Vilslev-Slægten : med Stamtavler og kulturhistoriske Noter
 • Min Slægtshistorie - II.-III. Bind - Vilslev-Slægten : med Stamtavler og kulturhistoriske Noter
 • Mindebogen 1940-45, navnene paa de danske, der gav deres liv i kampen for Danmarks befrielse som danske frivillige i de allieredes styrker i krigen 1940-45
 • Mine børns forfædre. 1. Deres Moders slægt (Slægten Quedens)
 • Mit navn er Jensen : en bog om slægtsforskning
 • Munklindebogen - Bind 3 / Fæstebonden i Skygge
 • Nissum-Staten - 1919
 • Nogle Bidrag til Winsløwernes Slægtshistorie
 • Pastor Lars Christian Dan's Erindringer
 • Provinshandelstandens Understøttelses-forening 1873-1923.
 • Raadgivende Ingeniør gennem fyrretyve Aar : Th. Gjerstrup A/S 1904-1944
 • Rasmus Eriksen Dinesen, 100-aarig Slægtstavle
 • Rasmus Kristian Rask. Mindetale ved Universitetets Reformationsfest på Hundredårsdagen efter Rask Fødsel den 22. November 1887.
 • Riberhus Slotsbanke
 • Selskabet De danske Forsvarsbrødre i København : 25 Aars Foreningshistorie 1879-1904
 • Skolen i gamle dage : en billede- og samtalebog
 • Slægten - En fynsk Bondeslægt gennem 300 Aar
 • Slægten Andresen, Lundtanggård, Lunde J.
 • Slægten Arffmann i Danmark
 • Slægten Ebbe - Poul Valdemar Pedersen-Ebbe og Karen Margrethe Nielsen Kamper, deres efterkommere og aner
 • Slægten Ellegaard
 • Slægten Fasting i Danmark.
 • Slægten fra Tangaa Mølle 1857-1985
 • Slægten Rosen
 • Slægten Welsch i Danmark
 • Slægterne Lindo-Kiellerup gennem 350 år - 1636-1986
 • Slægternes gang - 1. bind - Fra flensborgerne til de lærde mænd
 • Slægternes gang - 3. bind - Noter, registre, kilder
 • Slægtliste over den danske Gren af Slægten Eberth
 • Slægts- og Levnedsskildring
 • Slægtsbog over slægten Kristensen, Sædding, Nørre Nebel.
 • Slægtsregister over snedker og tømrer Jens Peter Laursen og hustru Mette Kirstine Kristensen Grauballe, deres forfædre og efterkommere
 • Slægtstavle med personoplysninger for Uggerby-slægten
 • Smaa Optegnelser fra Børnenes daglige Liv : En dagbog ført 1888-1913 af Hedevig Andersen.
 • Søllerødbogen 1990
 • Søllerødbogen 1992
 • Søllerødbogen 2006
 • Sønder Omme Sogn. Hvad skete der, og hvornår var det?
 • Sønderhoslægter 1630 - 1987. Bind 2.
 • Sønderhoslægter 1630 - 1987. Bind 3.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 07
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 08
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 09
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 10
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 11
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 12
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1935/1936 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1936/1937 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1937/1938 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1938/1939 - Nr. 12.
 • Sønderjylland : et historisk-topografisk værk med personalhistoriske oplysninger - (I del) Haderslev-Tønder Amt
 • Søren Hampens saga / et tidsbillede fra Hammerum herred
 • Spøttrup : Borgen og dens ejere.
 • Stamtavle over efterkommere af Christian Krarup til Dejbjerglund, 6. udgave
 • Stamtavle over familien Daae i Norge
 • Stamtavle over Slægten Armand
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1893 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1894 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1895 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1896 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1897 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1898 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1899 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1900 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1901 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1902 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1903 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1904 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1905 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1906 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1907 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1908 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1909 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1910 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1911 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1912 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1913 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1914 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1915 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1916 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Statistisk Oversigt over de i Aaret 1917 for danske Skibe i danske og fremmede Farvande samt for fremmede Skibe i danske Farvande indtrufne Søulykker
 • Stednavne og samfærdselshistorie
 • Stednavne som kulturhistorisk kilde : en samfærdselshistorisk undersøgelse
 • Stevns Klint og Højerup Kirke
 • Svendborg Andels-Svineslagteri gennem 25 år
 • Thomas Jensen 1791-1867 : Smed i Odder i et Halvt Århundrede
 • Thy
 • Tiden i Stensballe 1956 til 1962 2. del.
 • Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie : første Del.
 • Tidsskrift for Dansk politi. Dansk politi under tysk besættelse 1940-1945
 • Tomas Kristian Nielsen - aner og levnedsbeskrivelse
 • Træhesten, hundehullet og den spanske kappe
 • Træk af Birkerød sogns historie
 • Træk af Viemose by's historie
 • Tre Slægter Feveile
 • Trelleborg.
 • Tvis sogn - og dets beboere
 • Under 2. verdenskrig
 • Under vor Haand og Segl
 • Vejby-Tibirke årbog - 2014
 • Venslev skole, et skoleforløb
 • Vonsild i krig og fred : fra svenskekrigene til landboreformerne
 • William Jensen hans familie og forfædre.


 • Nye online titler april 2023


 • 1807-14 : Studier til Københavns og Danmarks Historie
 • 4. Division i Nørrejylland 1864
 • 50 år med Danmark. Grænseforeningens Årbog 1970.
 • Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens amter, 1934, 5. binds 4. hefte
 • Albæk Møllegård - og dens beboere gennem 7 generationer
 • Anetavle for borgmester Lars Krarup (født 1972)
 • Anetavle for lærer og forfatter Jytte Sidelmann (født 1945)
 • Anetavle for politikeren Peder Hvelplund (født 1967)
 • Årsskrift 1949-1950 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1951-1952 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1955-1956 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1957-1958 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1970 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1971 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Årsskrift 1972 Historisk Forening for Værløse Kommune.
 • Assens 1974
 • Bagersvenden i Fortid og Nutid - Festskrift udgivet af Bageri- og Konditoriarbejdernes Forbund i Danmark i Anledning af dets 50 Års Jubilæum 1942.
 • Baroniet Guldborglands fæstegårde, fæstere og ejere af 156 gårde fra ca. 1688 til 1988, samt historiske beretninger fra området
 • Beiträge zur Familiengeschichte des Geschlechtes Halling
 • Bende Bendsen : Den frisiske forsker. (1787-1875) i den ærøske hverdag.
 • Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer, 1977 : Impressa Publica Regni Danici.
 • Bibliografi over danske "Stater" 1913-1981
 • Bille-Ættens Historie. Anden Del. Anden Afdeling.
 • Biscops Absolons oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme Desligeste Sore Closters første Fundatz oc Fundatores
 • Bonden og Slægtsgaard ; Anno 1804-1939
 • Borger i København mellem to verdenskrige
 • Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660
 • Bønder i 100 slægtled
 • Bøndergårde i Danmark 1789-90 : byggeskik på Landboreformernes tid
 • Brumlebys historiebog : Lægeforeningens Boliger på Østerbro : meddelt, fortalt og erindret af tidligere og nuværende beboere samt refereret af Boligernes bestyrelse
 • Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune : Register til Årsskrifter 1983-2001.
 • Christian Nielsen, Strandmøllen : (En biografi)
 • Christiansborg Slot fra de ældste Tider til vore Dage
 • Collegial-Tidende for Danmark /
 • Curriculum vitæ
 • Dalby og Tureby sognes historie. 2 bind
 • Dallund slot
 • Danmarks Amter og deres Mænd, Sjællands amter og Maribo amt.
 • Dansk Civilingeniørstat 1942 : Biografiske oplysninger om polytekniske kandidater 1829-1941 : Med et Tillæg indeholdende biografiske Oplysninger om 226 af Dansk Ingeniørforenings Medlemmer, der ikke er udgaaet fra Den polytekniske Læreanstalt
 • Dansk Farmaceutisk Årbog 1962-63.
 • Danske Byer og deres Mænd. Horsens by. Svendborg. Thurø, Marstal og Rudkøbing. Faaborg. Frederikshavn. Skagen. Aarhus Amt.
 • Danske Byer og Sogne, Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by; 6. Bind Skanderborg Amtsraadskreds
 • Danske byer og sogne; historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by 10. Bind Thisted Amt
 • Danske byer og sogne; historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by: 13. Bind, Odense amtsraadskreds
 • Danske journalister : 4184 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og tv 1980
 • Danske Møller : med historisk Indledning
 • Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 : Tilføjelser og rettelser
 • De Danske i Guinea
 • De danske vandløb
 • Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 1. samling
 • Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 2. samling
 • Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 4. samling
 • Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 3. samling
 • Den Bræstrup'ske Slægtsbog
 • Det gamle Fredericia fortalt i billeder; En vandring gennem en svunden tid 2. del
 • Det gamle København på vrangen : Ældre tiders byliv, beværtninger, bordeller, bisser og betjente
 • Documenter og Actstykker til Kiöbenhavns Befæstnings Historie
 • Drømmen om Amerika
 • Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid : et personalhistorisk og genealogisk Manuskript for Familiens Medlemmer. Del 1: Ældre tid.
 • Egnen omkring Vojens : en sønderjysk kommunes historie : tiden indtil 1864
 • En dansk Linje af Efterslægten efter Oberstlieutenant ved 1. Bergenhusiske Regiment Ole Holck (Oluf de Holck), f.1687
 • En dansk Slægt Fyhn fra Stenderup i Østerlindet Sogn, Haderslev Amt, Sønderjylland
 • En dansk Slægt Fyhn i Aastrup Sogn, Haderslev Amt i Sønderjylland
 • En købmandsgård gennem 200 år : Bays Gård i Rudkøbing.
 • En samling af oplysninger om borgere der optræder i København i 1600 tallet
 • En slægt Kjærsgaard fra Salling
 • En Slægt og lidt af dens Historie
 • Familien Klitgaard - Himmerlandske Slægter
 • Familien Riddersholm : erindringer
 • Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jahrgang 31 - 1992
 • Familierne Winstrup og Plum
 • Fra Fanø til Holmsland Klit
 • Fra Holbæk Amt 1969: Historiske årbøger / 63. Bind. XVIII Bind 2. Årgang
 • Fra Holbæk Amt. 1971-1972. 65. årgang.
 • Fra Holbæk Amt. 1973. 66. årgang.
 • Fra Holbæk Amt. 1974. 67. årgang.
 • Fra Holbæk Amt. 1975.
 • Fra Holbergtidens Horsens, en kulturhistorisk Skildring efter utrykte Kilder
 • Fra Københavns amt 1952
 • Fra Krigstiden - Bind I : Dagbogsoptegnelser
 • Fra Kulsvierlandet : Forhold og Tilstande i Nordøstsjælland på Christian den 5.s og Frederik den 4.s Tid.
 • Frederiksberg gennem tiderne 2 - 1948
 • Fyn : Skildret af danske videnskabsmænd og fagmænd
 • Fyn / Årbog 1956
 • Fynske minder 1995.
 • Gadstrup og Syv Sogne
 • Gårde og slægter i Løjt sogn.
 • Gedesby i 1930erne.
 • Gladsaxe-bogen I
 • Grenaa minder
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind I. 1828-43
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind II. 1844-60.
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind III. 1861-66.
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind IV. 1861-66
 • H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Bind V. Kommentar.
 • Haandbog over den ikke naturaliserede Adel (1933).
 • Hamburgisches Geschleschterbuch : Asschenfeldt
 • Hedebønder i tre slægtled
 • Heraldik og historie : 2. udvidede udgave.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1959
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1960
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1961
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1962
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1963.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1964.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1965.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1966.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1967.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1968.
 • Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1969.
 • Historisk Tidsskrift 1905-1906 7. rk. 6. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1907-1908 8. rk. 1. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1909-1910 8. rk. 2. bd.
 • Historiske meddelelser om København - 1960
 • Historiske meddelelser om København - 1962
 • Historiske meddelelser om København - 1963
 • I ild, røg og vand
 • Johannes E Schrøders slægtebog, 2.del. De yngre slægtled
 • Juridiske Profiler : essays
 • Kegnæs 1615-1965 : træk af Kegnæs Sogns historie
 • Kend din egn : Stenløse Kommune historisk-topografiske oplysninger 1993
 • Kildegaarden, Matr. no. 9a, Vassingerød
 • Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række, Andet Bind.
 • Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række, Femte Bind
 • Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række, Tredie Bind.
 • Kjøbenhavns Brandforsikring 1731-1911 : et Bidrag til Kjøbenhavns Historie.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Fjerde bind. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Ottende Bind : Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Register til første til fjerde bind.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Sjette bind : Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Syvende Bind : Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium; Femte bind : Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
 • Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, Første del : Kjøbenhavn i Middelaldren.
 • Landet bag hav : omkring en fjord
 • Laugø by : en nordsjællandsk landsby igennem 200 år
 • Lyngby-bogen - 50 års register - 1928-78
 • Meddelelser om Schrøder-slægten, tillægsblad til Johs. E. Schrøders slægtsbog af 1971
 • Min slægtshistorie Bind 2: Vendelbobønder og andet godtfolk
 • Min slægtshistorie Bind 3: Fra Mecklenburg til Ribe
 • Min slægtshistorie Bind 4: Rødder på Vejleegnen
 • Mindebogen om Jens Holdgaard
 • Munklindebogen - Bind 1
 • Munklindebogen - Bind 2
 • Nakskov-slægten
 • Niels Rasmus' slægt (Hornsherred)
 • Nordvestfyn.
 • Nødvendig Advarsel for enhver der besøger Kjøbenhavn af en Mand der kjender Byen ...
 • Oblatæskerne i Neksø og Ibsker.
 • Odense By
 • Odense og Omegn
 • Odense Vin Kompagni 1895 - 1. maj - 1920
 • Om liv og virke i Nordrup-Farendløse 1800-1970
 • Omkring "Guvernøren" - notater om de danske Rehling'er
 • Once Upon a Time in Jutland, Part 1 : The Story of the Sundsted Family
 • Once Upon a Time in Montana, The Story of the Sundsted Family, Part 2
 • Optegnelser over Lars Lassen og hans slægt, samlede for familien
 • Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's forslægt indeholdende hendes morfars mødrene slægt, anden del
 • Oversigt over Niels og Magdalene Kelstrup's efterslægt, 2. reviderede og ajourførte udgave
 • Øen Langli, Livskildringer og Slægtshistorie
 • Østerbro visit
 • På fattighuset : Greve Hospital og andre fattighuse på landet i 1700- og 1800-tallet
 • Peder Hansen - en dansk koloniembedsmands historie
 • Peter Klein, hans slægt
 • Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721-1823
 • R. Collstrop A/S, 1914 - 1. Januar - 1939.
 • Randers bys gamle gader og gadenavne
 • Register til fra Holbæk Amt Historiske Aarbøger. XV bind årgang 1956-1957-1958-1959
 • Register til Kjøbenhavns Diplomatarium, femte til ottende bind.
 • Rohde-listen
 • Schrøder-Slægten : Paa Grundlag af Johs. E. Schrøders Slægtebog.
 • Skibby-slægten (Hornsherred)
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind I
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind II
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind III
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind IV
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind V
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind VI
 • Skrifter af Paulus Helie - Bind VII
 • Slægten Aller
 • Slægten Fisker fra Mammen sogn (Middelsom herred) - om Christen Pedersen Fisker, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Slægten fra Tønnesminde gennem 200 år - Tønnes Jørgensen og Karen Rasmusdatter, Bregninge - Lolland, og deres efterslægt
 • Slægten Philip [2023]
 • Slægten Ravn : 1. Del : Slægten Ravn fra Vamdrup, 2. Del : Slægten Ravn fra Vamdrup 1780
 • Slægtens Historie gennem 450 Aar
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Niels Peter Lützen (1858-1948) og Karen Pedersen (1859-1945), Jelling sogn.
 • Slægtsbog - Hans Wilhelm Steendorph og hustru Ane Margrethe Larsen med forslægt og efterkommere.
 • Slægtsbog for Familien Thygesen m. m.
 • Slægtsforskning fra ca. 1650 til 1964 samt fra hølé og plejl til mejetærsker
 • Smedjen på Gammel Estrup
 • Sorø Akademi : Mennesker i Sorø 1919-1923
 • Søllerødbogen 1952
 • Søllerødbogen 1966-1967
 • Søllerødbogen 1991
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1924/1925 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1927/1928 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1928/1929 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1929/1930 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1930/1931 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 02
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 03
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 04
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 05
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1931/1932 - Nr. 06
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1932/1933 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1933/1934 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1934/1935 - Nr. 06.
 • Sønderjydske Slægter - Bidrag til nordslesvigsk Befolknings- og Kulturhistorie
 • Sønderjylland : et historisk-topografisk værk med personalhistoriske oplysninger - (II del) Aabenraa-Sønderborg Amt
 • Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1958.
 • Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1959.
 • Sparekassen for Aabenraa By og Amt 1818-1943 : Udg. i Anledning af 125-Aars Jubilæet den 27. November 1943
 • Svendborg Amt Aarsskrift / 1931 - bind 23.
 • Sydfyn og Øerne, tursitforeningen for Danmark, aarbog 1949
 • Ti aar i C.A. Reitzels boglade
 • Træk af Seem Sogns Hjemstavnshistorie
 • Tre Slægter fra Rold : Nørgaard - Damborg - Aldal og deres Efterslægt
 • Vægter-Versene i deres ældre og yngre Skikkelse
 • Viby Sogns Historie / Bind 1
 • Viby Sogns Historie / Bind 2
 • Viumkrog Ejerlav : Et historisk tilbageblik over Troldhedes udvikling gennem optegnelser fra 1794 til 2020.
 • Vordingborg Gymnasium 1935-1985
 • Vore skove 1966.


 • Nye online titler marts 2023


 • "Langelands Forening for Plejebørn af 1867" : 1867 - 24. April - 1917
 • 3 gårde i Thy - Kristen Bisgaard Kjeldgaard og hans slægt
 • A. Jakobsen "Fraugde" : 1878 - 17.Maj - 1918
 • Aabel, Leigh og Pavels : Slægthistoriske Optegnelser
 • Aktieselskabet H. Rasmussen & Co. Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik. 13. maj 1856-1931
 • Andelsselskabet Odense off. Slagtehuse og Eksportslagteri : Et Tilbageblik over Selskabets første fem og tyve Aar
 • Anders og Dorothea Stephansen og deres Spor
 • Ane- og efterslægtstavle for Bent Arne og Gudrun Arne - Tillæg.
 • Ane- og slægtstavle for Kaj Cedersted 1987
 • Anetavle for 4 søskende Otzen
 • Anetavle for 6 søskende Horneman.
 • Anetavle for 6 søskende Lange.
 • Anetavle for erhvervsmanden Jacob Brunsborg (født 1972).
 • Anetavle for Georg og Anne Katrine Waage.
 • Anetavle for Hanne og Birgit Christens og forbindelsen med familien Ginge
 • Anetavle for Hans Laurits Ellekilde
 • Anetavle for Kaare Hessellund
 • Anetavle for Lisbeth Høgsbro Østergaard, Anders Høgsbro Østergaard, Cecilie Høgsbro Østergaard.
 • Anetavle for Peter Duus : Gaardejer i Hørup 1835-1913.
 • Anetavle for politikeren Dennis Flydtkjær (født 1978)
 • Anetavle for Poul Axel Glud Rosenkilde.
 • Anetavle for professor Ivan Bjerre Damgaard (født 1956).
 • Anetavle for Theodor Sejer Arendal f. Marstal 19/11 1906.
 • Anetavler for Anne Elizabeth Bielke, Eva Bielke, Ida Christine Bielke
 • Anetavler og Anehistorie for Efterkommerne efter Godsinspektør Otto Bøgh og Hustru Eleonore f. Møller
 • Anna Marie Andresens anetavle : H.P. Hanssens mødrene Slægt.
 • Årbog 1979 : Årbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 88. Aargang.
 • Årbog 2007 : Clausen Edith er mit navn
 • Avlsbruger og Vognmand Jens Nielsen i Hundredaaret for Ankomsten til Hobro - 1848 - 1948.
 • Begyndelse til Udarbeidelse af Personalia, Heraldica og Feudalia for Slægten Obelitz i Pommern og Danmark fra 1253-1963 - Bind 1
 • Begyndelse til Udarbeidelse af Personalia, Heraldica og Feudalia for Slægten Obelitz i Pommern og Danmark fra 1253-1963 - Bind 2
 • Beiträge zur Geschichte der Familie von Barner - Band 2
 • Bergesen-ætten - slektshistoriske og personhistoriske oplysninger
 • Betragtninger (nr. 2) over arbejdernes kaar paa landet : navnlig husmandens i Fyens Stift
 • Bidrag til anetavle for Elinor og Lilian Grove.
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 06 : Tune sogn, år 1836
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 07 : Karlsunde sogn, år 1836
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 08 : Samtale med Maren Petersen
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 09 : Forsamlingshuset "Godthåb"s start i 1898
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 10 : Bybranden i Kildebrønde
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 11 : Tiggerliv i gamle dage
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 12 : H.C. Andersen-illustratoren Vilhelm Pedersen
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 13 : "Strandgreven"
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 14 : Sønderholm Boplads
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 15 : "Kaldet følger enken"
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 16 : "Greve Hospital 1737-52"
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 17 : Da Greve-Kildebrønde blev storkommune
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 18 : Karlslunde landsby
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 19 : Et livstestamente.
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 20 : Elev i Mosede skole
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 21 : Erindringer om Mosede Fort
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 22 : Erindringer fra Hundige
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 23 : Erindringer fra Hundige 2
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 24 : Erindringer fra Hundige 3
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 25 : Tune sprøjte
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 26 : Karlslunde skole
 • Bidrag til Slægtstavle for Efterkommere efter Christen Stephansen, Smed i Hallenslev
 • Bidrag til Sylvest Slægtens Historie og min Livsgerning
 • Bidstrup-Slægten - Herredscaptain Hans Jensen Bidstrup 1645-1729 St. Bjerregaard, 9. Vdg., Vestermarie : Stamfaderens Sønnesøn Jørgen Hansen Bidstrup 1707-1762 Blemmegaard, 24. Slg., Nylars og dennes Efterslægt, som bl.a. omfatter en Del af Rønne-Slægten Bidstrup.
 • Bille-Ættens Historie. Anden Del. Første Afdeling.
 • Billeder fra min Barndom
 • Bjerring Bro Mølle
 • "
 • Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Første Fortsætttelse. Udgiven som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1824. [Bidrag til Kundskab om de Mænd, som ere udgangne fra Ribe Cathedralskole.]
 • "
 • Bordinggaard Slægten
 • Borgerlige Huse : særlig Københavns Professor-Residentser 1540-1630.
 • Boye Meyer's Slægt.
 • Bødkermester Emil Madsens Forfædre : Lidt slægtshistorie
 • Bøger og bogbindere i Odense før 1694
 • Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Andet Bind 1825-1839.
 • Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Femte Bind Kommentar og Registre.
 • Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Fjerde Bind 1853-1860.
 • Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Første Bind 1806-1825.
 • Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Tredie Bind 1840-1852.
 • Brøndbyvester Skole 1942-1982
 • Carl Bagger : Bidrag til en Bibliografi : med en biografisk Indledning
 • Christen Pedersen og hustrus slægt fra Sindbjerglund 1719-1955.
 • Christian 2.s arkiv, dets opdagelse i München og den tidligste udgivelse af aktstykker derfra.
 • Christian Castensen (Bager)'s Efterkommere deriblandt Peder Christiansen Bagge, Toldforpagter, Raadmand i Kalundborg gift med Maria Gottlieb (Nicolai) & Karen Christiansdatter Bagge gift med Mouritz Hoëberg, Byfoged, Raadmand i Kalundborg
 • Christian Frederik Hornungs Efterkommere
 • Christian Frost, høker og skipper i Svenstrup hans forfædre og nogle af hans efterkommere.
 • Christian X og Kolding
 • Dagligliv bag dæmningen : Lammefjorden 1873-1973
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 1, 2 og 3
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 10, 11 og 12
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 13 og 14
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 4, 5 og 6
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 7, 8 og 9
 • Danmark øst for Storebælt
 • Danmarks Grænsevagt mod syd; minder fra Flensborg
 • Danske Byer og deres Mænd. Middelfart by. Glamsbjerg, Aarup, Otterup. Assens. Bogense. Kerteminde. Nyborg.
 • Danske Byer og Sogne : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. : 14. Bind: Præstø Amt
 • Danske Byer og Sogne; historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By; 1. bind Maribo Amt
 • Danske Byer og Sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by; 2. Bind Vejle Amt
 • Danske Byer og Sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by; 5. Bind Aarhus Amt
 • Danske byer og sogne; historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by; 9. bind Aalborg Amt
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 1. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 10. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 11. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 2. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 3. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 4. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 5. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 6. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 7. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 8. hæfte
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind Randers Amt 9. hæfte
 • Danske efternavne : betydning, oprindelse, udbredelse
 • Danske journalister : 1523 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse
 • Danske journalister : 1731 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse
 • Danske journalister : 2282 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse
 • Danske journalister : 2687 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse 1970
 • Danske journalister : 3280 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og tv 1975
 • De danske borgervæbningers historie : litteraturfortegnelse
 • De oldenborgske Kongers og deres nærmeste Families Sygdomme og Død.
 • Dejbjerg : En skildring af forholdene i Dejbjerg gennem tiderne
 • Den bornholmske Slægt Sommer gennem 300 Aar
 • Det kongelige danske Hof (1863-1937) og Statsraadet (1660-1937) - Indledning og Biografier 1864-1912
 • Emil Aarestrup : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning
 • En dansk Soldat, Major Anders Lassen
 • En gammel præsts erindringer
 • En hedebondes optegnelser : Christen Hede 1809-1891
 • Erindringer fra det gamle Thorslunde-Ishøj
 • Et blad på vestegnen : Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk tidligere Glostrup og Omegns Folkeblad gennem femoghalvfjerds år 1911-1986
 • Et sogn gennem 800 år [Brøndbyvester]
 • Familien Svanholm - Slægt-Register
 • Fire gamle Slægter fra Bjært Sogn, Oversigt over Bramsenslægten fra "Elskager", Juhlslægten fra "Bjærtsgaard", Lindslægten fra "Skartvedgaard", Uldallslægten fra "Binderupgaard".
 • Forstædernes Bank 1902-2002
 • Fortegnelse over Chrétien's Portrætstik af kendte Danske
 • Fra Holbæk Amt : 1988
 • Fra Holbæk Amt : 1990
 • Fra Holbæk amt 1957. Historiske Aarbøger 51. Bind.
 • Fra Holbæk Amt 1963. Historiske Aarbøger XVI Binds 4. Aargang
 • Fra Holbæk Amt 1965 : Historiske årbøger / 59. Bind.
 • Fra Holbæk Amt. 1977.
 • Fra Holbæk Amt. 1978-79.
 • Fra Holbæk Amt. 1979-80.
 • Fra Holbæk Amt. 1981.
 • Fra Holbæk Amt. 1982.
 • Fra Holbæk Amt. 1983.
 • Fra Holbæk Amt. 1984.
 • Fra Holbæk Amt. 1985.
 • Fra Holbæk Amt. 1986.
 • Fra Holbæk Amt. 1991.
 • Fra kornmark til byggeforening : Valby og Omegns Byggeforening 1898-1998
 • Fra Krigen 1864
 • Fra Peter Daniel Bruuns Familiearkiv. Ved A. Heise. II Anders Sandøe Ørsted og Familien paa Asmild
 • Fra svundne Dage. Bind 1.
 • Fra svundne Dage. Bind 2.
 • Frederiksborg Slot
 • Frie Danske i London 1940-45
 • Frivillige danske korps, danske tropper i udenlandsk tjeneste, danske kolonitropper, faner, militærmusik : litteraturfortegnelse
 • Fru Maren Berg : En kort Levnedstegning
 • Gaarde og Slægter, Skildringer om Hjemstavnen
 • Gamle Minder fra 1848-1850.
 • Gamle Præstegårde
 • Gamle slægter i Rye sogn
 • Gl. Estrup 1997 - årbog for Dansk Landbrugsmuseum og Jyllands Herregårdsmuseum.
 • Gl. Estrup 1999 - årbog for Dansk Landbrugsmuseum og Jyllands Herregårdsmuseum.
 • Glostrup Boligselskab 1943-1993
 • Godsarkiver: Lerchenborg : Registratur.
 • Godsarkiver. Krenkerup Registratur.
 • Hærens garnisoner, indkvartering, kaserner og arealer samt særlige militære bygninger.
 • Helsingør kommuneatlas : byer og bygninger 2000
 • Historisk forening for Stenløse og omegn
 • Hjemme og ude : livserindringer
 • Hofmaler og Hofbygmester Carl Marcus Tuscher
 • Holbo-historier. Årbog 2010.
 • Hovedgården Estrup i Malt Herred : med bidrag til bøndergodsets historie
 • Hvorfra-hvortil? - slægten Jacobi's historie : en slægtstavle og et forsøg på beskrivelse af en gren af Neuman Hirsch Jacobi's efterkommere
 • Introduktion til historie : bibliografi over fagets hjælpemidler med en vejledning i litteratursøgning .
 • J. Th. Arnfred fortæller
 • J.P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853 / Bind 1
 • J.P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853 / Bind 2
 • Jakob Knudsen : en Levnedstegning
 • Jyske samlinger / 1958 Ny række 4. 4. hæfte.
 • Kanonhallen : Tøjhusmuseets vejledninger.
 • Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 Aar
 • Kastelskirken og dens Menighed i Tidsrummet 1664-1936
 • Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række, Første Bind
 • Kirurger og Doctores : et kritisk Bidrag til Lægeuddannelsens Historie i Danmark før 1800
 • Kirurgisk akademis historie 1785-1803 (Bind 1)
 • Kirurgisk akademis historie 1803-1841 (Bind 2)
 • Kjemsgaards Saga og Slægterne Kjems : En Gaard- og Slægtsbog med nogle Bidrag til Sønderjyllands Historie
 • Kjøbenhavn Paa Holbergs Tid : Kulturhistoriske Billeder fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede.
 • Kjøbenhavns Diplomatarium 2. bind. : Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728.
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Femte bind. Aarhus Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø amter
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Første bind. København og Frederiksberg
 • Københavns Kommunebiblioteker, Katalog over dansk og norsk Litteratur, Personalhistorie
 • Krause-Slægten, Store-Heddinge 1801-1951.
 • Landsbyliv i Trediverne : Barndomsminder
 • Lejsgaardslægtens Historie
 • Lille Taarup Gaarde - Af en Slægts Historie gennem 275 Aar - 1662-1937
 • Litteraturfortegnelse til de danske hærafdelingers, samt militære korps', institutioners, skolers, arkivers og museers historie
 • Litteraturfortegnelse til de danske hærafdelingers, samt militære korps', institutioners, skolers, arkivers og museers historie 1993
 • Livsminder
 • Michael Jebsen ; das Leben des Schiffsreeders und die Chronik seiner Vorfahren
 • Min Rejse i Amerika /
 • Mindeblade
 • Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker. Første del 1870-1902.
 • Mit Universitetsliv; fra Volontør til Emeritus
 • Mølleåen fra Frederiksdal til Strandmøllen.
 • N.F.S. Grundtvigs Saga
 • Natmændsfolk og Kjæltringer, bind 1
 • Natmændsfolk og Kjæltringer, bind 2
 • Nordfynske Jernbane : 40 Aars Driftsvirksomhed : 1.Juli 1882 - 30.Juni 1922
 • Nutiden og Valdemar Sejr - slægtsforskning og danmarkshistorie
 • Nyt fra Det Kongelige Garnisonsbibliotek, 1994, Nr. 1.
 • Odense Amts Sogneraadsforening gennem 25 Aar : 1894-25. September-1919.
 • Odense Musikforening 1866-1916 og dens Forgængere 1856-1865
 • Optegnelser om min slægt og min barndom
 • Østjysk hjemstavn, 75. årgang. 2010
 • Østjysk hjemstavn, 76. årgang. 2011
 • Østjysk hjemstavn, 77. årgang. 2012
 • Østjysk hjemstavn, 78. årgang. 2013
 • Østjysk hjemstavn, 79. årgang. 2014
 • Østjysk hjemstavn, 80. årgang. 2015
 • Østjysk hjemstavn, 81. årgang. 2016
 • Østjysk hjemstavn, 82. årgang. 2017
 • Østjysk hjemstavn, 83. årgang. 2018
 • Personale i Rigsarkivet og landsarkiverne - januar 1990
 • Pioneren Christian Frimodt-Møller; hans liv og gerning
 • Pionerer : Mændene fra Halvfjerdsernes Arbejderbevægelse.
 • Præstehustruer, der mangler hos Wiberg - 1936 : Tillæg med tilføjelser og rettelser
 • Prokuratorerne i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede 1638-1810 : Bidrag til den danske Prokuratorstands Historie.
 • Rasmus Hansens Mindebog
 • Register over Slægten Teller. Trykt som Manuskript
 • Slægten fra Dalbakkegård gennem 200 år - Christen Andersen og Ane Nielsdatter, Vester Ulslev - Lolland, deres efterslægt og aner.
 • Slægten fra Fensten Hovgaard
 • Slægten Hansen fra Nexø
 • Slægten Krogsdal : om Niels Jensen Krogsdal og Ane Marie Pedersdatter forfædre og efterkommere
 • Slægten Lemming
 • Slægten Posselt fra Reformationen til vore Dage - anden Hovedlinie : en Stamtavle over 13 Generationer - supplement for 1939-1976
 • Slægten Posselt fra Reformationen til vore Dage : anden Hovedlinie : en Stamtavle over 13 Generationer.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Anders Christensen, Mariendal, Hersom sogn (1796-1873) og Maren Larsdatter, Annexgaarden, V. Bjerregrav sogn (1802-1879).
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Carl Christian Sørensen (1857-1935) og Martine Hansen (1862-1925), Jerslev sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Christen Pallesen (1779-1831) og Kirsten Marie Jensdatter (1785-1874), Hoven sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Jacob Jensen (1798-1885) og Inger Christensdatter (1805-1874), Otting sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Jacob Rasmussen Skriver (1824-1900) og Else Kirstine Jensdatter (1823-1881), Estruplund sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Jens Christian Ottosen (1827-1903) og Marie Christensen (1841-1916), Lundbækgaard, Lild sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Knud Johansen (1808-1887) og Anne Marie Pedersdatter (1808-1889), Daugbjereg Møllegaard, Daugbjerg sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Morten Christensen (1796-1875) og Kirsten Sørensdatter Bundgaard (1792-1854), Thyholm, Refs herred.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Niels Christensen (1798-1869) og Birgitte Cathrine Pedersdatter (1801-1866), Palsgård, Hersom sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Niels Møller Madsen (1815-1913) og Ane Knudsdatter (1821-1907), Nørre Vium sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Peder Rasmussen Skriver (1807-1873) og Dorthe Kathrine Rasmusdatter (1801-1873), Ørsted sogn, Rougsø herred.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Rasmus Chr. Rasmussen (1838-1906) og Therese Lovise Adelaide Graff (1845-1904), Grenaa.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Søren Jensen (1805-1888) og Karen Jensdatter (1803-1851), Strømgaard, Ravnstrup sogn.
 • Slægtsbog for Familien Strøyberg
 • Slægtsbog for Rasmussen og Pedersen.
 • Slægtsbog over slægten Olesen fra Grønbæk og Hinge sogne 1785-1968
 • Slægtsbogen
 • Slægtsforskeren 2022 nr. 1, årgang 37 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere.
 • Slægtsforskeren 2023 nr. 1, årgang 38 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere.
 • Slægtsgården 2017, nr. 445 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2017, nr. 446 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2017, nr. 447 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2017, nr. 448 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018-01, nr. 450 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtshistorie i Sønderjylland / en vejledning. Teksthæfte.
 • Slægtspor gennem 300 Aar
 • Sognepræst A. Fibiger. En Guds Vandringsmand
 • Sophus Bauditz
 • Sophus Bauditz : Hans Liv og Digtning. Paa Grundlag af efterladte Papirer
 • Sorø Akademis læger
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 01/02 - januar/februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 07/08 - juli-august
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1999 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 01/02 - januar-februar
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 03 - marts
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 04 - april
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 05 - maj
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 07/08 - juli/august
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 09 - september
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 10 - oktober
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 11 - november
 • Sønderjysk månedsskrift 2000 - Nr. 12 - december
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 01 - januar
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 02/03 - februar/marts
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 04 - april
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 05 - maj
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 07/08 - juli/august
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 09 - september
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 10 - oktober
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 11 - november
 • Sønderjysk månedsskrift 2001 - Nr. 12 - december
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 01/02 - januar/februar
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 03 - marts
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 04 - april
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 05 - maj
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 07/08 - juli/august
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 09 - september
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 10 - oktober
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 11 - november
 • Sønderjysk månedsskrift 2002 - Nr. 12 - december
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 01/02 - januar/februar
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 03 - marts
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 05 - maj
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 07/08 - juli/august
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 09 - september
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 10 - oktober
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 11 - november
 • Sønderjysk månedsskrift 2003 - Nr. 12 - december
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 01/02 - januar/februar
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 03 - marts
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 04 - april
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 05/06 - maj/juni
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 07/08 - juli/august
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 09 - september
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 10 - oktober
 • Sønderjysk månedsskrift 2004 - Nr. 11/12 - november/december
 • Sønderjysk månedsskrift 2005 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2005 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2005 - Nr. 07 - juli
 • Sønderjysk månedsskrift 2005 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2006 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2011 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2012 - Nr. 08
 • Stamtavle over den bornholmske Slægt Rasch
 • Stamtavle over Efterkommerne af Brygger og Brændevinsbrænder, Ejer af Gelstoft Mathias Clausen Dahl og Hustru Anne Cathrine Mouritzen
 • Stamtavle over Familien Noack. Wenzel Noacks Efterkommere
 • Stamtavlen Henriques 1725-1948 - Bendix Moses Henriques efterkommere.
 • Stamtavler over Familien Breder og de med den beslægtede Familier Preus og Arctander med alle disse Familiers Sidelinier
 • Stengaardsslægten fra Bølling-Sædding
 • Svundne Dage [I] : Erindringer fra Ondløse Præstegaard og Roskilde Latinskole.
 • Svundne Dage II : Erindringer fra Tyveaars-alderen
 • Svundne Dage III : Erindringer fra Ingenieurregimentet indenlands og udenlands
 • Theolog eller Digter : Ungdomserindringer og Breve
 • Thomas Kingo, Biskop i Fyen.
 • Tidsskrift for Søvæsen : Nr. 5 1983. 154. Aargang.
 • Tillæg til Slægtsbog for Familien Strøyberg
 • Tønder huse - Tønder slægter
 • Turen fra Nuuk til Ilulissat
 • Vesterled : En kulturhistorisk skildring omkring havebyen Vesterleds start, liv og vækst
 • Viborgs brand 1726.
 • Vilhelm Beck : En Mand og hans Gerning
 • Vinstrup og Tåstrup slægtens historie
 • Vinstrup-Slægtens Historie


 • Nye online titler februar 2023


 • 1700 male census Vol. 1: Frederiksborg County (Denmark - Counties 1660-1794)
 • 1700 male census Vol. 2: Åkær County (After 1794 listed as Hads District in Århus County) - (Denmark - Counties 1660-1794)
 • 1700 male census Vol. 3: Skanderborg County (Denmark - Counties 1660-1794)
 • 555 danske selvbiografier og erindringer : en kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier forfattet af personer født før 1790
 • Aarhus - Winther-Slægten : En Materialesamling. + Rettelser og Tilføjelser
 • Aastrup sogn fra enevælde til udskiftning 1660-1790
 • Abildtrupgaard og dens Beboere 1498-1925 - Samt nogle Oplysninger om Slægterne: Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og Købke i Vorgod - En Slægtshistorie gennem ca. 550 Aar.
 • Abraham Gotfred de Meza og hans Familie : nogle Studier omkring en glemt Gravsten i Møllegade
 • Adam Thuesen og Mette Hviid : stamtavle med tillæg.
 • Adam Thuesen og Mette Hviid : stamtavle med tillæg. Supplement.
 • Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1935 : 3. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev.
 • Ahlmann, Guderup-grenen - släktregister.
 • Ahnebog for Efterkommerne af Provst i Daugbjerg Bagge Friis og Hustru Charlotte Amalie Ravn
 • Ahnentafel des Hans Borup Schlaikier
 • Ahnetavle for familie Lauritsen f. i Bregninge 1837/45
 • Almira Lindo og Anders Andersen Kiellerup's efterkommere
 • Anders Colding´s Slægt fra Skrave
 • Andersen...Becker...Brok...Carlsen...Christensen...Christiansen...Clause...Eglund...
 • Ane- og efterslægtstavle for Bent Arne og Gudrun Arne.
 • Anebiografier - biografiske opplysninger til anetavle for Helge (f.1897), Sverre (f.1898), Alf (f.1900), Erling (f.1902) og Sigvald Bernhard (f.1907) /
 • Anetavle - Familien Ejby Hansen.
 • Anetavle for borgmester Peter Rahbæk Juel.
 • Anetavle for Bygmester Peter Hansen Frost i Kær, Ulkebøl sogn.
 • Anetavle for Eline Rasmine, Ludvig Johan og Jacob Albert Boesgaard i Rudkøbing
 • Anetavle for Else Margrethe Henrichsen, gift Bruun (1762-1829) : en studie.
 • Anetavle for Emma Boesgaard f. Semberg - 1844-1919
 • Anetavle for Familjen Hartwich [Familien Hartwich]
 • Anetavle for Flemming Balthasar Preisler og Gert Byrge Balthasar Preisler.
 • Anetavle for gymnasierektor Lars Ebbensgaard.
 • Anetavle for Karen Amalia Pedersen og hendes 9 søskende
 • Anetavle for Kristjan Karner
 • Anetavle for Laurids Lauridsen
 • Anetavle for Martha Marie Randrup
 • Anetavle for skuespilleren Karen Margrethe Bjerre
 • Anine Nielsen Dissing, gift: Frederiksen, 25. december 1889 - 28. maj 1968
 • Årbog 1980-81, Lokalhistorisk selskab for Hirtshals kommune, fra egnens fortid
 • Barndomserindringer fra Sydgrønland omkring århundredeskiftet
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 27 : Giøes Legat
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 28 : Josef illegalt til Sverige
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 29 : Flugten til Sverige
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 30 : Mosede politi
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 31 : Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 32 : Svenske soldater på Greveegnen i 1658-60
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 33 : To kvindeskæbner
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 34 : Ryg og rejs - en god pibe tobak på Køge kro
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 35 : Valentinerne på Gjeddesdal 1822-1927
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 36 : En velnæret Arbejder er som en kjærnefodret Hest
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 37 : Lidt om Tune i gamle dage
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 38 : Søfryd og Anker Christensen
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 39 : Et gammelt kort
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 40 : En hundiedrengs erindringer
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 41 : En hundiedrengs erindringer 2
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 42 : Bogbussen i Greve kommune
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 43 : Oldermandslav i Karlslunde
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 44 : Hundige kirke
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 45 : Oldermandslauget i Tune
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 46 : Greve teater
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 47 : Rosenvang
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 48 : Erindringer fra min barndom i Greve
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 49 : Grundejerforeningen Eriksminde 40 år, 1963-2003
 • Bidrag til Greve kommunes historie, hæfte 50 : Mit levnedsløb, Johannes Nicolaj Hansen
 • Bloch (Block/Blok) familierne i Varde
 • Borger i klunketidens København : på Frederik 7.s og Christian 9.s tid
 • Breve fra Einar Prip
 • Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter / En Slægtshistorie
 • Damsgaard-slægten i Varde
 • Danmarks Jordemødre
 • Danske Byer og Sogne : Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by, 8. bind - Hjørring Amt
 • Danske byer og sogne; Historiske og personalhistoriske oplysninger; 7. bind, Randers Amt, 12. hæfte
 • Danske i tyske Koncentrationslejre
 • De faldt for Fædrelandet. Mindeskrift over de Officerer af Hæren, der gav deres Liv for Fædrelandet 1940-45.
 • Den danske lægestand 1965-1982 - Bind 1 - A-K
 • Den danske lægestand 1965-1982 - Bind 2 - L-Å
 • Den Ipsenske Slægtstavle (Jeppe Christensens Efterkommere)
 • Det gamle Hillerød - bysvenden fortæller
 • Det gamle Hillerød - bysvenden fortæller videre
 • Die Rumpenheimer Familiennamen,
 • Dødsliste over danske Sømænd i den anden Verdenskrig : Tillæg til "Den danske Sømand"
 • Elmegaards Historie, Skovshøjrup, Brenderup sogn.
 • En ærøsk slægt : Anetavle for 7 søskende Lauritsen, født 1903-1913 i Søby sogn på Ærø, med 2 tillæg vedrørende forældrenes søskende med efterkommere
 • En bondeslægt i Skanderborg amt gennem 300 år - Anders Nielsen "Damgaard" i Søballe - forslægt - Bind 2
 • En Vendelboslægt - Efterkommerne efter Gaardfæster og Sognefoged Chr. Jensen af Vedsted og hans Søskende
 • Enge, stude og jydepotter : Vestjyder gennem 600 år
 • Familien Okkels' vandrebøger 1914 : til og fra skriverbrødrene og -søstrene Johannes, Ansgar, Frede, Axel, Signe, Asta, Sigurd, Agnes, Aage og Else Okkels samt Mariane Else Marie Jensen og Helga Johanne Michelsen
 • Familien Theisen fra Spind paa Lister og dens Forfædre. Slægtshistoriske Optegnelser.
 • Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev
 • Før farmor - strejflys over Birgitte Ryders slægt
 • Fra fire Kongers Tid : Bind II : Frederik VII
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2005.
 • Fra Niels Hansen Griisbech til Anders Tranberg Friis og dennes Efterkommere.
 • Gaarde og Slægter i Salling og Harsyssel; Personalhistoriske Skildringer
 • Gamle slægter på Thyholm - Krabbeslægten med tilsluttende familier, Borre, Dueholm, Gade, Gadegaard og Pedersen
 • Gladsaxe : de tre bondebyer Gladsaxe, Buddinge og Mørkhøj's udvikling til en moderne forstadskommune
 • Glostrup i gamle billeder, 1890-1940
 • Guldager Slægterne i Varde
 • Hærens Arkiv : Dets Historie, dets Placering, Inddeling og Opgave
 • Hærens garnisoner indkvartering, kaserner og arealer samt særlige militære bygninger; Litteraturfortegnelse
 • Hedebonden : studier i gårdmand Peder Knudsens dagbog 1829-1857
 • Helsingør Bymuseum Årbog 1978.
 • Helsingør Bymuseum Årbog 1979.
 • Helsingør Bymuseum Årbog 1980.
 • Helsingør Kommunes Museer 1981.
 • Helsingør Kommunes Museer 1982.
 • Helsingør Kommunes Museer Årbog 2001. Restaureringen af Helsingør Domkirke 2000-2001 og undersøgelserne af de borgerlige begravelser
 • Helsingør Kommunes Museer Årbog 2008.
 • Helsingør Kommunes Museer Årbog 2010. Hundredårsbogen.
 • Herlufsholm frie skoles regnskab 1585-86.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2017-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2017-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2017-3.
 • Historien om forbryderen fra Dronninglund Peter Jensen "Preutz"
 • Historisk Tidsskrift 1875-1876 - 4.rk. 5. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1877-1878 - 4.rk. 6. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1900 - 7. rk. 2. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1916-1922, 9. rk. 7. bd. Litteraturhefter
 • Historisk Tidsskrift 1925-1926, 9. rk. 4. bd.
 • Holm-slægterne i Varde
 • Huset Glücksborg - slægtstavle = The House of Glücksborg - genealogical table
 • Indholdsfortegnelse Egebækken 1986-2016
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 6.
 • Jul i gamle dage
 • Kassation af arkivalier : Arkivarforeningens seminar III : Søhus Højskole 9.-11. maj 1969.
 • Kilder til landboreformerne i Vridsløselille 1771-1801
 • København 1888-1945
 • København før og nu / bind 6 - Frederiksberg-Yderkvarterer-Forstæder.
 • Københavns Bymuseum - 1980-81.
 • Københavnske palæer.
 • Købmandsslægten Andrup i Lemvig : en kort historisk fremstilling
 • Kulsvierlandet : en bog om kulsviere og milebrænding i Nordsjælland
 • Kultur og folkeminder 1958
 • Kvinderegensen 1932-1957
 • Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårsdagen den 5. august 1970
 • Laurits Smith Theisen, Farver og Kjøbmand i Nakskov [Johan Christian Theisen, 1729-1768] og Hustru Maren Smith, er født d 5te Novbr 1764, og død d 5 Septbr 1817 og hans Efterkommere
 • Lægen Frans Casper Djørups slægt
 • Lidt om Fløe-Slægten fra ca. 1660-1938
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2021 - 109. Årgang
 • Lolland-falsterske herredsbøger, decimantlister m.v. fra tiden efter reformationen / 1. hefte
 • Luis Bramsen : en københavnsk forsikringspioner
 • Magasin fra Det Kongelige Bibliotek nr. 1 - 2002.
 • Midtjylland
 • Midtsjællands Lokalhistoriske arkiv - Årsberetning 1986.
 • Min Slægtshistorie - IV. Bind - Slot-Slægten : med Stamtavler og kulturhistoriske Noter
 • Min Slægtshistorie - VI. Bind - Tækker- og Jannik-Slægten : med Stamtavler og kulturhistoriske Noter
 • Minder fra min barndomstid i Skjern
 • Mit byggeri af skoleskibet København i tekst og billeder, samt lidt om institutionen Halskov Kirke,
 • Møns Telefon 1916
 • NATO håndbogen, 1976
 • Navneregister til Om Henne sogn gennem tiderne
 • Nobel´ske Slægtebøger
 • Nordsjælland omkring år 1800, Jean-François de Jonquières' akvareller
 • Nørre Horne herred
 • Olga Kirstine Andreassens aner
 • Ovtrup Sogn i Vester Horne Herred
 • Øresundstolden - en kilde til vin : vinens historie og dens betydning for Helsingør
 • Øster Horne Herred
 • Østjydsk Hjemstavn, 01. Årgang, 1936
 • Østjydsk Hjemstavn, 02. Årgang, 1937
 • Østjydsk Hjemstavn, 05. Årgang. 1940.
 • Østjydsk Hjemstavn, 06. Årgang. 1941.
 • Østjydsk Hjemstavn, 07. Årgang. 1942.
 • Østjysk hjemstavn, 65. årgang. 2000.
 • Østjysk hjemstavn, 72. årgang. 2007.
 • Østjysk hjemstavn, 73. årgang. 2008.
 • Østjysk hjemstavn, 74. årgang. 2009.
 • Peder Chr. Pedersen og hustru Ingeborg Clausdatter i Vridsted, en midtjysk bondeslægts historie gennem ca. 350 år
 • Peder Klausen optegnelser over hans Livsforløb med Forslægt og Efterkommere
 • Peder Thun : en foregangsmand indenfor human og veterinær medicin
 • Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940
 • Rådhuspladsen i fortid og nutid
 • Ribe i tusind år.
 • Ringsted Købstads Historie fra de ældste Tider til vore Dage, bd. 1
 • Rødder på Hedeboegnen - en slægtsbeskrivelse
 • Rødovre 1901-1976
 • Samlinger til Tryde-Slægtens Historie - 2. del
 • Samtaler med Henrik Pontoppidan.
 • Sidste mand fra Singapore, en danskers øjenvidneskildring
 • Slægten Baatrup
 • Slægten Kobberøe fra Jannerup i Thy
 • Slægten Rom fra Gjøl
 • Slægten Theilgaard
 • Slægten Thysen - En sønderjysk Gaard- og Slægtshistorie
 • Slægten Wiel paa Strømsø og Fredrikshald
 • Slægterne Dircking von Holmfeld, von Lüttichau og Jessen
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Henrik Hansen (1772-1842) og Anna Pedersdatter Kallø (1778-1861), Vedsted sogn, Gram herred.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Jeppe Nielsen Toft (1842-1929) og Else Nielsdatter (Norrisgaard) (1849-1920), Selde sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Laurs Nielsen (Røddik) (1801-1879), Skørring sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Niels Martinus Sørensen (1874-1950) og Marie Kristensen (1874-1940), Peterslund, Øster Assels sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Niels Peder Knudsen (1840-1910) og Ellen Marie Jensen (1841-1906), Vorgod sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Rasmus Larsen (1842-1911) og Ane Kirstine Larsen (1833-1928), Munkebo sogn.
 • Slægtsbog - Slægten Moeslund fra Iller Vestergaard - om Anders Jørgensen Moeslund og Jørgine Pedersens forfædre og efterkommere.
 • Slægtsbog : Anetavle og efterslægt for Jens Ibsen og Anemarie Temsdatter
 • Slægtsbog for Elise Jensen Noe
 • Slægtsbogen over Andreas Petersens Efterkommere
 • Slægtsgaarden 1981-02, Nr. 230 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1981-04, Nr. 231 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1981-07, Nr. 232 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 248 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 253 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden Øster Kjellerup i Ejsing Sogn gennem 200 Aar. 1748-1948.
 • Slægtsgården 2011, nr. 415 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 416 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 417 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 418 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 419 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 420 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2012, nr. 421 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2013, nr. 422 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening,
 • Slægtsgården 2013, nr. 423 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2013, nr. 424 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2013, nr. 425 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2013, nr. 426 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-01, nr. 427 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-03, nr. 428 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-05, nr. 429 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-07, nr. 430 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-09, nr. 431 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2014-11, nr. 432 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-01, nr. 433 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-03, nr. 434 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-05, nr. 435 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-07, nr. 436 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-09, nr. 437 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2015-11, nr. 438 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 439 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 440 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 441 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 442 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 443 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2016, nr. 444 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018, nr. 452 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018, nr. 453 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018, nr. 454 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018, nr. 455 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2019 nr. 456 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2019 nr. 457 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtstavle for Stephan Adsersen og Karen Marie Christensen
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2007 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2008 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2009 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2010 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2010 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2010 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2010 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2010 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2013 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 03
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 04
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 05
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 06
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 07
 • Sønderjysk månedsskrift 2014 - Nr. 08
 • Sønderjysk månedsskrift 2015 - Nr. 01
 • Sønderjysk månedsskrift 2015 - Nr. 02
 • Sønderjysk månedsskrift 2015 - Nr. 03
 • Stamtavle for Familien Branth
 • Stamtavle over den Bornholmske familie Jespersen
 • Stamtavle over etatsraad A. N. Hansen´s efterkommere, 2. udgave
 • Stamtavle over Familien Engel, som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby - Aar 1799 til 1943 omfatter ialt 6 Generationer
 • Stamtavle over Simon Carstensen Schiødt's og Anna Kirstine Harboe's Efterkommere
 • Stamtavle over slægten Gornitzka, ført tilbage til aar 1740
 • Stevns Herred : en bibliografi 1700-1973
 • Sydslesvig gennem Tiderne / Bind 1
 • Sydslesvig gennem Tiderne / Bind 2
 • Sydslesvig gennem Tiderne / Bind 3
 • Tarp-slægterne i Varde
 • Telefonen 100 år på Møn 1885-1985.
 • The Hedemann clan in U.S.A.
 • The Hedemann family in Hawaii.
 • Toldere i Vendsyssel
 • Tonderner Mühlenchronik. Mit Aufzeichnungen zur Geschichte des Bachmannschen Geschlechtes
 • Tømmermand Bennet Jessen´s slægt i Varde
 • Træk af Egaa Sogns Historie gennem Tiderne
 • Uhd-slægten i Varde og Varde landsogn
 • Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar : biografiska anteckningar om Ulf Sparre och Kerstin Sparre, född Vult von Steijern, släktlängder, släkthistoriker
 • Vemmetofte Kloster : Arkivregistratur
 • Vendsyssel nu og da. 1985
 • Von der Heide i Slesvig og Danmark samt Else Deichmann Mulvads efterslægt
 • Willeslægten, foredrag ved familiesammenkomsten den 4. juli 1948
 • Windfeld-slægten i Varde


 • Nye online titler januar 2023


 • 90 Aar i Jylland
 • Aarbogen for Skjern 1948
 • Aarbogen for Skjern og Omegn 1949
 • Acta Nr. 1 : Hortulan, Ulsøe og Worsøe
 • Admiral C.T. Sehesteds Saga
 • Almueliv i Nørre Jylland paa Frederik den 6tes, Christian den 8des og Frederik den 7des Tid : Kulturhistoriske Skildringer efter Dagbogsoptegnelser af Gaardejer Peder Knudsen, Staulund
 • Andreas Æreboe
 • Anetavle for forfatter, filmmand, kommentator m.m. Jørgen Leth
 • Anetavle for geolog, dr.scient. og professor Nanna Noe-Nygaard (født 1940)
 • Anetavle for højskoleforstander Laura Alkjærsig, gift Hedebol (1890-1937)
 • Anvisning for Læger med Hensyn til Udstedelsen af Dødsattester
 • Årbogen 1965 for Skjern
 • Årbogen 1966 for Skjern
 • Årbogen 1972 for Skjern
 • Årbogen 1976 for Skjern
 • Årbogen 1993 for Skjern
 • Bårris-Slægtens Historie - Slægten fra Kragmose, Lildbølling og Poulsgaard med vestre Nabogaard gennem 6 Generationer
 • Beiträge zur Geschichte der Grafen und Herren von Schack. III. Überblick über die Geschichte des Geschlechts. Der dänische Reichsfeldherr Graf Hans Schack. Die Lehnsgrafen Schack-Schackenburg.
 • Beretninger fra Thorsbro Vandværk - mennesker og maskiner
 • Bidrag til den gamle Sønderborg Latinskoles og dens Lærerstands Historie
 • Bidrag til en stamtavle over slægten Schmith
 • Billeder fra Frederiksborg
 • Blixen Finecke og Bismarck : en Brevveksling
 • Brandholm skifteprotokol 1780-1826
 • Brandholm skifteprotokol 1791-1813
 • Brogede Reisebilleder
 • Byfoged Carl Jacob Hartmann 1771 – 1826 og efterkommere i tre generasjoner
 • Creditkassen for Landeiendomme i Østifterne : 1866-1916
 • Dansk Historisk Fællesforening : årsmøde i Middelfart 1989 : det enkelte menneske i lokalhistorien.
 • Dansk økonomstat 1966
 • Danske helgeners levned
 • De Dahlers Slægtebog fra 1590
 • De danske landbebyggelser i 1680'erne
 • De drog ud fra Dragsholm : på sporet af N.F.S. Grundtvig i Nordamerika : udvandringen fra Dragsholm Kommune til Nordamerika 1868-1914
 • De sydtyske kolonisters bosættelse på den jyske hede
 • Den Hagemann'ske Slægtebog
 • Den Matfeldtske Arvesag
 • Den norske Slegt Robsahm : Stamtavle og Optegnelser
 • Den Reventlowske Skole i 150 aar : Skoleliv ved Brahetrolleborg : fra Klostermunk til Spejderpige.
 • Det Danske Hedeselskab 1866-1916; Et Jubilæumssskrift
 • Det for Hær og Flaade fælles Epidemihospital i Kjøbenhavn
 • Det gamle København / Bind 1
 • Det gamle København / Bind 2
 • Diplomatarium Norvegicum.
 • Efterkommere efter Esche Christensen og Dorthe Michelsdatter Høntoft
 • Efterkommere efter Esche Christensen og Dorthe Michelsdatter Høntoft : Oldebarn Jacob Jensen
 • Ellen Jørgensen Anetavler Bind 2 : Ane 128-511
 • En bondeslægt i Skanderborg amt gennem 300 år - Anders Nielsen "Damgaard" i Søballe - forslægt - Bind 1
 • En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1882
 • En kamp for livet : svenskekrigene 1657-60
 • En landsbydegn og hans rødder, en dokumentarisk mosaik om Jens Andersen, førstelærer og degn i Føvling 1895-1930. Hæfte 1: Fattige tider
 • En landsbydegn og hans rødder, en dokumentarisk mosaik om Jens Andersen, førstelærer og degn i Føvling 1895-1930. Hæfte 2: Liv og virke
 • Erhvervsarkivet 1948-1998 : udvikling og positioner
 • Erindringer om barndom og ungdom
 • Et hegn er et tegn : eksempler på bevaringsværdige kulturspor
 • Et Slægtsminde fra Trediverne : Tale ved Jordefærden paa lille Lundsgaard i Aasum Sogn d. 23. Februar 1915
 • Fakta om forsvar 1983
 • Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45
 • Familien Hutzelsieder i Danmark
 • Familien Wencks Slægtbog
 • FLSP - Flyvevåbnets Specialskole
 • Fogtmann-slægten i Varde
 • Folkets Førere : Christen Kold
 • Folkets Førere : Vilhelm Birkedal
 • Forglem mig ej - gamle mennesker fortæller
 • Fortegnelse over rigsdagsvalgene, rigsdagssamlingerne. ministerierne, rigsdagens formænd, medlemmerne af den grundlovgivende rigsforsamling og af rigsdagen 1848-1916
 • Forum - slægten i Varde.
 • Fra arkiv og museum / serie 2, bind 1.
 • Fra fire Kongers Tid : Bind III : Christian IX
 • Fra Koldingfjord til Blaavandshuk, hjemstavnsbog for Ribe amt
 • Friis-slægterne i Varde
 • Frøsig-slægterne i Varde.
 • Fulian (Folian/Foliant) - slægten i Varde
 • Gamle vandmøller ved Odder Å og dens tilløb. Fillerup.
 • Gamle vandmøller ved Odder Å og dens tilløb. Odder.
 • General Langbergs Hændelser fortalte i Breve fra ham selv
 • Gennem 400 Aar - en slægtsbog om Anders Simonsen og Mette Jensdatter, deres Forfædre og Efterslægt
 • Gjorslev. Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie.
 • Gram-Slægten fra Blaagaard
 • Grøn-slægterne i Varde
 • Gyldne tider, scener fra "Bryggeren"s Danmark
 • Haderis og Ravnstrup-slægter
 • Hallum - slægterne i Varde
 • Håndbog for danske lokalhistorikere
 • Hans Jørgen Wengels slægt - Del 1
 • Harck (Harch/Hark) - Slægterne i Varde
 • Hæren ved Danevirke 1864
 • Heinrich Christian Schumacher : et mindeskrift.
 • Helsingør Toldkammer
 • Henrik Wergeland : en literærhistorisk Skitse
 • Historisk Tidsskrift 1870 - 4.rk. 2.bd.
 • Historisk Tidsskrift 1872 - 4. rk. 3. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1873 - 4.rk. 4. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1894-95 - 6.rk. 5.bd.
 • Historisk Tidsskrift 1895 - 6. rk. 6. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1897 - 7. rk. 1. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1900-1902 7.rk. 3.bd.
 • Historisk Tidsskrift 1904 7. rk. 5. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1910-1912 8. rk. 3. bd.
 • Historisk Tidsskrift 1915-1917 8. rk. 6. bd.
 • Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid
 • Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere
 • Holbæk Kirke før og nu
 • Holbæk Købstads Historie / Bind 1
 • Holbæk Købstads Historie / Bind 2
 • Hollandske spor i nutidens Helsingør
 • Holtbjerg-Schouerne
 • Huset Johann Jacob Voetmann i Aabenraa 1835 - 1985
 • Hvem er hvem i dansk erhvervsliv 1982
 • Hvem er hvem i den offentlige sektor 1998
 • Ingen tænder et Lys
 • Interiør fra det Augustenborgske hof
 • Jens Jepsen, Fur Landevej 82 – matr. 11 Hinnerup, Thorum og efterslægt
 • Jyllands brevkiste : Landsarkivet for Nørrejylland 1891-1966
 • Kaptajnløjtnant Claus Henrik Munch Sandholt og hans slægt
 • Karl Henrik Køster 30. maj 1969
 • Kastellets Volde og Udenværker : Spredte Træk af deres Historie fra de ældste Tider til vore Dage.
 • Kastoft - Slægten i Varde
 • Kiertzner - Slægten i Varde
 • Kirkemann - Slægten i Varde
 • Kirkeminder og Præsteliv : Søborg-Gilleleje Menigheders Historie gennem 700 Aar
 • Koch / Kock - Slægterne i Varde
 • Kongelige monogrammer
 • Kontakt. Hagested Skole 1. april 1903 - 1. april 2003
 • København før og nu / bind 5 - Østerbro-Nørrebro-Vesterbro.
 • Københavns Bymuseum i et halvt Sekel 1901-1951.
 • Krag/Kragh og Krog/Krogh-slægterne i Varde
 • Kruse/Kruuse - slægterne i Varde
 • Lauritz Schmidt's Slægtebog
 • Lind-slægten fra "Lindgaard" gennem fem hundrede år samt slægterne Lunde (Flemløse-Skartved), Brems (Skærbæk-Herslev-Brøndsted) og Lomholt (Vejlby-Store Velling) - min fædrene og min mødrene slægts historie syd og nord for Kolding fjord - Bind 1
 • Lind-slægten fra "Lindgaard" gennem fem hundrede år samt slægterne Lunde (Flemløse-Skartved), Brems (Skærbæk-Herslev-Brøndsted) og Lomholt (Vejlby-Store Velling) - min fædrene og min mødrene slægts historie syd og nord for Kolding fjord - Bind 2
 • Liselund
 • Litteraturfortegnelse til de danske hærafdelingers, samt militære korps', institutioners, skolers, arkivers og museers historie 1982
 • Livs-Fragmenter : Kapitler af en Selvbiografi
 • Livserindringer
 • Livsfortællinger 1.
 • Locker/Lokker-slægten i Varde
 • Louis Meyer 1843 - 6. Marts - 1943 : Historien om en Købmand : hans Liv - hans Virke - hans Hjem
 • Lunde Sogn i Vester Horne Herred, forsøg på en historisk-topografisk beskrivelse
 • Lunde sogn i Vester Horne Herred, forsøg på en historisk-topografisk beskrivelse - Navneregister.
 • Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 10 årg. nr. 4 - marts 1996.
 • Mehlslægtens Historie
 • Minder fra Barfredshøj : en proprietærgård på Vestegnen
 • Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gøje i Helsingør Olaikirke
 • Mine Erindringer
 • Mine forældre
 • Museet for Holbæk og Omegn : En kortfattet Vejledning for besøgende
 • Navne- og sagsregister til Generalstaben, Den Dansk-Tydske Krig i Aarene 1848-50.
 • Navneregister til Ovtrup Sogn i Vester Horne Herred
 • Navnet og Slægten Saugman.
 • Niels --- Møller af Frisvad Mølle i Varde Landsogn, hans efterslægt i Varde og Varde Landsogn
 • Nørre Nebel og Lydum Sogne
 • Nørre Nebel og Lydum Sogne, navneregister til H.K. Kristensens bog
 • Nyborg da voldene stod : Livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene.
 • Nyborg under krigene i det nittende århundrede : 3. jægerkorps i de slesvigske krige
 • Nymindegablejren 1940-1945
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1989
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1991
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1996
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1997
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1998
 • Odense før og nu / Udg. i Anledning af 25 Aars-Dagen for Odense Turistforenings Stiftelse
 • Olaf Ryes saga : optegnelser, dagbøger og breve
 • Om Værnepligten og Udskrivningsvæsenet efter dansk Ret :
 • Omkring Bysøen : Billeder fra det gamle Holbæk
 • Op og ned ad Algade
 • Oplysninger om Efterkommerne af Præsten Elieser Gad
 • Oplysninger om slægten Lemche
 • Optegnelser af Familien Meltzers Stamfader i Norge Clamer Eberhard Meltzer og Hustru Anna f. Hammeken
 • Optegnelser om Sognepræst John Rørbye´s og Martha Simonsdatter Wedseltoft´s Slægt
 • Optegnelser vedrørende familien Kiørboe III
 • Øllgaard-slægten i Varde
 • Øster Horne Herred. Navneregister
 • Østjydsk Hjemstavn, 15. Årgang. 1950
 • Østjydsk Hjemstavn, 19. Årgang. 1954.
 • Østjydsk hjemstavn, 20. årgang. 1955.
 • Østjydsk Hjemstavn, 21. Årgang. 1956
 • Østjydsk Hjemstavn, 22. Årgang. 1957
 • Østjydsk Hjemstavn, 23. Årgang, 1958.
 • Østjysk hjemstavn 60. Årgang. 1995.
 • Østjysk hjemstavn, 28. årgang. 1963.
 • Østjysk hjemstavn, 30. årgang. 1965.
 • Østjysk hjemstavn, 31. årgang. 1966.
 • Østjysk Hjemstavn, 34. Årgang. 1969.
 • Østjysk Hjemstavn, 36. Årgang. 1971.
 • Østjysk Hjemstavn, 37. Årgang. 1972.
 • Østjysk hjemstavn, 38. årgang. 1973
 • Østjysk hjemstavn, 39. årgang. 1974.
 • Østjysk hjemstavn, 40. årgang. 1975.
 • Østjysk hjemstavn, 41. årgang. 1976
 • Østjysk hjemstavn, 42. årgang. 1977
 • Østjysk hjemstavn, 43. årgang. 1978
 • Østjysk hjemstavn, 44. årgang. 1979.
 • Østjysk hjemstavn, 45. årgang. 1980
 • Østjysk hjemstavn, 46. årgang. 1981
 • Østjysk hjemstavn, 47. årgang. 1982
 • Østjysk hjemstavn, 49. årgang. 1984.
 • Østjysk hjemstavn, 50. årgang. 1985.
 • Østjysk hjemstavn, 51. årgang. 1986
 • Østjysk hjemstavn, 52. årgang. 1987.
 • Østjysk hjemstavn, 53. årgang. 1988
 • Østjysk hjemstavn, 55. årgang. 1990.
 • Østjysk hjemstavn, 56. årgang. 1991
 • Østjysk hjemstavn, 58. årgang. 1993
 • Østjysk hjemstavn, 61. årgang. 1996
 • Østjysk hjemstavn, 62. årgang. 1997
 • Østjysk hjemstavn, 64. årgang. 1999
 • Østjysk hjemstavn, 84. årgang, 2019
 • Østjysk hjemstavn, 85. årgang, 2020
 • Østjysk hjemstavn. Indholdsfortegnelse til 1.-25. årgang 1936-1960
 • Østjysk hjemstavn. Indholdsfortegnelse til 36.-55.-årgang 1971-1990
 • Paasketid 1915. Minder fra Vor Frue Kirke i Svendborg
 • Pottemagere i Holbæk gennem 300 År
 • Puggaard-slægterne i Varde
 • Revue Internationale d'Histoire Militaire : International review of military history. No. 66.
 • Rigsmarsk Steen Maltesen Sehested
 • Ritzaus bureau. 1. februar. 1866-1891. Et tilbageblik.
 • Roager-slægten i Varde (Roager/Roagger/Roeager)
 • Rødovre Sogn : Bidrag til dets Historie
 • Sadelmager Tøger Christensen Møller, Varde og hustru Ingeborg Hansdatter's efterlevende slægt i Varde
 • Samling af Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe i Aarene 1914-1918
 • Sand-slægterne i Varde og Varde Landsogn
 • Schrøder-slægten
 • Sejerø Sogns Historie.
 • Selskabet Polyhymnia gennem 100 Aar : 1815-14. Januar -1915
 • Slagelse Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar
 • Slægten Bugge i Danmark og Norge
 • Slægten efter Johan Adolph i Varde
 • Slægten Hvenegaard fra 1725-1986
 • Slægten i Varde efter Anna Nielsdatter og hendes 2 ægtefæller : 1) Niels Jensen, snedker i Varde, og 2) Godske Espensen, konsumtionsbetjent i Varde.
 • Slægten Morthorst
 • Slægten Peder Villadsen
 • Slægten Sadolin, dec. 1955
 • Slægten Sand fra Nørkjærgaard i Stauning
 • Slægten Schacke
 • Slægten Schrader fra Eschershausen
 • Slægten Thysen i Aaved - Slægtsregister
 • Slægten Tvede´s stamtavle
 • Slægten Ulf i Varde
 • Slægterne Bager - Bagger - Bagge i Varde
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Anders Christensen Sørensen (1814-1873) og Maren Pedersdatter (1834-1890), Sdr. Fastrup, Gjellerup sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Christen Nielsen Moth (1841-1890) og Inger Nielsdatter (1847-1924), Snæbum sogn, Onsild herred.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Laurs Jensen Vendelboe (1782-1862) og Mette Elisabeth Nielsdatter (1786-1869), Ølsted sogn, Hatting herred.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Mikkel Rasmussen From (1764-1831) og Bodil Kirstine Sørensdatter (1773-1834), Øster Løgum sogn.
 • Slægtsbog - Anetavle og efterslægt for Peter Jefsen Andersen (1889-1916) og Anne Cathrine Drøhse (1889-1960), Skast sogn.
 • Slægtsbog [Mortensen, Morten Nielsen og Helene Sophie Jensdatter]
 • Slægtsbog for Haakon Tudvad. Min Mors Slægt.
 • Slægtsbog over slægten Mogensen fra Nr. Rind forfædre og efterkommere
 • Slægtsbog over Slægten Stisen (Stidsen - Stigsen - Stidsing - Stissing)
 • Slægtsgaarden 1950-04, nr. 49 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-07, nr. 50 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-10, nr. 51 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1951-04, nr. 54 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952, nr. 60 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 300 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1993 Nr. 301 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004 nr. 373 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 374 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 375 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 376 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 377 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 378 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005 nr. 379 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 380 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 381 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 382 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 383 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 384 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2006 nr. 385 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 386 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 387 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 388 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 389 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 390 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2007 nr. 391 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2008 nr. 392 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2008 nr. 393 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2008 nr. 394 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2008 nr. 395 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2008 nr. 396 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011, nr. 414 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2018, nr. 451 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtstavle for Ellen Møller g. Wamberg
 • Slægtstavlesamlingen 1933, omfattende kortfattede slægtsbiografier over nulevende kendte personers fædrene slægt i ret linie
 • Slegten Münster (fra Bergen)
 • Slekten Rosenqvist - en del opplysninger om en slekts liv og levnet gjennom 330 år
 • Sognedegn Søren Wiborgs efterkommere - en vestjysk slægt og dens forgreninger
 • Solsiden vender mod nord
 • Soransk Tidsskrift, Første Hæfte 1865 og Andet Hæfte 1870
 • Sønder og Nørre Bærsholm ca. 1600-2010 i Estvad sogn, Ginding Herred
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 11/12 - november/december.
 • Stamtavle over Familien Schiørring.
 • Stamtavle over Mathias Nielsens Decendenter
 • Stamtavle over min Slægt
 • Stamtavle over Slægten Lassen; Afkommet af Las Christensen af Skophus - Sunds Sogn. Som tillæg: Stamtavler for slægterne: Fenger, Rauhe, Forum
 • Stau-slægten i Varde (Staf/Stav/Stau)
 • Stavnsbånd og værnepligt : omkring værnepligtsreformen 1788
 • Steens - slægten i Varde
 • Stiftamtmand Dr. phil : August Regenburg : Et Hundredaarsminde
 • Stuhlmann-slægten i Varde
 • Supplement til Slægten Mørups Stamtavle (Snyde-Kontakt nr. 12 september 1978)
 • Svendborg Amt Aarsskrift / 1926
 • Svendborg Amt Aarsskrift / 1929 og 1930
 • Svendborg Amtsskytteforening gennem 50 Aar : Et Festskrift 1865-1915
 • Tidsskrift for Søvæsen : 80. Aargang. 1909.
 • Til Erindring om Harald Jerichau
 • Tilbage til rødderne : slægtsforskning for folkeskolens ældste klasser og andre nybegyndere
 • Tillæg 1976 til Litteratur om Gentofte.
 • Torslunde-Ishøj IF TIIF 100 år
 • Tranberg - slægterne i Varde
 • Ungdomserindringer
 • Vejviser for Gjentofte-Ordrup og Lyngby Kommuner. 1896
 • Veteranerne paa Sejerø 1848-50 og 1864.
 • Vishof/Wiishoff/Wysthof-slægten i Varde
 • Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod Dansk område; Juli 1980


 • Nye online titler december 2022


 • Aalborgs Historie : 2 : Aalborg under krise og højkonjuktur fra 1534 til 1680.
 • Aarbogen 1952 for Skjern
 • Aarbogen 1954 for Skjern
 • Aarbogen 1955 for Skjern
 • Aarbogen 1956 for Skjern
 • Aarbogen 1957 for Skjern
 • Aarbogen for Skjern og Omegn 1942
 • Aarbogen for Skjern og Omegn 1945
 • Aarbogen for Skjern og Omegn 1950
 • Aarbogen for Skjern Sogn 1946
 • Aarbogen for Skjern Sogn 1947
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 21. Bind, 1928
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 22. Bind, 1929
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 24. Bind, 1931
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 26. Bind, 1933
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 27. Bind, 1934
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 28. Bind, 1935
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 31. Bind, 1938
 • Agerbeck/Aggerbeck/Agerbæk-slægterne i Varde
 • Alsiske Slægter; Familierne paa 12 Gaarde i Mintebjerg, Hørup Sogn : omfatter bl.a. følgende Slægter: Andersen, Bertelsen, Bladt (Blad), Bonde, Christensen, Clausen, Jacobsen, Jørgensen-Madsen paa Kildegaard, Kaad, Kock, Laue
 • Anders Nielsen og Edel Christensen; Damgaard i Søballe efterslægt
 • Anetavle for arkitekt, kgl. bygningsinspektør Niels Vium (f. 1947)
 • Anetavle for bibliotekar og oversætter Bente Ahlers Møller (1929-2018)
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 1
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 4
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 7
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 9
 • Anetavle for sognepræst Thyge Enevoldsen (født 1960)
 • Anetavle over portner på Helsingør Værft gennem 40 år - Lars Madsen & hustru Marie Kirstine Rohde samt deres 6 børn.
 • Ansigter fra Heden
 • Årbogen 1958 for Skjern
 • Årbogen 1959 for Skjern
 • Årbogen 1960 for Skjern
 • Årbogen 1961 for Skjern
 • Årbogen 1962 for Skjern
 • Årbogen 1963 for Skjern
 • Årbogen 1964 for Skjern
 • Årbogen 1967 for Skjern
 • Årbogen 1968 for Skjern
 • Årbogen 1969 for Skjern
 • Årbogen 1970 for Skjern
 • Årbogen 1971 for Skjern
 • Årbogen 1973 for Skjern
 • Årbogen 1974 for Skjern
 • Årbogen 1975 for Skjern
 • Årbogen 1977 for Skjern
 • Årbogen 1978 for Skjern
 • Årbogen 1979 for Skjern
 • Årbogen 1980 for Skjern
 • Årbogen 1981 for Skjern
 • Årbogen 1982 for Skjern
 • Årbogen 1983 for Skjern
 • Årbogen 1984 for Skjern
 • Årbogen 1985/86 for Skjern
 • Årbogen 1987 for Skjern
 • Årbogen 1988 for Skjern
 • Årbogen 1989-91 for Skjern
 • Årbogen 1992 for Skjern
 • Årbogen 1994 for Skjern
 • Årbogen 1995 for Skjern
 • Årbogen 1996 for Skjern
 • Årbogen 1997 for Skjern
 • Årsskrift 2022 : Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Arv og eje / Jøderne, deres synagoge og kirkegård i Fredericia
 • Beck - slægterne i Varde
 • Berg - slægten i Varde.
 • Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder
 • Biørn/Bjørnsen slægterne i Varde samt deres slægtsskab med slægterne Taulou og Svitzer
 • Blinkenberg - slægten i Varde.
 • Bollerup-slægterne i Varde
 • Borch/Bork - slægterne i Varde
 • Bøtker-slægten i Varde, med tilknyttede slægter
 • Bruun-slægterne i Varde og Varde landsogn
 • Bune - Slægten i Varde
 • Buurgaard - slægten i Varde
 • Christen Jensen Haukrog - Historien om en krøbling, der forfaldt til at fremstille falske mønter
 • Danske Reserveofficer : 1842-1967.
 • Danske sæder og skikke : en undersøgelse af livet i en dansk købstad før og nu. Bind 1.
 • Danske sæder og skikke : en undersøgelse af livet i en dansk købstad før og nu. Bind 2.
 • De danske Provinsarkivers Bygninger : Tegninger og Afbildninger
 • De gamle Gaarde
 • Debel slægten i Varde
 • Det danske Landskab.
 • Dyhre-slægten i Varde.
 • Dyreby/Dyreborg - Slægterne i Varde.
 • Efterslægt samt anetavle over Christoffer Andersen Walløe og Neel Pietersdatter Wochmann
 • Familien Vogelsang paa Solbjerggaard, Bommerlund og Østerholm med oplysninger om familiens sidelinier
 • Farmaciens navne
 • Felding/Felling-slægterne i Varde
 • Folke- og boligtællingen 26. september 1960 - 1963 : V
 • Folketælling 1787, Ringsted herred med Ringsted købstad : udskrift af folketællingslisterne for alle 22 landsogne og Ringsted købstad
 • Forskning i Statens Arkiver 1993-2000 : en evalueringsrapport.
 • Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeværnet, samt noter fra forslagsstiller
 • Forslag til Lov om forsvarets personel, samt noter fra forslagsstiller
 • Forsvaret i 90'erne - bind 1 - beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.
 • Forsvaret i 90'erne - bind 2 - bilag 1-4 - beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.
 • Forsvaret i 90'erne - bind 3 - bilag 5-29 - beretning fra Forsvarskommissionen af 1988.
 • Forsvarsforliget 1922 : en undersøgelse af de politiske partiers stilling til forsvarssagen i årene 1918-22
 • Fra arkiv og museum / 4de bind.
 • Fra arkiv og museum / 5te bind.
 • Fra laugstiden
 • Fra Viborg amt - 1931.
 • Fra Viborg amt - 1942
 • Fra Viborg amt - 1944
 • Fra Viborg amt - 1969
 • Fra Viborg amt - 1970
 • Fra Viborg Amt 1973. Indholdsfortegnelse 1929-1972, beretninger, regnskab m.v.
 • Frederiksberg ; Vejen gaar, min Tro, over Vesterbro
 • Frederiksbergske Tilstande : en Skizze
 • Frederiksborg Statsskole 1630-1980
 • Fusk
 • Gamle sydvestjyske fiskerlejer. Et bidrag til vestkystfiskeriets historie.
 • Generalløjtnant A.P. Tuxen : militærhistoriker og æresdoktor : et bidrag til dansk militær historieskrivning
 • Glomstrup på Mors : en herregård og dens mennesker
 • Greve Chr. D. F. Reventlow til Christianssæde
 • Grønvald Nielsen. En dansk Højskolemand og hans Værk
 • Hans Jørgen Wengels slægt - Del 2, 5 & 6 generation
 • Hans Jørgen Wengels slægt - Del 3
 • Hans Jørgen Wengels slægt - Del 4
 • Hans Rømer Wesths Slægt fra 23. Selvejerg. Loftsgaard i Vestermarie.
 • Haslevs historie, Bind 1
 • Heden og Midtjylland ; Jylland II
 • Hedesagen under forvandling : Det danske hedeselskabets historie 1914-1966.
 • Helsingør
 • Helsingør Bymuseum Årbog 1973-1976
 • Helsingør Bymuseum Årbog 1977.
 • Helsingør Kommunes Museer 1981.
 • Helsingør Kommunes Museer 1982.
 • Herluf Trolle : kongens admiral og Herlufsholm skoles stifter
 • Hiort / Hjort - slægterne i Varde
 • Hjemstavnsspil
 • Ishøj - den grønne port til København : før og nu
 • Janderup-slægterne i Varde
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 2.
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 3.
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 4.
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 5.
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 7.
 • Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall - deres for- og efterslægt - Del 8.
 • Kampen for Danmark
 • Kampen om Skåne
 • Kankbølle slægten
 • Karmeliterhuset i Helsingør.
 • Kjøbenhavn : en illustreret Skildring af dets Historie, Mindesmærker og Institutioner, anden del
 • Kjøbenhavn : en illustreret Skildring af dets Historie, Mindesmærker og Institutioner, tredie del [fortsættes i fjerde del]
 • Knigge - Slægten i Varde
 • Koldings Gader
 • Kr. Bording : hans oprindelse, udvikling og gerning
 • Kurantmønten 1726-1788.
 • Langeland : Udvikling og Erhvervsliv indtil 1943
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1979 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1979 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1980 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1980 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1981 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1981 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1982 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1982 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1982 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1983 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1983 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1983 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1984 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1984 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1984 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1985 : Særnummer - 5. maj.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1985 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1985 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1985 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1986 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1986 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1986 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1987 Nr. 1.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1987 Nr. 2.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1987 Nr. 3.
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1988 [Nr. 2].
 • Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv 1988 Nr. 1.
 • Mariane Pedersdatter 1821-1889 : midtjyske slægtsforgreninger
 • Merrild-slægtens Grene
 • Min far
 • Min slægt fra Københavns Amts Rytterdistrikt om Karetmager Jens Rasmussen og hustru Anne Marie Olsen. 4. Bog a.
 • Min slægt fra Københavns Amts Rytterdistrikt om Karetmager Jens Rasmussen og hustru Anne Marie Olsen. 4. Bog b.
 • Min slægt fra Københavns Amts Rytterdistrikt om Karetmager Jens Rasmussen og hustru Anne Marie Olsen. 4. Bog c.
 • Min slægtshistorie - 1. bog a - Slægtsbog om skibsfører Holger Petersen og hans forældre og bedsteforældre : (heri: proband, ane 2 & 3, ane 4 & 5, ane 6 & 7.
 • Min slægtshistorie - 2. bog a - Min slægt fra Thy og Mors : om kommandersergent Søren Christian Petersen Hillerslev og hustru Anne Cathrine Bang : deres forslægt og efterkommere.
 • Min slægtshistorie - 2. bog b - Min slægt fra Thy og Mors : om kommandersergent Søren Christian Petersen Hillerslev og hustru Anne Cathrine Bang : deres forslægt og efterkommere.
 • Min slægtshistorie - 2. bog c - Min slægt fra Thy og Mors : om kommandersergent Søren Christian Petersen Hillerslev og hustru Anne Cathrine Bang : deres forslægt og efterkommere.
 • Min slægtshistorie - 3. bog - Min slægt fra Nordsjælland : om hjulmand Jens Hansen i Slangerup og hustru Birthe Pedersdatter : deres forslægt og efterkommere
 • Notice sur l'église réformée française de Copenhague
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1985
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1986
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 1999
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 2000
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 2001
 • Nyt fra Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - 2003
 • Og saaledes maatte det gaa
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Generation 1-5 - Efterslægt efter Oluf Nielsen Sonne, 1626-1672, præst i Østerlars-Gudhjem, og hans hustru Maren Hansdatter Ancher, ca. 1636-1716.
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Generation 6
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Generation 7
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Generation 8-9, bind 1.
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Generation 8-9, bind 2.
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Register - Generation 1-7.
 • Oluf Nielsen Sonnes efterslægt - Register - Generation 8-9.
 • Om Lavenes indbyrdes Rang og det almindelige Omdømme om dem
 • Østerlarsker Slægter med særlig Tilknytning til Krogsgaard 1. Selvejergd., Melstedgaard 2. Slg., Damaskegaard 3. Slg., Elleskovsgaard 43. Slg. og Slettegaard 6. Vdg. alle af Østerlarsker Sogn i Bornholms Amts Østre Herred.
 • Østjydsk hjemstavn, 03. årgang, 1938.
 • Østjydsk hjemstavn, 08. årgang. 1943.
 • Østjydsk hjemstavn, 09. årgang. 1944.
 • Østjydsk hjemstavn, 10. årgang. 1945.
 • Østjydsk hjemstavn, 11. årgang. 1946.
 • Østjydsk hjemstavn, 12. årgang. 1947.
 • Østjydsk hjemstavn, 13. årgang. 1948.
 • Østjydsk hjemstavn, 14. årgang. 1949.
 • Østjydsk hjemstavn, 16. årgang. 1951.
 • Østjydsk hjemstavn, 17. årgang. 1952.
 • Østjydsk hjemstavn, 18. årgang. 1953.
 • Østjydsk hjemstavn, 24. årgang. 1959.
 • Østjydsk hjemstavn, 25. årgang. 1960.
 • Østjydsk hjemstavn, 26. årgang. 1961.
 • Østjydsk hjemstavn, 27. årgang. 1962.
 • Østjysk Hjemstavn, 32. Årgang. 1967.
 • Østjysk hjemstavn, 33. årgang. 1968.
 • Peder Skram : Danmarks Vovehals
 • Præsten August Kristensen; En Levnedstegning
 • Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag til Nordens Historie i det 17de Hundredaar. 1-2. del.
 • Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør 1941-1991
 • Skitser fra Øresundskysten : maleren Anton Dorphs skildring af fiskerne i Snekkersten og Espergærde
 • Skjern Aarbog 1929-30
 • Skjern Aarbog 1930-1931
 • Skjern Aarbog 1931-1932
 • Skolebøger i 200 år
 • Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum: Nr. 1. Jubilæumsbog 1906-2006
 • Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum: Nr. 4. Årbog 2008.
 • Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum: Nr. 5. Årbog 2009.
 • Slægten Pilegaard
 • Slægten Wamberg - Efterkommere efter kantor i Odense Niels Ovesen Wamberg
 • Slægtens Historie [Torslunde]
 • Slægtregister for Familien Hvid
 • Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen Serup, født 1809, gårdejer i Seerupsminde, V. Assels Sogn
 • Slægtsbog for Slægten fra Øster Sandager i Astrup sogn. Peter Christiansen Sandagers Slægt.
 • Slægtsforskernes Bibliotek 2020
 • Slægtsforskernes Bibliotek 2021
 • Slægtsforskernes Bibliotek 2022
 • Slægtsgaarden 1949-12, nr. 47 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgården 1986 Nr. 263 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1986 Nr. 264 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1986 Nr. 265 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-02, Nr. 266 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-04, Nr. 267 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-06, Nr. 268 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-08, Nr. 269 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-10, Nr. 270 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1987-12, Nr. 271 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-02, Nr. 272 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-04, Nr. 273 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-06, Nr. 274 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-08, Nr. 275 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-10, Nr. 276 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1988-12, Nr. 277 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-02, Nr. 278 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-04, Nr. 279 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-06, Nr. 280 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-08, Nr. 281 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-10, Nr. 282 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1989-12, Nr. 283 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 284 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 285 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 286 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 287 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 288 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1990 Nr. 289 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1991 Nr. 290 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1991 Nr. 291 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1991 Nr. 292 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1991 Nr. 293 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1991 Nr. 294 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 295 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 296 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 297 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 298 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1992 Nr. 299 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Soranske studier
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1958 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1959 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1960 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1961 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1962 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1963 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1964 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1965 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1966 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1967 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1968 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1969 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1970 - Nr. 08 - august
 • St. Knuds Kirke i Odense : dens Bygning, Monumenter og andre Mærkeligheder : en historisk Beskrivelse
 • Stamtavle med korte biografiske Oplysninger om Slægten Hjorth, Thustrup
 • Stamtavle over Familien Ørsnes. Med nogle Oplysninger om Ørsnesgaarde i Farstrup Sogn. Udg. af Arkiv for Genealogi og Heraldik.
 • Stamtavle over Slegten Weidemann samt Slegterne Major, Schirmer og Grene af Slegterne Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen m.fl.
 • Statsbiblioteket i Århus 1902-1952
 • Stednavne og kulturhistorie.
 • The 1688 census of The Danish West Indies
 • Turist i København : en praktisk Rejsefører
 • Udskiftningen ved Brahetrolleborg for 100 Aar siden : et Festskrift ved Afsløringen af Mindesmærket for Grev Ludvig Reventlow den 14de September 1888
 • Under herrer og mestre : om arbejdsvilkår og Danmarks første storkonflikt i 1794
 • Værket ved Thorsbro 1908-2008
 • Vi lærte at arbejde : arbejderklassens lokalhistorie
 • Vor Slægt. Niels Mortensen og Ane Kjerstine Pedersdatters Slægt - Fra Slægtsgaarden (Matr. Nr. 2 a af Lysgaard By og Sogn).


 • Nye online titler november 2022


 • "Så lyser prægtigt Herrens Hus" : Sthens Kirke : fortid, nutid, fremtid
 • »Danske Lov« 1683 - Introduktion
 • Af Fuirendal Sogns Historie, (efter trykte og utrykte Kilder)
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind [8]
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 11
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 12
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 13
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 14
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 5
 • Anetavle for de 8 søskende Priskorn på Vinstrupsvej 37 eller Henrik Ibsensvej 20-22, Frederiksberg - Bind 6
 • Anetavle for de seks søskende Petersen i Munkegade, Helsingør
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 1
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 2
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 3
 • Århus Stifts Årbøger, 65. Bind. 1972-1973.
 • Arkiver i Roskilde Amt.
 • Betænkning afgivet af Flaglovkommissionen af 19.Juli 1927.
 • Bidrag til Else Perch f. Becker og Poul W. Perchs slægtskrøniker
 • Bidrag til Helsingør Byes Historie. I. Indskrifter fra Karmeliterklostrets Kirke, kaldet St. Mariæ
 • Biografisk fortegnelse over danske agronomer 1996 med tillæg
 • Biografisk leksikon over agronomer - 1982.
 • Bogen om Københavnerne 1936-37. Danmarks Hovedstad
 • Bogtrykker-Konstens Historie i Dannemark (1738)
 • Borgerskaber i Helsingør 1612-1933 : register
 • Bønder, skole og demokrati / En undersøgelse i fire provstier af forholdet mellem den offentlige skole og befolkningen på landet i tiden ca. 1880-1910.
 • Brandorffs Gaard i Kolding (Fortryk af Vejle Amts Aarbog 1935)
 • Carl Post's barndom
 • Collegial-Tidende for Danmark 1818
 • Danmark under Besættelsen, bd 1.
 • Danmark under Besættelsen, bd 3.
 • Danmarks fredede Huse i Provinserne Øst for Storebælt
 • Danmarks militære Besættelse.
 • Dansk Grænselære
 • Dansk krigshistorie i det syttende århundrede : litteraturfortegnelse
 • Dansk Landbrugsmuseum 1 / Historien til 1941
 • Danske gravminder af smedejern
 • Danske Konsulenter vedrørende Landbrug, Havebrug, Husholdning m. m.
 • Danske Portræter i Kobberstik, Litografi og Træsnit, A-K : en beskrivende Fortegnelse.
 • Danske Portræter i Kobberstik, Litografi og Træsnit, L-Ø : en beskrivende Fortegnelse.
 • Danske Sognekirkers Klokker og deres Støbere : en Oversigt på Grundlag af det ved Kirkeministeriets Cirkulære af den 22. Januar 1940 indsamlede Materiale
 • Danske Undervandsbåde 1909-1984
 • De Danske Byerhverv i Tekst og Billeder : København, bind 2
 • De Danske Byerhverv i Tekst og Billeder : København, bind 3
 • De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Jylland bind 1.
 • De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Jylland bind 2.
 • De Danske Byerhverv i Tekst og Billeder. København. Bind 1.
 • De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Øerne.
 • De kaldte ham Reservejesus - Erindringer om min far
 • De kgl. danske Ridderordener. Supplement : Personalhistorisk Festskrift.
 • Den Classenske Legatskole / 1ste del - 1792-1842
 • Den Classenske Legatskole / 2den del - 1842-1899
 • Den danske hær I : 1750 - 1814
 • Den danske hær II : 1814 - 1851
 • Den danske hær V : 1902 - 1918, Sikringstyrken
 • Den danske hær VI : 9. april 1940
 • Den danske hær VII : 1920 - 1962
 • Den danske hærs lægevæsens oprindelse og udvikling gennem tiderne.
 • Den Danske Toldetat 1965
 • Det 15. nordiske Folkelivs- og Folkeminde-Forskermøde : Aalborg 12.-16. sept. 1961
 • Det Hvide Lys - Da elektriciteten kom til Gribskov kommune
 • Det Kjøbenhavnske Barberlavs historie samt begivenhederne indenfor Barber- og Frisørforeningen af 25. februar 1861 og Barber-og Frisørsvendeforeningens Syge-og Begravelseskasse
 • Det offentlige bygger og vedligeholder
 • Dronning Dorotheas Skolehus : Bidrag til Kolding Lærde Skoles Historie 1537-1725
 • Ejendomshistorie i Sønderjylland : en arkivvejledning
 • En barndom i Sundtoldens Helsingør : erindringer af Hildegard Rázga, født Lundwall, 1842-1932
 • En beskrivelse af Tikøb sogn i året 1681 : markbøger, samt eng-, skov- og græsningstaxationer 1681 : udskrift af markbøgerne for Tikøb sogn
 • Ernst Borck : Elevminder
 • Fakta om forsvar 1984
 • Familien Schlesch fra Eckernförde (Eckernfjord) i Sydslesvig
 • Fælles indholdsfortegnelse til Ældste Danske Arkivregistraturer (ÆDA)
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1987 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1987 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1987 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1987 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1988 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1988 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1988 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1988 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1989 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1989 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1989 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1989 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1990 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1990 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1990 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1990 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1991 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1991 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1991 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1991 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1992 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1992 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1992 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1992 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1993 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1993 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1993 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1993 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1994 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1994 nr. 2-3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1995 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1995 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1995 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1995 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1996 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1996 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1996 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1997 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1997 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1997 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1997 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1998 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1998 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1998 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1998 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1999 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1999 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1999 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 1999 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2000 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2000 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2000 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2000 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2001 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2001 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2001 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2001 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2004 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2004 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2004 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2004 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2005 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2005 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2005 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2005 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2006 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2006 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2006 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2006 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2007 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2007 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2007 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2007 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2008 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2008 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2008 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2008 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2009 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2009 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2009 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2009 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2010 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2010 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2010 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2010 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2011 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2011 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2011 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2011 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2012 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2012 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2012 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2012 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2013 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2013 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2013 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2013 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2014 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2014 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2014 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2015 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2015 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2015 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2015 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2016 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2016 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2016 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2016 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2017 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2017 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2017 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2017 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2018 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2018 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2018 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2018 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2019 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2019 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2019 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2019 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2020 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2020 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2020 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2020 nr. 4
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2021 nr. 1
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2021 nr. 2
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2021 nr. 3
 • Forening & Museum. Medlemsblad for Helsingør Museumsforening 2021 nr. 4
 • Frederiksberg Slot, dets ældste Historie : for en stor Del efter utrykte Kilder.
 • Fritz Jürgensen og hans Tegninger.
 • Gennem Helsingør : en Vejledning for Helsingoranere og Byens Gæster
 • Gjerrild Sogns Historie
 • Glimt af fortid : Arkæologiske udgravninger ved Tranegilde
 • Halvtreds Aar : Blade af Kolding Latin- og Realskoles og Kolding Højere Almenskoles Historie 1880-1930
 • Håndbog om matrikelvæsen : matrikeldirektoratets opgaver og organisation
 • Hans Schneekloth : Mindeblade paa 100 Aarsdagen for hans Fødsel
 • Hans Tjellesen Schmidt : Den første sønderjyske Frivillige i 1864
 • Haverne fra Sønder Dråby
 • Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. Tillæg II. Kilder.
 • Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri a/s. Bestyrelse og forretning 1882-1920.
 • Helsingør Kommunes Museer 1990.
 • Helsingør Kommunes Museer 1991.
 • Helsingør Kommunes Museer 1992.
 • Helsingør Kommunes Museer 1993.
 • Helsingør Kommunes Museer 1994.
 • Helsingør Kommunes Museer 1995.
 • Helsingør Kommunes Museer 1996.
 • Helsingør Kommunes Museer 1997
 • Helsingør Kommunes Museer 1998
 • Helsingør Kommunes Museer 1999.
 • Helsingør Kommunes Museer 2000.
 • Helsingør Kommunes Museer 2002.
 • Helsingør Kommunes Museer 2003.
 • Helsingør Kommunes Museer 2004.
 • Helsingør Kommunes Museer 2005. Mennesker & Huse langs Strandvejen i Skotterup.
 • Helsingør Kommunes Museer 2006.
 • Helsingør Kommunes Museer 2007.
 • Helsingør Kommunes Museer 2008. Mennesker & Huse langs Strandvejen i Snekkersten.
 • Helsingør Kommunes Museer 2009.
 • Helsingør Kommunes Museer 2011.
 • Helsingør Kommunes Museer 2012.
 • Helsingør Kommunes Museer 2013.
 • Helsingør Kommunes Museer 2014.
 • Helsingør Kommunes Museer 2015.
 • Helsingør Kommunes Museer 2016.
 • Helsingør Revyen 1917-66
 • Historien i avisen. 1851-1872.
 • Historien om Helsingørs byvåben
 • Historikeren Aage Friis 1870-1949 : privatarkiv, historiske samlinger og bibliografi
 • Historiske meddelelser om København - 2011.
 • Historiske meddelelser om København - 2012.
 • Historiske meddelelser om København - 2013.
 • Historiske meddelelser om København - 2014.
 • Historiske meddelelser om København - 2015.
 • Historiske meddelelser om København - 2016.
 • Historiske meddelelser om København - 2017.
 • Historiske meddelelser om København - 2018.
 • Historiske meddelelser om København - 2019.
 • Historiske meddelelser om København - 2020.
 • Historiske meddelelser om København - 2021.
 • Hugo Lützow - en Mecklenburger
 • Hugo Lützow - en Mecklenburger, bind 2
 • Indbyggere / familier i Stege Købstad på Møn i perioden 1787 - 1814
 • Ishøj kommunes vejnavne
 • Jens Peter Wissing : en Koldingborger
 • Jomfru Fanny
 • Kampen om Amalienborg 19. September 1944
 • Klitfolk : langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho med Tage Heft
 • Kolding før 1700
 • Kolding Højere Almenskoles Majfest.
 • Kolding Lærde Skole : (1542-1856)
 • Kong Christian den Femtis danske Lov
 • Københavns befæstning og forsvarssagen 1865-1922, litteraturfortegnelse
 • Krudtværket på Frederiksværk 1758-1958
 • Lars Davidsens slægt, Tillæg med tilføjelser og rettelser.
 • Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1877 - indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af utrykte Kilder
 • Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1878 : indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af utrykte Kilder.
 • Mellem Helsingør og Kronborg : 71 historier i tekst og billeder
 • Min slægt fra Københavns Amts Rytterdistrikt om Karetmager Jens Rasmussen og hustru Anne Marie Olsen. 4. Bog d.
 • Min Slægtsbog : Fred. Kr. Rasmussen Skyttehave
 • Min slægtshistorie - 1. bog b - Slægtsbog om skibsfører Holger Petersen og hans forældre og bedsteforældre : (heri: proband, ane 2 & 3, ane 4 & 5, ane 6 & 7.
 • Min slægtshistorie - 5. bog a - Min svenske slægt : om corporal Carl Nilsson Fuhr og hustru Karin Pehrsdotter : deres forslægt og efterkommere.
 • Min slægtshistorie - 5. bog b - Min svenske slægt : om corporal Carl Nilsson Fuhr og hustru Karin Pehrsdotter : deres forslægt og efterkommere.
 • Mindeord om lærer J. Andersen Nr. Nebel
 • Minder fra min Lærergerning i Vestjylland
 • Monica Wichfeld
 • Møller og brygger Peder Rohde 1755-1837
 • Museerne Helsingør Årbog 2017
 • Museerne Helsingør Årbog 2018
 • Museerne Helsingør Årbog 2019
 • Museerne Helsingør Årbog 2020
 • Når den røde hane galede! : Helsingør Brandvæsen 1898-1998
 • Nogle efterladte Optegnelser
 • Nogle Livserindringer
 • Oberst Otto Frederik Vaupell. En Skildring af hans Deltagelse i de danske Krige og et kort Rids af hans øvrige Liv
 • Pilestrædegården 1845-1876 - en skildring af grosserer Frederik Philip Philipsen og hans kone Marie Ibsen, samt deres syv sønner.
 • Prolusio ad indicendum Examen Publicum in Schola Fridericiburgensi 1824 [De ratione Syntaxeos Latinae in Scholarum Usum Adornandae]
 • Prosapia eller Dødsannoncer over 45 aner
 • Skole-Reglement for Baroniet Løvenborg
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1937 - 31. Marts 1938
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1938 - 31. Marts 1939
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1939 - 31. Marts 1940
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1940 - 31. Marts 1941
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1941 - 31. Marts 1942
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1942 - 31. Marts 1943
 • Slægten Leegaard - husmand og slagter i Tøving i Galtrup sogn Anders Christian Iversen Leegaard (1827-1913) og hustru Ane Sørensdatter (1827-1903) - deres forslægt på Mors og i Salling samt efterkommere, hovedsagelig i Himmerland
 • Slægten Rolsted
 • Slægten Ruge
 • Slægtsbog - Anetavle for Knud Erik Gad Thomsen (1908- 3. 2. 1996), Aalborg.
 • Slægtsforskeren 2022 nr. 4, årgang 37 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere.
 • Slægtsgaarden 1946-11, nr. 26 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-12, nr. 27 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 28 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 29 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 30 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 31 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 32 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 33 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947 nr. 34 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-01, nr. 36 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-03, nr. 37 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-07, nr. 45 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 212 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 213 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 214 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 215 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 216 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1978 Nr. 217 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979 Nr. 221 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979 Nr. 222 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979 Nr. 223 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979-04, Nr. 219 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979-06, Nr. 220 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1980-02, Nr. 224 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1980-04, Nr. 225 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1980-06, Nr. 226 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1980-09, Nr. 227 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1980-11, Nr. 228 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1981-01, Nr. 229 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 242 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 243 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 244 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 245 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 246 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983 nr. 247 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 249 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 250 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 251 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1984 Nr. 252 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1985 Nr. 254 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1985 Nr. 255 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1985 Nr. 256 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1985 Nr. 257 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1985 Nr. 258 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1986-01, Nr. 259 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1986-03, Nr. 260 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1986-05, Nr. 261 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1986-07, Nr. 262 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Soldat i Viborg 1865-1965 : udgivet af by og garnison i anledning af Viborgs 100-års jubilæum som garnisonsby den 22. april 1965.
 • Soldat i Viborg omkring 1785
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1948 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Månedsskrift 1948 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1949 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1950 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1951 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1952 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1953 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1953 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1953 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1957 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjysk månedsskrift 1976 - Nr. 9 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 02 - februar
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 03 - marts
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 06 - juni
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 08 - august
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjysk månedsskrift 1978 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjysk månedsskrift 1979 - Nr. 04 - april
 • Sønderjysk månedsskrift 1980 - Nr. 03 - marts.
 • Speciesagen på Lolland i midten af 1800 tallet
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2008, nr. 1 - 4. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2009, nr. 2 - 1. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2009, nr. 3 - 2. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2009, nr. 4 - 3. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2009, nr. 5 - 4. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2010, nr. 5 - 1. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2010, nr. 7 - 2. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2010, nr. 8 - 3. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2010, nr. 9 - 4. kvartal
 • Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad 2011, nr. 10 - 1. kvartal
 • Svingelport : historien om Helsingørs gamle hovedindgang
 • Sydkorset & Nordstjernen : erindringer fra et liv i to fædrelande
 • Syv senmiddelalderlige gårde i Helsingør
 • Thomas-bogen - det første år! og anerne
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2013 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2013 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2013 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2013 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2014 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2014 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2014 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2014 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2015 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2015 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2015 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2015 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2016 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2016 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2016 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2016 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2017 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2017 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2017 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2017 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2018 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2018 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2018 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2018 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2019 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2019 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2019 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2019 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2020 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2020 nr. 2, maj
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2020 nr. 3, august
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2020 nr. 4, november
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2021 nr. 1, februar
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2021 nr. 2, april
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2021 nr. 3, juni
 • Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening - 2021 nr. 5, november
 • To Portrætter fra Koldinghus
 • Torslunde og Ishøjs sognepræster 1561-1984
 • Tranegilde Strand Grundejerforening
 • Uddannelsen af Hærens Linieofficerer 1713-1963.
 • Ulkerup - en nedlagt skovlandsby
 • V. C. S. Topsøe og Godsejerne. Et politisk Nutidsbillede.
 • Vestjyske skildringer.


 • Nye online titler oktober 2022


 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1927. 36. Aargang.
 • Aarhus Theater : dets Tilblivelse og dets Arbejde
 • Af Nordby sogns historie
 • Anetavle for folkedanseren Ragna Tang, født Kiilerich (1915-2003)
 • Anetavle for forfatteren Grete Stenbæk Jensen (1925-2009)
 • Anetavle for forfatteren Grethe Risbjerg Thomsen (1925-2009)
 • Anetavle for pianist og professor Anne Stampe Øland (1949-2015)
 • Anetavle for politikeren Ellen Trane Nørby (født 1980)
 • Anetavle for professor, dr.med. Hans Rahbek Sørensen (1918-2014)
 • Årbog 2002 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årbog 2003 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årbog 2005 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årbog 2008 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årbog 2009 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årbog 2010 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Humlebæk havn gennem 200 år.
 • Årbog 2013 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.
 • Årsskrift 2011 for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Krogerup Gods 1660-1946
 • Askø Birks Tingbøger 1662-1683
 • Askø, Fejø, Femø og Vejrø fæster 1640-1761
 • Beskrivelse af det gamle voldterrain mellem Nørreport og Langebro i årene ca. 1858-60
 • Bidrag til Fyns Stifts præstehistorie - Odense og Odense Herred
 • Bilag til Slægtstavle for Kaptajnløjtnant Elias Tuxen og hans Efterkommere
 • Biografisk leksikon over agronomer 1967
 • Biographiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Disciple
 • Bondeknold og rabarberdreng
 • Breve fra og til Christian Winther. Bind 1: 1805-49.
 • Breve fra og til Christian Winther. Bind 2: 1850-66.
 • Breve fra og til Christian Winther. Bind 3: 1867-76.
 • Breve fra og til Christian Winther. Bind 4: Kommentar.
 • Caroline Ishøy - Caroline Ishøy født Lund - og hendes slægt
 • Danmarks Amtsvejinspektører 1949
 • Danmarks Historie under Dronning Margrethe og Erik af Pommern, bd. 1.
 • Dansk hotelvært og restauratør stand 1967. Faglig, biografisk håndbog for den organiserede danske hotelvært- og restauratørstand
 • Danske gårde i tekst og billeder - Ringkøbing amt 2 B
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg amt - Bind 2. Fjends, Karup, Skive og Spøttrup kommuner
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg amt - Bind 2. Sallingsund, Sundsøre og Viborg kommuner kommuner
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg Amt - Bind 3,1 : Bjerringbro, Møldrup og Ålestrup kommuner
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg amt - Bind 3,2. Hvorslev, Kjellerup og Tjele kommuner
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg amt (Gl. Thisted amt) - Bind 1. Hanstholm, Thisted & Thyholm kommuner
 • Danske Herregaarde, Præstø amt, Ravnstrup
 • Danske i Siam 1858-1942
 • Danske journalister 1985
 • Danske journalister 1990
 • De danske Øer : illustreret Reisehaandbog
 • Den danske reserveofficer 1842-1967
 • Den danske Rigsdag - politiske Portræter af samtlige Rigsdagens Medlemmer 1879-1881 /
 • Den første Slesvigske Krig 1848-50
 • Den Sønderjyske Kirkegård i Braine.
 • Dengang jeg drog afsted - Samtidiges Skildringer og Billeder fra Aarene 1848-50
 • Dødsfald i Danmark / Kvinderne og andre skjulte navne 1791-1890
 • Efter bemyndigelse : kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970
 • Efterkommere af Hans Olufsen Bonde, Kgl. Skovrider i Holmstrup, Skaarup Sogn, Svendborg Amt og hans Hustru Bodil
 • Efterkommere af Jens Henriksen, Østergaard i Salling og Mette Eriksdatter Torm
 • Efterkommere af Margrethe Tuxen 1646-1720 - blandt Efterkommerne findes Slægtsnavnene: Bayer, Bentsen, Boeck, Casse, de Coninck, Smith, Dorph, Engberg, Hertel, Kornerup m.fl.
 • Efterkommere af Sognepræst Jens Henriksen Achton
 • Efterkommere af Sognepræst Peder Raaschou 1762-1813 til Nørre Sundby og Kolding
 • Efterkommere af tømmerhandler i Ribe Jørgen Lauritzen - Født 28. nov. 1821. i Vilslev - Død 7. okt. 1903 i Ribe
 • Efterkommere efter Peter Daniel Gotschalk
 • En vandring gennem det gamle Sletten : illustreret med postkort
 • Familien Sørensen fra Sindbjerg på Mors til Nebraska i USA
 • Fejø Birk Skifter 1690-1771
 • Fejø Birk Skifter 1771-1830
 • Fejø Birks Tingbøger 1657-1723
 • Folkeminder - 6. Hefte - Årgang 1960.
 • Folkeminder - 9. Hefte - Årgang 1963.
 • Folketællingen før Folketællingerne, Jessens Relationer 1743, Hirschholm Amt
 • Forening & museum
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-2012. Fra Aalborg. Bind 2.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2012
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 2013
 • Fra Jyllands Vestkyst
 • Fredensborg Skole 1906-2006.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1982.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1983.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1984.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1985.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1986.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1987.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1988.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1989.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1990-91.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1992.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1995.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1996.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1999.
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 2000.
 • Frederiksværks Historie i Omrids
 • Fyen og Jylland. Illustr. Reisehaandbog
 • Grenaa Bys Historie. Bind B, 5. hæfte. En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
 • Grenaa Bys Historie. Bind B, 6. hæfte. En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
 • Grovsmed i Fredericia Martin Bøttern 1727-1772 og nogle af hans Efterkommere
 • Grovsmed i Fredericia Martin Bøttern 1727-1772 og nogle af hans Efterkommere - Tillæg
 • Haandbog i Slægtsforskning
 • Havdrup-Solrød : Træk af de to Sognes Historie / af stedlige og stedkendte Mænd
 • Helsingør Kommunes Museer 1983.
 • Helsingør Kommunes Museer 1984.
 • Helsingør Kommunes Museer 1985.
 • Helsingør Kommunes Museer 1986.
 • Helsingør Kommunes Museer 1987.
 • Helsingør Kommunes Museer 1988.
 • Helsingør Kommunes Museer 1989.
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1964
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1986
 • Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-2012 - Bind 5.
 • Historiske meddelelser om København - 2018.
 • Humlebæk skole gennem 100 år : 1907-2007.
 • Humlebæk Teglværk og Flisefabrik : en beretning om Humlebæks største virksomhed for sin tid : fra grundlæggelsen i 1908 til udslettelsen ved branden i december 1943
 • Husmand og Inderste : Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800
 • Hvad skal det nytte?
 • Justitsraad Christian Hansen, Ridder af Dannebroge, Stiftsskriver og Forvalter ved Roeskilde Domkirke
 • Kaptajnløjtnant Elias Tuxen 1755-1807 og hans Efterkommere
 • Kirkelig Haandbog, 1947
 • Kjøbenhavn og Omegn : Illustreret Reisehaandbog
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Første bind. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728
 • Kjøbenhavns Diplomatarium : Tredie bind. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728
 • Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen 1783-1838 og hans Efterkommere
 • Kystbanen og dens omgivelser : Klampenborg - Helsingør.
 • Landsbyen Langstrup : med udblik til områdets arkæologi, geologi, flora og fauna samt kort over området
 • Livets spejl : vandringer på Asminderød, Grønholt og Humlebæk kirkegårde
 • Lysestøber, hørkræmmer, borgersoldat - en kulturhistorisk skitse af en københavnsk købmandsfamilie i 1800-tallet, Høffding-familien.
 • Markedsgøgl og cirkusløjer
 • Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1871 : indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af utrykte Kilder.
 • Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1872 : indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af utrykte Kilder.
 • Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1873-76 : indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af utrykte Kilder.
 • Moderne profiler.
 • Nogle Efterkommere af Auktionsholder i Rønne senere Branddirektør i Ringkøbing Peder Høeg Rich 1754-1831 og Hustru Barbara Johanne Dircks 1774-1852
 • Nordatlanten og troperne : forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne
 • Ole Kielberg 1911-1985
 • Optegnelser over slægterne Ulrich og Ahrenkiel
 • Østdanmarks Herligheder : Leksikon for Turister paa Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm
 • Østjysk hjemstavn, 29. årgang. 1964.
 • På embeds vegne; kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920
 • PAP-æsken 1947, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1947, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1947, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1947, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1947, nr. 6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1947, nr. 7 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 10 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 11 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 7 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 8 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1948, nr. 9 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 11 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 7 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 8 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1949, nr. 9-10 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 10 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 11-12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 2-3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 5-6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 7 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1950, nr. 8-9 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1951, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1951, nr. 10-12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1951, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1951, nr. 3-5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1951, nr. 6-9 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 1-2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 10-11 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 6-8 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1952, nr. 9 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 10 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 11 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 12 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 5-6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1953, nr. 7-9 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 2-3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1954, nr. 7 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 2 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 3 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 4 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 5 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1955, nr. 6 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • PAP-æsken 1956, nr. 1 : Personaleblad for Philips m.fl.
 • Philiskopet 1956, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1956, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, Jubilæumsnummer [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1957, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1958, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1958, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1958, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1958, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1958, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1959, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1960, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1960, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1960, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1960, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1961, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 11 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 12 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 13 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 14 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 15 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1962, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 11 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 12 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1963, Philips Revyen [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 11 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 12 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1964, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 11 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 12 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1965, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1966, Regnskab [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 11 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1967, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1968, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1969, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1970, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1971, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1972, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1973, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 6. Valgudgave 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 6. Valgudgave 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1974, nr. 8. Valgudgave [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1975, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1976, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 2. Valgekstra [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1977, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1978, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 3. Ekstranummer. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1979, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1980, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 2. Valgekstra. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1981, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 10 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1982, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 3. Valgekstra. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 7 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 8 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1983, nr. 9 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1984, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1984, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1984, nr. 2. Årsregnskab. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1984, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1984, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 1. Valg. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 3. Årsregnskab. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1985, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1986, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 1. Valg. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 3. Årsregnskab. [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1987, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1988, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1988, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1988, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1988, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1989, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1989, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1989, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1989, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1990, nr. 6 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1991, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1991, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1991, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1991, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1991, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1992, nr. 1-2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1992, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1993, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1993, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1993, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1993, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1993, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1994, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1994, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1994, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1994, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1994, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1995, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1995, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1995, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1995, nr. 5 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1996, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1996, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1996, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1996, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1997, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1997, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1997, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1997, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1998, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1998, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1998, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1998, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1998, tilbud fra butikken [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1999, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1999, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1999, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 1999, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2000, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2000, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2000, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2000, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2001, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2001, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2001, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2001, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2002, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2002, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2002, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2003, nr. 1 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2003, nr. 2 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2003, nr. 3 [Philips personaleblad]
 • Philiskopet 2003, nr. 4 [Philips personaleblad]
 • Præster ved Roeskilde Domkirke efter Reformationen
 • Provst og Sognepræst i Ringkøbing Magister Hans Christensen Allerup 1666-1744 og nogle af hans Efterkommere, heriblandt Slægterne: Bloch, Bøgh, Bøttern, Clausen, Diderichsen, Faber, Fog, Gad, Hiort-Lorenzen, Krag, Muus, Nagel, Reenberg, Steenberg, Stephensen, Thune.
 • Randers bys vilkår og artikler 1609 - Håndskrift.
 • Randers bystyre 1837
 • Register til Fejø Birk Skifter 1690-1830
 • Reskripter, Resolutioner og Collegialbreve den danske Krigsmagt til Lands angaaende. Nittende del 1841-42 samt andet hæfte 1842.
 • Rytterskolen. 2008, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2009, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2009, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2009, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2009, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2010, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2010, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2010, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2010, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2011, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2011, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2011, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2011, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2012, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2012, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2012, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2013, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2013, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2013, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2013, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2014, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2014, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2014, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2014, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2015, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2015, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2015, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2016, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2016, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2016, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2016, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2017, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2017, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2017, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2017, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2018, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2018, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2018, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2018, nr. 4.
 • Rytterskolen. 2019, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2019, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2019, nr. 3.
 • Rytterskolen. 2020, nr. 1.
 • Rytterskolen. 2020, nr. 2.
 • Rytterskolen. 2020, nr. 3.
 • Skæbner fra Kolding i den store krig
 • Slægten fra Kibshede
 • Slægten Hauberg - nogle Efterkommere af Møller Svend Hansen hvilke Efterkommere senere antog Navnet Hauberg
 • Slægten Kehlet.
 • Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensen Majgaard, født 1791, gårdejer i Maigård, Frøslev sogn
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 1, 1
 • Slægtsbog: Anetavle for Peder Mortensen Pedersen og Mette Marie Dorthea Jakobsen
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 180 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 181 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 182 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 183 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 184 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 185 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 186 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1973 nr. 187 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 193 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 188 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 189 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 190 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 191 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1974 nr. 192 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 194 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 195 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 196 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 197 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 198 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1975 nr. 199 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 200 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 201 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 202 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 203 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 204 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1976 Nr. 205 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1977 Nr. 209 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979-1981, nr. 221-229 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtshistoriske studier i Sønderjylland : en vejledning.
 • Slesvig, Preussen, Danmark : kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
 • Slette historier : 37 historier fra fiskerlejet Sletten og nærmeste omegn
 • Sognedegn i Sdr. Kirkeby og Horbelev Henrik Hoffmeyer 1703-1736 og Efterkommere
 • Sognepræst i Dalum, Christian Ditlev Ammentorp, 1759-1820 og hans efterkommere
 • Sø- og Handelsretten 1862-1926
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 01.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 02.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 03.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 04.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 05.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1939 - Nr. 06.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 07.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 08.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 09.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 10.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 11.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 12.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 13.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 14.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 15.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 16.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 17.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1940 - Nr. 18.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1942 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1943 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1944 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1945 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1946 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 05 - maj.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 06 - juni.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 07 - juli.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk Maanedsskrift 1947 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1954 - Nr. 08 - august.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1954 - Nr. 09 - september.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1954 - Nr. 10 - oktober.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1954 - Nr. 11 - november.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1954 - Nr. 12 - december.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1955 - Nr. 01 - januar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1955 - Nr. 02 - februar.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1955 - Nr. 03 - marts.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1955 - Nr. 04 - april.
 • Sønderjydsk månedsskrift 1956 - Nr. 12 - december.
 • Stamtavle over Familien Mønster
 • Stamtavle over Slægterne Aggerholm og Preetzmann
 • Strange-Slægten fra Urup : med Omtale af de Slægtled, der gik forud samt deres Efterkommere
 • Thissinghus & Munch-slægten - erindringer
 • Ti skæbner fra Kolding Kommune på den Sønderjyske Kirkegård i Braine
 • Tonnesen af Sønder Stenderup Sogn i Hertugdømmet Slesvig
 • Tove Risom Petersen´s forslægt på mødrene side, Tilbage til 1700-årene. 4. Bog, 8. & 9. Generation
 • Tove Risom Petersen's forslægt på fædrene side - 1. bog - Forslægt på far-faders side. : tilbage til 1700 årene
 • Tove Risom Petersen's forslægt på fædrene side - 2. bog - Forslægt på far-faders side. : tilbage til 1700 årene
 • Tove Risom Petersen's forslægt på fædrene side - 3. bog - Forslægt på far-moders side. : tilbage til 1700 årene
 • Tove Risom Petersen's forslægt på fædrene side - 4. bog - Forslægt på far-moders side. : tilbage til 1700 årene
 • Uwe Jens Lornsen; en politisk historisk Studie
 • Veje til Herlev : uddrag af erindringer skrevet på Erindringsværkstedet 1990-1991
 • Vor gunst tilforn : kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750
 • Vordingborg By og Garnison gennem 50 år, 1913-63.


 • Nye online titler september 2022


 • Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen 1928. 37. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen 1929. 38. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen 1930. 39. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Post- og Telegrafvæsen 1931. 40. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1926. 35. Aargang.
 • Afskrift af Odden sogns kirkebog 1731-1801
 • Alberti
 • Almindelige Aldersordenslister over Hærens Officerer af Reserven
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Fyen og Lolland-Falster - 2. Del 4. Hæfte 1306-1315
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Fyen og Lolland-Falster - 2. Del 5. Hæfte 1315-1322
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Fyen og Lolland-Falster - 3. Del 1. Hæfte 1332-1332
 • Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith's mannlige etterkommere i Norge og Danmark
 • Anetavle for arkæolog Karen Frifelt (1925-2012)
 • Anetavle for børn af fiskeeksportør i Esbjerg Jens Christian Christensen Dyekjær (1906-1976)
 • Anetavle for danser og koreograf Tina Tarpgaard (født 1972)
 • Anetavle for direktør Johannes Poulsen (født 1942)
 • Anetavle for politikeren Kristen Østergaard (1915-2013)
 • Anetavle for politikeren Mai Villadsen (født 1991)
 • Anetavle for rektor, cand.pharm. Birthe Jensen, født Madsen (1938-2019)
 • Århus Stifts Årbøger, 62. Bind, 1969
 • Århus Stifts Årbøger, 64. Bind, 1971
 • Årupgård i Skodborg, 1778-1978
 • Axel Wiid Brekling : Dyrlæge i Knarreborg og hans efterkommere.
 • Betænkning angaaende Ordningen af Jernbaneforholdene i og ved Kjøbenhavn.
 • Bidrag til Familien Heegaards Historie
 • Biografier over danske mejeriingeniører - 1984, tilføjelser 1985-1997
 • Biografier over danske mejeriingeniører - 2006
 • Bol og by : 1993:2 - landbohistorisk tidsskrift.
 • Christoffer Nielsen Kirkmans for- og efterslægt - Top grenen
 • Dansk arkivret = Dänisches Archivrecht
 • Dansk Atlas
 • Dansk Forsikrings-Stat 1940-41
 • Dansk Forsikrings-Stat 1946-47
 • Dansk Forsikrings-Stat 1950-51
 • Dansk Forsikrings-Stat 1952-53
 • Dansk Forsikrings-Stat 1954-55
 • Dansk Forsikrings-Stat 1956-57
 • Dansk Forsikrings-Stat 1960-61
 • Dansk Forsikrings-Stat 1962-63
 • Dansk Forsikrings-Stat 1964-65
 • Danske adelsbreve fra tiden indtil 1660 : facsimiler af breve.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Bornholms amt
 • Danske gårde i tekst og billeder - Ringkøbing amt 2 A
 • Danske gårde i tekst og billeder : Nord- og Østsjælland Bind 1 : Frederiksborg, København og Roskilde Amter.
 • Danske gårde i tekst og billeder : Ribe Amt, Bind 2A : Blåvandshuk, Bramming, Brørup, Holsted.
 • Danske gårde i tekst og billeder : Ringkøbing Amt 1B
 • Danske gårde i tekst og billeder : Sønderjyllands Amt Bind 1A : Augustenborg, Bov, Bredebro, Broager, Christiansfeld, Gram, Gråsten og Haderslev Kommuner.
 • Danske gårde i tekst og billeder : Sønderjyllands amt Bind 1B : Højer, Lundtoft, Løgumkloster, Nordborg og Nr. Rangstrup kommuner
 • Danske gårde i tekst og billeder : Sønderjyllands Amt Bind 2A : Rødding, Rødekro, Skærbæk, Sundeved, Sydals.
 • Danske gårde i tekst og billeder : Sønderjyllands amt Bind 2B : Sønderborg, Tinglev, Tønder, Vojens, Åbenrå
 • Danske hortonomer 1970
 • Danske slotte og herregårde [04]. Bind 4: Midtsjælland
 • De ældste Led af Familien Terpager
 • Det gamle Næstved
 • Det kinesiske lysthus i Frederiksberg Have
 • Efterkommere af Sognepræst Lorentz Andresen Dreyer 1715-1769
 • Efterkommere indtil 2./3. led af Elisabeth Christine Mayland f. Lange; 15 marts 1687 - 25 marts 1774
 • Erindringer : Julie Weber Sødring, født Rosenkilde
 • Et hjørne af Strandvejen
 • Exam. jur. Proprietær Niels Ancher Ammentorp 1765-1846 og hans Efterkommere.
 • Familien Funch af Køge
 • Filmens Eventyr og mit eget
 • Fortegnelse over danske Havebrugskandidater 1865-1955 - Supplement til 5. Udg. 1947.
 • Fortjente personers gravsted på Københavns Kommunes kirkegårde : Assistens Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård, Vestre Kirkegård
 • Fødte i den danske menighed i Flensborg 1851-1864
 • Fra Østerport til Store Vibenshus : en historisk Spadseretur.
 • Gamle Minder
 • Gedesby; historisk håndbog
 • Gehejmearkivet : i tiden fra enevældens indførelse til Rigsarkivets oprettelse : facsimiler af embedsskrivelser og privatbreve fra dets embedsmænd
 • Gjedved Højskole og Seminarium - I Anledning af 25 Aars Jubilæum : Et Festskrift.
 • Godfred Hansen, vinhandler i København 1765-1835 og hans efterkommere
 • Hansen-slægten fra Krogager i Urlev sogn
 • Historiske meddelelser om København - 1978.
 • Holmegården i Vangede : en historisk-topografisk studie
 • Jens Hansen 1756-1831, efterkommere efter hans datter Caroline Frederikke Hansen, linie E og hans søn Søren Ludvig Hoffmeyer Hansen, linie F
 • Jens Hansen 1756-1831, efterkommere efter hans søn Hans Hansen, linie D
 • Joen Pedersens agnatiske descendenter
 • Jødiske begravelser i Danmark - 1984-1990.
 • Kalf Slægten
 • KHM's dagbog
 • KHM's dagbog
 • Kirkelig Haandbog, 1927
 • Kirkelig Haandbog, 1935
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 1. Bind - 1589-1625.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 2. Bind - 1626-1631.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 3. Bind - 1632-1635.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 4. Bind - 1636-1640.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 5. Bind - 1641-1644.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 6.-7. Bind - 1645-1648.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 6.-7. Bind - 1645-1648.
 • Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve 8. Bind Supplement - 1584-1648.
 • Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne) : Udgivet i 200 Året efter deres Oprettelse.
 • Københavns Garnisonssygehus 1818-1918.
 • Københavns Militærhospital.
 • Købmand og høker på landet : en ny erhvervsgruppe og dens rolle - økonomisk, socialt og kulturelt : 1850-1900
 • Købmændenes tid - en vestjysk slægt gennem 350 år
 • Kriegsberichte des Königl. Dänischen General-Feldmarschalls Ernst Albrecht von Eberstein aus dem zweiten schwedisch-dänischen Kriege
 • Livserindringer
 • Lyngby-bogen - 1960-62
 • Mikkel Almstok - mordet i Ravning 1872
 • Ølstykke til alle tider
 • Østjysk hjemstavn, 57. årgang, 1992
 • Østjysk hjemstavn, 59. Årgang, 1994
 • Østjysk hjemstavn, 68. årgang, 2003
 • Østjysk hjemstavn, 69. årgang, 2004
 • Østjysk hjemstavn, 70. årgang, 2005
 • Østjysk hjemstavn, 71. årgang, 2006
 • P. N. Nieuwenhuis’ Livserindringer
 • Personalhistoriske Samlinger : Genealogisk Tidsskrift. Første bind (1.-4. Aargang 3. hæfte inkl.).
 • Præstearkiver og kirkeregnskabsbøger.
 • Sagregistre til Skast Herreds tingbøger 1636-1640.
 • Sejerø Sogns Historie. 2. Oplag
 • Skiønne efterretninger, Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge herred 1770
 • Skyggerids af gamle Minder
 • Slægten "Overgaard" fra Frøslev, Mors
 • Slægten Grove fra Hindborg sogn (Salling)
 • Slægten Overgaard fra "Fårup Overgård" - om Søren Christensen Overgaards og Cirstina Laustdatters forfædre og efterkommere.
 • Slægten Petri
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard /
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 1, 2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 2,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 2,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 3,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 3,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 4,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 4,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 5,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 5,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 6,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 6,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 7,2
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 8,1
 • Slægtsbog for Jens Raunkjær Graungaard / bd. 8,2
 • Slægtsbog over slægten Lundorff
 • Slægtsgaarden 1945-03, nr. 16 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1945-05, nr. 17 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1945-07, nr. 18 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1945-09, nr. 19 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1945-11, nr. 20 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-01, nr. 21 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-03, nr. 22 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-05, nr. 23 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-07, nr. 24 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1946-09, nr. 25 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1966-12, nr. 146 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 147 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 148 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 149 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 150 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 151 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1967 nr. 152 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-02, nr. 153 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-04, nr. 154 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-06, nr. 155 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-08, nr. 156 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-10, nr. 157 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1968-12, nr. 158 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1969-05, nr. 159 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1969-08, nr. 160 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1969-09, nr. 161 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1969-11, nr. 162 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1969-12, nr. 163 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-03, nr. 164 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-05, nr. 165 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-07, Nr. 166 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-09, Nr. 167 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-11, nr. 168 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1970-12, nr. 169 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-02, nr. 170 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-04, nr. 171 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-07, nr. 172 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-09, nr. 173 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-11, nr. 174 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1971-12, Nr. 175 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 176 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 177 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 178 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1972 nr. 179 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtshistoriske blade - 1978 - 1. årgang
 • Social-statistiske undersøgelser over byarbejderes og landarbejderes levevilkår, arbejdsulykker, børnedødelighed og økonomisk og erhvervsbetinget dødelighed i anden halvdel af det 19. århundrede - 2. bind
 • Social-statistiske undersøgelser over byarbejderes og landarbejderes levevilkår, arbejdsulykker, børnedødelighed og økonomisk og erhvervsbetinget dødelighed i anden halvdel af det 19. århundrede - Bind 1
 • Sokkelund Herreds Tingbøger 1621-1622, 1625-1628, 2.Hefte
 • Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28, 3. hefte
 • Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 4. hefte
 • Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 5. hefte
 • Sokkelund herreds tingbøger 1634-36, 2. hefte
 • Sorterup - nogle Efterkommere af Præsten Jørgen Madsen Aaby i Sorterup
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1952.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1975.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1976.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1971
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1975.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1976
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1976
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3/4 - marts-april 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4/5 - april/maj 1976.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1974
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1975
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1976.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1954.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1975.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1974
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1975
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1953.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1955.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1971.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1972.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1973.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1974.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1975.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1977.
 • Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård.
 • Stammbaum der Familie Amsinck 1410-
 • Stammtafel Koppel "oder Thurnauer"..
 • Stamtavle over Slægten Kielberg 1722-1929
 • Stormfulde højder i 40 år : 1969-2009 : et jubilæumsskrift om Historisk Forening i Ølstykke
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Anders Aagaard. Prof. med. et chir. 1688-1699.
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Dansk-norsk-svenske læger og kirurgen
 • Studier til dansk medicinalhistorie : De medicinske hofstater på Nykøbing slot
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Jens Foss. Prof. phil. et med. 1657-1754.
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Ruprecht Geisspuscher. Kong Christian III Sårlæge.
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Stadsfysikatet i København. 1636-1858.
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Theodor Vilhelm Grothaus. Stadsfysikus i København 1732 - 1734
 • Studier til dansk medicinalhistorie : Ukendte danske læger
 • Tårs sogn i Musse herred, Lolland
 • Til Minde om J. C. Schurmann
 • Trævlerødder : alternativ slægtshistorie : en samling af ideer, der viser hvorledes slægtsforskerne kan bruge lokal- og kulturhistorien, så de tørre navne og årstal bliver til en levende slægtshistorie
 • Våre sorenskrivere - Bind 1 - 1591-1814 - sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge - et bidrag til den norske dommerstands historie
 • Vore Slægtsnavne : en Undersøgelse af vore Slægtsnavnes Oprindelse og Fordeling med særligt Henblik paa -sen Navnene.
 • Weckers bykort : en kortsamling fra 1700-årene


 • Nye online titler august 2022


 • "Gårdmandsdatterens" ekko : uddrag af breve
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1919. 28. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1920. 29. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1921. 30. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1922. 31. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1923. 32. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1924. 33. Aargang.
 • Aarbog for Det Danske Postvæsen 1925. 34. Aargang.
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 14. Bind, 1921
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 19. Bind, 1926
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 20. Bind, 1927
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 23. Bind, 1930
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 48. + 49. Bind, 1955 + 1956
 • Aarbøger for Aarhus Stift, 50. Bind + Århus Stifts Årbøger 51. og 52. Bind. 1957-1959.
 • Aarhus Universitet - Aarsberetning 1957-58.
 • Aarhus Universitet - Aarsberetning 1958-59.
 • Aarhus Universitet - Aarsberetning 1963-1964.
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. bind. 1
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 2
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 3
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 4
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 5.
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 6.
 • Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Bind. 7.
 • Adolf Fibiger : Et Livsbillede fra Frederik VI s dage
 • Af Eleonore Christine Tschernings efterladte papirer.
 • Afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie.
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Aarhus - Randers - Vejle - Amter - 2. Del 4. Hæfte 1306-1312
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Aarhus - Randers - Vejle - Amter - 2. Del 5. Hæfte 1313-1322
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Fyen og Lolland-Falster - 2. Del 1. Hæfte 1250-1265
 • Amtsudgaven af Danmarks Riges breve - Fyen og Lolland-Falster - 2. Del 3. Hæfte 1291-1305
 • Andelsslagterierne i Danmark 1887-1937
 • Anetavle for forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (født 1952)
 • Anetavle for forfatteren Kim Blæsbjerg (født 1974)
 • Anetavle for overkirurg, dr.med. Erik Halkier (1924-2009)
 • Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782
 • Årbøger for Århus Stift, 53. + 54. Bind, 1960 + 1961
 • Årbøger for Århus Stift, 56. bind, 1963
 • Årbøger for Århus Stift, 57. bind, 1964
 • Århus Stifts Årbøger, 59. Bind, 1966
 • Århus Stifts Årbøger, 60. Bind, 1967
 • Århus Stifts Årbøger, 61. Bind, 1968
 • Århus Stifts Årbøger, 66. Bind, 1974.
 • Århus Stifts Årbøger, 67. Bind, 1975-76
 • Århus Stifts Årbøger, 68. Bind. 1976-79.
 • Århus Stifts Årbøger, 69. Bind. 1980.
 • Århus Stifts Årbøger, 70. Bind. 1981-1982.
 • Århus Stifts Årbøger, 73. Bind. 1986-1987.
 • Århus Stifts Årbøger, 74. Bind. 1988-1989.
 • Århusgård og Åkær Lens jordebog 1544
 • Aristoteles's Statslære, 2. del
 • August Bournonville : spredte Minder i Anledning af Hundredaarsdagen
 • August Bournonville's efterladte Skrifter
 • Bendix Koppel - barndom og baggrund i Bayern
 • Betler eller almisselem : studier i offentlig fattigforsorg i Sjællands stifts landsogne 1708-1802
 • Bol og by : 1999:2; landbohistorisk tidsskrift; Landbohistorie ved år 2000
 • Bol og by : 2000:1; landbohistorisk tidsskrift; Kulturlandskab og bevaring
 • Bol og by : 2000:2; landbohistorisk tidsskrift; Jordfordeling og dynamik
 • Bol og by : 2001:1; landbohistorisk tidsskrift; Skåne - kulturlandskab og landbohistorie
 • Christen Kold
 • Christoffer Nielsen Kirkmans for- og efterslægt - Bang grenen og Slægtstavler
 • Christoffer Nielsen Kirkmans for- og efterslægt - Zeuthen grenen
 • Clara Raphael, Mathilde Fibiger. Et Livsbillede.
 • Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning paa et Hundredaars Udvikling
 • Danmarks Præstehistorie 1884-1911 / Første Bind
 • Dansk medicinhistorisk årbog 1973
 • Dansk medicinhistorisk årbog 1975
 • Danske gårde i tekst og billeder - Viborg amt (Gl. Thisted amt) - Bind 1. Morsø & Sydthy kommuner.
 • Danske slotte og herregårde [02]. Bind 2: København og omegn
 • Danske slotte og herregårde [03]. Bind 3: Nordvestsjælland
 • Danske slotte og herregårde [05]. Bind 5: Sydsjælland
 • Danske statsautoriserede revisorer - Tillæg I - Beskikkelser 1983 og 1984
 • Danske statsautoriserede revisorer - Tillæg II - Beskikkelser 1985 og 1986
 • Danske statsautoriserede revisorer 1956
 • Danske Værter 1934 : ledende og kendte Hotelværter og Restauratører i Danmark
 • De rette messeklæder : bidrag til kirkeklædernes historie
 • De Rougsø Høeg'e : Slægtsbog
 • Den danske kvindes historie fra Holbergs tid til vor 1701-1917, Bind 1-2 : Samt afhandlingerne Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre (1913) og Nogle Strejflys over Christian IV's Tidsalder, særligt med Hensyn til Kvindens Stilling (1930).
 • Den danske Landinspektørforening 1950-1975 - medlemsbiografier i anledning af Den danske Landinspektørforenings 100 års jubilæum 30. august 1975
 • Den danske Landinspektørforening 1975-2000 - Medlemsbiografier.
 • Den danske Regering og Rigsdag 1903-1934
 • Den Friborgske Familie-Historie fra 1639 til 1835
 • Den helsingørske Færgemand Lars Bache : hans by og hans hjem.
 • Die Stoltenberg vom Hof Fernwisch
 • Djursland - Linien, Bog 2; Om Martinus Kristian Petterson født 1866 i Søby ved Hornslet og hustru, deres forfædre og efterkommere.
 • Domprovsten i Roskilde : Brudstykke af en Familiekrønike.
 • Ekko fra Mor Dorthes mindebøger : uddrag af breve
 • En landsby i storbyen : det gamle Kongens Lyngby får sin anden ungdom
 • Erindringer : Julie Weber Sødring, født Rosenkilde
 • Erindringer af mit Liv
 • Erindringer Fra Hjemmet og fra Scenen
 • Erindringer fra mine unge Dage.
 • Et Kvindeliv - Ilia Fibiger
 • Familien Lauth Fortællinger om udvandringen fra Hessen til bosættelsen på Alheden og En opdatering af Slægtsbogen med yngre generationer
 • Familien på Kgs. Nytorv.
 • Festskrift til Evald Tang Kristensen paa hans Halvtredsaarsdag som Folkemindesamler d. 31. December 1917.
 • Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1989
 • Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1998
 • Fjernt fra Danmark, 2. Om slægten Engelsen : breve fra Chr. Engelsens ophold i Rusland til broderen Otto Waldemar Engelsen 1885-1906
 • Flensburger Originale
 • Folkestyrets mænd
 • Folketællinger på mikrokort - kortnummeroversigt direkte fra sogn til kortnummer.
 • Foreningen af jydske Landboforeninger igennem 100 år; 1872-1972
 • Fortællinger af 4. Bataillons Krigshistorie 1614-1914
 • Fortegnelse over Danmarks Dommerfuldmægtige den 1. juni 1951
 • Fra den danske Handels Renaissance. 1842-57 / 1. del : Grosserer-SocietetetsKomite
 • Fra den danske Handels Renaissance. 1842-57 / 2. del : Grosserer-Societetets Komite
 • General Steubens Herkunft
 • Gentofte fra Istid til Nutid I
 • Grønvald Nielsen 1857-1957
 • Gyldenløves Lakaj : Optegnelser fra Christian V's Tid
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1983
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1984
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1972.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1973.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1974.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1980.
 • Horder : en romansk stenmester
 • Højt paa straa
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 12 - 1991
 • Jelling Seminarium 1841-1941 : kort Beretning i Anledning af Seminariets Jubilæum og personalhistoriske Meddelelser om Seminariets Dimittender.
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat
 • Jydsk Sind : Skildringer og Skæbner
 • Knud Lyne Rahbeks Ungdomskærlighed : "Fra de skjønne Følelsers Tid".
 • Kompakt Slægtsbog, 1. Del om Efterkommere efter Peter Hansen Aarøe
 • Kompakt Slægtsbog, 2. Del om Efterkommere efter Peter Hansen Aarøe. Anetavler for tilgiftede
 • Kong Christian den Femtes egenhændige Dagbøger for Aarene 1689, 1690, 1691 og 1696 :
 • Kong Christian den Fjerdes Dagbøger for Aarene 1618, 1619, 1620, 1625, 1635
 • Kong Christian den V's egenhændige Dagbog for Aaret 1694
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Andet bind. Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø amter
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Tredje bind. Bornholms, Maribo, Odense og Svendborg amter
 • Krigserindringer fra 1848-50
 • Landboforeninger i 200 år, bind 3
 • Landboforeninger i 200 år, bind 4
 • Landhusholdningsselskabets arkiv : -registratur og journalregistre 1769 - 1807, I
 • Læsø-linien - slægtsbog
 • Lidt mer om familien i Hjørring
 • Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt
 • Lyng : blade af hedens krønikebog
 • Maanedslieutenanter i Søe-etaten 1801-1814; Særnummer af Tidsskrift for Søvæsen. 132. Aargang
 • Meine Vorfahren und Ihre Verwandtschaften - 1. Band
 • Meine Vorfahren und Ihre Verwandtschaften - 2. Band
 • Middelalder, metode og medier : festskrift til Niels Skyum-Nielsen på 60-årsdagen den 17. oktober 1981
 • Min første Forfattertid : Erindringer II
 • Min fynske Barndom
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 1-2.
 • Munkholm-linien - slægtsbog
 • N.F.S. Grundtvig og hans nærmeste Slægt under Treårskrigen : en Brevveksling
 • Nibe-Gjøl-Linien - om Jens Christian Toldbod, født 1844 og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Nogle Meddelelser fra Københavns Stadsarkiv (Raadstuearkivet) 1817-1942.
 • Nordisk personalhistorisk Folke-Kalender.
 • Nordslesvigske Herredsfogder
 • Østjysk hjemstavn, 63. årgang, 1998
 • Østjysk hjemstavn, 66. årgang, 2001
 • Pastor Prips Ungdomserindringer
 • Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins herausgegeben von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte - Achter Band - Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums.
 • Randers bys vilkår og artikler 1609.
 • Registrerede revisorer 1980
 • Retsassessorer og fuldmægtige ved by- og herredsretterne uden for København, sommeren 1966
 • Scandinavians
 • Selma Nielsens viser / et repertoire af folkelige sange fra det 19. århundredes slutning : for 1 stemme.
 • Siden Saxo 1998 Nr 4 15 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2000 Nr 3 Juli kvt 17 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2000 Nr 4 Okt kvt 17 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2002 Nr. 3 Juli kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2002 Nr. 4 Okt kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Slagtererhvervet i Danmark - Faglig, biografisk håndbog for slagterhåndværket, kød-. flæske-, konserveshandelen og -industrien
 • Slægter Schwalbe i Danmark
 • Slægtsbog om efterkommere efter Rasmus Clausen, Rørmosegård, Søllested Sogn : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede
 • Slægtsforskning og guldalderens dæknavne
 • Slægtsgaarden 1942-10, nr. 1 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-02 nr. 4 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-09, nr. 7 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-11, nr. 14 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1945-01, nr. 15 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-08, nr. 96 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-10, nr. 97 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-12, nr. 98 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1959-02, nr. 99 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1959-04, nr. 100 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1959-07, nr. 101 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1959-08, nr. 102 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforerening
 • Slægtsgaarden 1959-10, nr. 103 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1959-12, nr. 104 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-02, nr. 105 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-04, nr. 106 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-06, nr. 107 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-08, nr. 108 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-10, nr. 109 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1960-12, nr. 110 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-02, nr. 111 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-04, nr. 112 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-06, nr. 113 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-08, nr. 114 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-10, nr. 115 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1961-12, nr. 116 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-02, nr. 117 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-04, nr. 118 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-07, nr. 119 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-08, nr. 120 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-10, nr. 121 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1962-12, nr. 122 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-03, nr. 123 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-04, nr. 124 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-06, nr. 125 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-08, nr. 126 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-10, nr. 127 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1963-12, nr. 128 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-02, nr. 129 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-04, nr. 130 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-07, nr. 131 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-08, nr. 132 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-11, nr. 133 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1964-12, nr. 134 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-03, nr. 135 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-04, nr. 136 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-06, nr. 137 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-08, nr. 138 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-10, nr. 139 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1965-12, nr. 140 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtsgaarden 1966-02, nr. 141 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1966-04, nr. 142 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1966-06, nr. 143 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1966-08, nr. 144 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1966-10, nr. 145 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979-02, Nr. 218 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1979-1982, nr. 221-241 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1981-09, Nr. 233 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1981-11, Nr. 234 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-01, Nr. 235 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-03, Nr. 236 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-05, Nr. 237 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-07, Nr. 238 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-09, Nr. 239 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1982-11, Nr. 240 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1983-01, Nr. 241 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsregister over slægten Godskesen
 • Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, Grum-Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver
 • Slægtstavlesamlingen 1932 : Omfattende kortfattede Slægtsbiografier over nulevende kendte Personers fædrene Slægt i ret Linie.
 • Sønderholm-linien - om Niels Christian Larsen, født 1866 og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1993
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1994
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1995
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3/4 - marts/april 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1993
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1995
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8/9 - august/september 1983
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1988.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1990
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1993
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1998
 • Søofficersskolen gennem 250 Aar : 1701-1951
 • Stamtavle over Erik Hansen Svarer´s efterslægt
 • Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther - Slægten fra Danzig, Christian Ernst Walthers slægt. Rettelser og tilføjelser. Ikke ajourført.
 • Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther. Bd. 2.
 • Stege inden for volden
 • Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark 1848-1922 : Biografier og Portrætter.
 • Svarer - Svarer/Svarrer - Svarrer
 • Tjuvmjölkande väsen. Bind 1. / Ældre nordisk tradition
 • Udvalgte problemer i dansk militær historieskrivning; Indlæg fra Militærhistorisk Basisgruppes (MBG) seminar på Militærhistorisk Konference '77 og fra en senere diskussion
 • Våben i klitterne : noter om det tyske invasionsforsvar i Danmark 1940-45
 • Ved forenede kræfter : forsvarets øverste militære ledelse: forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000.
 • Viborg landstings skøde- og pantebøger. Registre 1651,1653-1657
 • Vor Regering og Rigsdag : Politiske Biografier og Portrætter


 • Nye online titler juli 2022


 • "The reason why" - lidt om nogle af vore aner
 • Aalborgmalere i 500 år.
 • Aarbog 1958 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 67. Aargang.
 • Aarbog 1961 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 70. Aargang.
 • Aarbog 1963 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 72. Aargang.
 • Aarbog 1964 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 73. Aargang.
 • Aarbog 1968 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 77. Aargang.
 • Aarbog 1970 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 79. Aargang.
 • Aarbog 1973 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 82. Aargang.
 • Aarbog 1976 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 85. Aargang.
 • Aarbog 1977 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 86. Aargang.
 • Aarbog 1978 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 87. Aargang.
 • Af Pallesen-slægtens historie, i Tanderup, på Frøsiggaard og i Hunderup
 • Andelssamarbejdet i Danmark
 • Båtsmän, ryttare & soldater : Släktforkaren och de militäre källorna
 • Bejstrup-linien Bog 8; Om Jens Pedersen Sønderstrup født 1851, Bejstrup, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Bent Søgaards Aner
 • Besættelsestiden : minder fra barndommen
 • Betænkning om bevaringen af den danske herregård afgivet af det af Miljøministeren den 7. maj 1984 nedsatte Herregårdsudvalg
 • Bogen om Christmas Møller
 • Bol og by : 1994:2; landbohistorisk tidsskrift. - Bondeprotest
 • Bol og by : 1997:1 landbohistorisk tidsskrift.
 • Bol og by : 1998:1; landbohistorisk tidsskrift; Teknologispredning og landbrugsudvikling
 • Bol og by : 1998:2; landbohistorisk tidsskrift; Bondens mange næringer
 • Bol og by : 1999:1; landbohistorisk tidsskrift; Landbobørn
 • Brandforsikringen gennem 150 Aar
 • Brede Klædefabrik ; I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956 : den danske klædeindustri i international belysning
 • Dansk farmaceutisk stat 1964
 • Dansk Provinspresse : Provins-Journalistforeningen 1900 - 1925
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 1 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 2 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 3 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Landbrugskandidater - 1955
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 1. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 2. bind. Rosenborg.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 3. bind. Rosenborg.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 4. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 5. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 6. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 7. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 8. bind.
 • Danske statsautoriserede revisorer 1950
 • Danske Teknika og deres Dimittender gennem 50 Aar : Ingeniør- og Konstruktør-Sammenslutningen gennem 35 Aar
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1950-59
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1963-66
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1967
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1968
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1969
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1970
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1971
 • De reformerte i Danmark historiske Billeder.
 • Den danske bonde gennem 500 år
 • Den Danske Dyrlægeforening 1849-1949 - Danske Dyrlæger 1779-1947
 • Den gamle majorinde fra færgegården : optegnelser
 • Den Sjællandske Bondestands Sparekasse gennem 75 Aar
 • Det indvundne Danmark
 • Det står skrevet II samt slægten Brochmanns herkomst i ny belysning
 • Dommerfuldmægtigene den 1. juli 1963
 • Dødsfald i Danmark i Aaret 1972
 • Dødsfall i Norge 1841-1850 - Bind 3
 • Dyrlægens Mogens fra Taulov, Causerende memoirer
 • Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall, Dronning Caroline Mathildes Defensor.
 • En familie Schwalbe - efterkommere efter skomagermester i København August Schwalbe, c 1767-1844, og hustru Kirstine Marie Berthelsen, 1780-1857, viet 1802 på Frederiksberg.
 • En gammel Hads Herreds Slægt 1550-1946. Bryggeriejer Peder Poulsen og Hustru Louise Christines Forfædre og Efterkommere
 • En slægt fra Svejstrup og Labing - Rasmus Justsens slægt
 • En slægt Skriver/Schriver
 • En slægt Welsch - En slægt Egeberg
 • Erectionsdocumentet for Ringsted Klosters og det Bügelske Fideicommis.
 • Familien Lauridsen : Fortællinger om Velling og Donsiggård samt Familiegrene og stamtræer
 • Filmfortegnelser 1 - Registre over udvandrede 1868 - 1940
 • Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1971
 • Flensborg bys historie 1. bind.
 • Flensborg bys historie 2. bind.
 • Fremstilling af Det Danske Skattevæsen under Kongerne Christian III og Frederik II.
 • Gade-krøniken
 • Gejstlig Stat 1894: Sluttet den 15de Maj 1894.
 • Gentofte fra Søholm til Ermelunden III
 • Gentofte fra Tuborg til Bellevue II
 • Gladsaxe årbog 2000-2001
 • Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum : der er: Alle gamle danske og norske Glosers rette Forklaring som findes i Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger ... Nu anden gang efter Lowerne, saa oc Regis Christ. 4. Recess reviderit ... Til Nytte og Gaffn sammenskrefven aff Christen Osterssón Weylle.
 • Glostrups historie
 • Godsejerrøster - landøkonomiske indberetninger fra Roskilde amt 1735-1770
 • Grenopdelt Slægtsbog om Efterkommere efter Peter Hansen Aarøe
 • Greve og Kildebrønde sognes historie
 • Hammer Bakker - Linien, Bog 3; Om Jacob Kristensen født 1850, Tvis og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensens kendte efterslægt
 • Henrik Scharling, et Mindeskrift
 • Herregården - bygningskulturens dag 2004
 • Herregårdene og Samfundet
 • Hilsen fra søens folk : festskrift til Anders Monrad Møller, 2. maj 2002
 • Historisk Samfund for Aarhus Stift, Personregister og Indholdsoversigt 1908-1937
 • Historiske Efterretninger om Adelsfamilien Bölle
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1975.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1976.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1977.
 • Holme + lidt mere om Jordy
 • Hvad finder jeg på landsarkivet i Aabenraa
 • Hvor blev mejeriet af?
 • I alle de riger og lande - Beskrivelse af Anders Fogh Rasmussens anetavle tilbage til 1820
 • Identifikation af anonyme våbenskjolde.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1876 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1877 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole, 1864
 • Jens Mogensen Kjøller alias James Morgan Keller. Hans liv og levned på Bornholm og i USA
 • Jernalderen - Årbog 1961
 • Jordemødre i 1800 tallet : Magdalene 1803-1843, Ane Magrethe 1827-1871
 • Jordy Slægtsregister over slægten Jordy, Brødrene Daniel og Andreas Jordy´s kendte efterslægt
 • Jyder er vi alle
 • Kalø-Knebelvig Landboforening gennem 75 år
 • Kancellisystemet / Vejledning nr. 2
 • Katalog over Sorø Akademis Instrumentsamling
 • Kirkebogsstudier : Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede
 • Kirkelig Haandbog, 1959.
 • Kirkens bygning og brug : studier tilegnet Elna Møller
 • Kjøpmann i Nakskov Christian Barfoed, hans forfedre og etterkommere
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Fjerde bind. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers amter
 • Københavns Universitets arkiv 1479 - ca. 1910
 • Købmandsslægten Jens Peter Schmidt fra Aarhus : fulgt gennem otte slægtled
 • Landboforeninger i 200 år, bind 1. Landboforeningernes forløbere og bondebruget.
 • Landboforeninger i 200 år, bind 2. Landmanden og hans rådgivere.
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2004:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2008:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2009:1
 • Landdistriktsredegørelse : Regeringens redegørelse til Folketinget december 2004
 • Landsmænd : Tre livsbilleder
 • Lars Friis' Ahnetavle.
 • Lauegaards-Familien og den deri indgiftede slægt - Major Hans Madsen Koefoed Lauegaard i Aaker sogn på Bornholm og hans hustru Maren Kirstine Sonnes efterkommere
 • Lær slægtsforskning
 • Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864 : personalhistoriske undersøgelser
 • Legatfamilien Steenshorn samt nogle oplysninger om den christianssandske familie Fordahl
 • Lidt om slægterne Belling, Eriksen, Edske, Hansen, Jensen Gaard, Larsen, Rode, Rasmussen og Richardt
 • List of marriages registered in the Danish church register of Zion church, Tranquebar 1767-1845
 • Lokal landdistriktspolitik : en vejledning til kommuner og amter
 • Lokalarkiver til 1559. Gejstlige arkiver II : Odense stift, jyske stifter og Slesvig stift
 • Ludvig Trier 1859-1909
 • Mester Jacob Madsens Visitatsbog / Hefte 2
 • Min historie [af] Ole Pedersen Kollerød
 • Mit livs erindringer.
 • MIV 16 : Museerne i Viborg amt 1991
 • Musarum minister: studia in honorem Kari Tarkiainen : Kari Tarkiainen 60 vuotta 14.6.1998
 • Oberst Jac. Thode Ræders Barndoms- og Ungdomserindringer.
 • Okser på vandring : produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet
 • Otto Vaupell - den tapreste blandt de tapre
 • Över gränser - festskrift till Birgitta Odén
 • Ølby. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse sogn i Køge kommune. Landsbyen før og nu, bind 1.
 • Østjysk hjemstavn, 67. årgang
 • Østjysk hjemstavn. Indholdsfortegnelse til 56. - 65-årgang 1991-2000
 • Peder Pedersen Bjørns liv og levned
 • Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808)
 • Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848)
 • Register omfattende de i Statstidende offentliggjorte Udnævnelser og Afskedigelser m.m - 1919 - 15. Aargang.
 • Register omfattende de i Statstidende offentliggjorte Udnævnelser og Afskedigelser m.m - 1912 - 7. Aargang 4. Kvartal og 8. Aargang.
 • Register til Danmark, Land og Folk : Historisk-topografisk-statistisk Haandbog
 • Rentekammersystemet / Vejledning nr. 3
 • Salicath.
 • Siden Saxo 1991 Nr 1 8 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1991 Nr 2 8 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1993 Nr 1 10 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1994 Nr 1 11. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1994 Nr 4 11 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1995 Nr 1 12 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1996 Nr 1 13. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1998 Nr 2 15 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1998 Nr 3 15. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1999 Nr 2 16 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1999 Nr 3 16 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2001 Nr. 1 Jan kvt. 18. årgang. Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2002 Nr. 2 April kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skæbner fra Kolding og omegn - i anden slesvigske krig
 • Skæbner fra Koldings omegn - i første slesvigske krig
 • Skole, dannelse, samfund : Planer og virkeliggørelse. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1991
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1973 - 31. Marts 1974
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1974 - 31. Marts 1975
 • Slægten Bisserup - Hans Johansens efterslægt
 • Slægten Koch og de heri indgiftede slægter
 • Slægten Ytzen
 • Slægts- og Selvbiografi
 • Slægtsbog for Hans Christian, Mary, Kaj og Johannes
 • Slægtsbog om efterkommere efter Johanne Andersdatter, Tvingsbjerggård, Barløse sogn
 • Slægtsbog over slægten Damsgaard - om Rasmus Sørensen, født d. 24. juni 1804 i Skødstrup, og hustru Anne Kirstine Pedersdatter, født d. 5. oktober 1806 i Skødstrup - deres forfædre og efterkommere
 • Slægtsgaarden - 1951-11, nr. 56 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1942 - 1946, nr. 1-27 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-02, nr. 43 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-04, nr. 44 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-10, nr. 46 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-03, nr. 48 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-12, nr. 52 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1951-02, nr. 53 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1951-07, nr. 55 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1951-12, nr. 57 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-02, nr. 58 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-04, nr. 59 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-10, nr. 61 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-12, nr. 62 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-02, nr. 63 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-04, nr. 64 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-06, nr. 65 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-08, nr. 66 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-10, nr. 67 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-12, nr. 68 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-02, nr. 69 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-04, nr. 70 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-06, nr. 71 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-08, nr. 72 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-10, nr. 73 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-12, nr. 74 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-02, nr. 75 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-04, nr. 76 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-06, nr. 77 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-08, nr. 78 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-10, nr. 79 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-12, nr. 80 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-02, nr. 81 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-04, nr. 82 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-06, nr. 83 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-08, nr. 84 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-10, nr. 85 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-12, nr. 86 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-02, nr. 87 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-04, nr. 88 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-06, nr. 89 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-08, nr. 90 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-10, nr. 91 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-12, nr. 92 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-02, nr. 93 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-04, nr. 94 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-06, nr. 95 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1972-1976, Nr. 176-205 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtstavle med personoplysninger for Venge-slægten.
 • Slektstavle over familien Klem med tilføiede biografiske oplysninger
 • Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger. Den 4. Oktober 1887 af nordiske Forfattere.
 • Sölvverksdirektör Paul Steenstrup og hans fedreneslekt
 • Søllerød i billeder - gamle fotografier fra Søllerød kommune
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1979 55. årgang
 • Søren Kierkegaards Tipoldefader, Handelsmand Jens Andersen, og hans Slægt paa Astrupgaard
 • Sørvágs kirkja : 1886-1986
 • Stammfolge der Familie Rendtorff aus Hamburg
 • Stamtavle over efterslægten efter Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensen - 2 slægter Carlsen i Skælskør
 • Stamtavle over Slægten Kjøng
 • Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Århundrede
 • Teglstensbrokker i en Plovfure
 • Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730 / The right of appointment in the power politics of Danish absolutism 1660-1730.
 • Udvalgte breve af L. Smith
 • Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov
 • Under Dannebrog og Tricoloren : (Mindeblade om Oberst Hans von Rustad)
 • Våre sorenskrivere - Bind 2 - 1814-1927 - sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge - et bidrag til den norske dommerstands historie
 • Ved et vejkryds. Tarm bank, dens by og egn. 1911-1961.
 • Vejen til embede : en undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magistratsembede 1735-65
 • Veteraner fra krigen i 1864 - og deres virke i Kolding
 • Vi søger Slægtens Spor
 • Videnskab og skole - Selvbiografi og taler.
 • Vildmosearbejdet


 • Nye online titler juni 2022


 • 3 generationer af kvinder på Annebergvej 26 Aalborg
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1945
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1946
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1947
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1948
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1949
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1950
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1951
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1952
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1953
 • Adresser paa danske Evangelisk-Lutherske præster, menighedsformænd og -sekretærer i Amerika.
 • Af et langt Livs Historie : 1836-1925
 • Ahnetavle med kortfattede Biografier for fire Søskende Truelsen samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Truelsen og Christiansen.
 • Anetavle for erhvervsmanden i Esbjerg Tage Sørensen (1915-2016)
 • Anetavle for møbelfabrikant Andreas Graversen (1924-2006)
 • Anetavle for professor i nationaløkonomi Gunnar Thorlund Jepsen (1933-2006)
 • Anst herreds tingbøger 1660-1688
 • Anst m. fl. herreders tingbog 1776-1801
 • Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbøger 1692-1776
 • Årbog 2003
 • Årbog 2004
 • Arnoldus Slægten
 • Blade om mindekransen over Højskoleforstander Kristen Kold
 • Bogen om rytterskoletavlerne : en undersøgelse i 250-året (1721-1971).
 • Bolbro-bogen
 • Christen Jensen, Vindt Mølle og hans Efterkommere
 • Christianshavn : Vandringer i det gamle Christianshavn
 • Christopher Krabbe ; embedsmand, ægtemand og politiker i en brydningstid : fire artikler
 • Da man var ung : Mindernes Bog, med Portrætter og Illustrationer
 • Dalum-Hjallese bogen
 • Danmark og det internationale system : festskrift til Ole Karup Pedersen
 • Dansk Haandværker Stat. Bind 1 : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder.
 • Dansk Haandværker Stat. Bind 2 : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder.
 • Dansk kunsthåndværker leksikon - Bind 2 - L-Å
 • Dansk medicinhistorisk årbog 1972.
 • Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1944
 • Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1945
 • Dansk vognmandserhverv 1969 : faglig biografisk håndbog for den organiserede godstransport
 • Danske instrumentbyggere 1770-1850 - en erhvervshistorisk og biografisk fremstilling.
 • Danske Landbrugskandidater - 1944
 • Danske Museer : Aarbog for Dansk kulturhistorisk Museumsforening I, II
 • Danske slotte og herregårde. Bind 12 : Nordvestjylland
 • Danske Statsbaners Tjenestemænd - 1950.
 • Danske Statsbaners Tjenestemænd - 1964.
 • De svandt, de svandt! : Vandringer i det gamle København
 • Den sønderjydske Boelsmand Lorenz Nissen og Hustru Sitzel (Cidsel) Nissdatters Slægtshistorie fra ca.1700 til 1946.
 • Det danske godssystem : udvikling og afvikling 1500-1919
 • Det Wærnske Institut gennem hundrede År
 • Dronning Anna Sophie
 • Dybbøl 1864 : udgivet af Generalstaben
 • Elisabethsminde - En historie om en chokoladefabrik og Elisabeth Winkels familie.
 • Embedslægernes Arkiver indtil 1915. Sjælland: Syd.
 • En Krag-slægt fra Falster
 • En slægtskrønike - Bind 2 - Jep Mathæus Holdt & Helene Marie Jensen : deres aner & efterkommere
 • Enevældens finansarkiver.
 • Et system for opstilling af anetavler
 • Evighedens hus - en guide til den jødiske begravelsesplads i Møllegade
 • Familien Kjerkemand fra Sønderjylland
 • Familien Petersen fra Rise
 • Fejemanden og Friheden
 • Festskrift til Åge Møller
 • Festskrift til Birgit Kirkebæk : en specialpædagogisk verden
 • For jysk og for dansk historie 1866-l966 : Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur
 • Forslag til en Bebyggelsesplan for Odense Købstad.
 • Forstander Niels Bredkjær, Tune Landboskole, 6. Juni 1888 - 14. Apr. 1940.
 • Fortællinger om slægterne der bragte mine herlige børnebørn
 • Fortegnelse over min Familie paa fædrene og mødrene Side [Slægten Ryge] [håndskrevet]
 • Fortid i skrift : vejledning til arkivets udstilling
 • Fra fæstebondesøn til købmandsslægt : Efterslægten efter Mandrup Due, købmand i Hobro
 • Fra Hofviolonernes Tid : Skildringer af Det Kongelige Kapels Historie 1648-1848, væsentlig efter utrykte Kilder
 • Fra myter til malm og muld
 • Fra sogneforstanderskab til kommunalbestyrelse 1841-1991.
 • Friborg-slægten
 • Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid : udgivne fornemmelig til Brug ved den historiske Underviisning i de lærde Skoler.
 • Groth-slægt. Stadskaptejn Jens Johansen Groth - og en del af hans efterslægt
 • Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede : en Samling Livsbilleder. Bind 1.
 • Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede : en Samling Livsbilleder. Bind 2.
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2018
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2019
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2020
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2021
 • Historiske specialer - en bibliografi over historiske specialer ved Københavns, Odense og Århus Universister (1978).
 • Hjemme i Skibhuskvarteret
 • Hunderup Munkebjerg bogen
 • I anledning af 25 aars jubilæet 1948 for studenterne af aargang 1923
 • Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1991-2000.
 • Indholdsfortegnelse til Sønderjysk Månedsskrift - 1924-1994
 • J. W. Svedstrup
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 13 - 1992
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 15 - 1994
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 6/7 - 1985
 • Jens Andersen Hallebye : Værtshusholder, Vognmand og Brødbager
 • Jerlev herreds tingbøger 1663-1688
 • John Johnsens barndomsminder fra Albøge Stoergaard
 • Kilder til dansk historie i engelske arkiver
 • Kirkevangsgård : Slægter fra Risby, Søsum og Ølstykke.
 • Koldinghus birks tingbog 1719-1770
 • Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1841 især vedrørende centraladministrationen
 • Konge, knees og bisp : Venden og Danmark : naboer gennem 1200 år
 • Kongelig Majest.'s Acteurs : Billeder af Skuespillerlivet paa Rahbeks Tid : (Saa By som Borger. II)
 • Kongens Livjæger Korps - Livjægerskydeselskabet af 1817 og Understøttelses-Samfundet
 • Korte Biografier af Studenterne fra 1864 (og Januar 1865). Fortegnelser ved mindefester 1889 og 1904.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : V - Nørre kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VII - Frimands kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VIII - Købmager kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV.s Tid til Enevældens Ophør "1619-1848". Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV.s tid til 18. Aarhundredes Midte, 1619-1745.
 • Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 1.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 10.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 2.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 3.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 4.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 5.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 6.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 7.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 8.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 9.
 • Levevilkår i Danmark 1976; statistisk oversigt 1976 = Living conditions in Denmark
 • Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen.
 • Lov for Dansk Post- og Telegrafforening
 • Mechlenburg - patricierslægt gennem 500 år : genealogisk-historisk beretning
 • Med sabel og kaarde : nøgterne optegnelser fra et bevæget liv.
 • Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm - bind 6 - 1893-1993
 • Meddelelser om Rigsarkivet med Landsarkiverne for årene 1906 -1915
 • Midsommersaga : gennem en Slægtsromans Ørken med ganske faa Oaser
 • Min livsvandring fra Djursland og retur - en forhenværende hjorddrengs forunderlige oplevelser på sin vandring gennem livet i 4 snese år.
 • Mindeblade om Jens Laustsen i Østergaard og Karen Marie Sørensdatter i Anledning af 100 Aarsdagen for deres Bryllup 29. Apr. 1842
 • Mindeblade om Jens Østergaard og Hustru Nicoline Cathrine f. Nielsen, Feldingbjerg.
 • Mindefest for Studenter-Aaret 1838.
 • Mindefest for Studenteraaret 1849, Den 26de October 1874.
 • Mitteilungen zur Genealogie und Geschichte des Hauses Putbus
 • Mod nye historier / Historikermøde 3.
 • Natalie Zahle.
 • Nørreporttaarn i Randers : Graven derved og de nærmest liggende bygninger
 • Nyt dansk Adelslexikon : Fortegnelse over danske Adel i Fortid og Nutid
 • Nyt fra historien.XLIX - 2 - Efterår 2000.
 • Odense dengang i 70'erne
 • Og Aarene svandt Knud Bokkenheuser : Minder fra min Ungdom og Manddom.
 • P. Nielsen, Tystofte
 • På spor af de første Kofod'er
 • Peter Johansen til Petersgaard og hans Descendenters Slægtsregister
 • Pioneren : festskrift til Eyvind Rafn 1901-1961
 • Præstegaardsliv : Minder fra gamle Præstegaarde. Fjerde samling.
 • Presse og historie : festskrift til Niels Thomsen
 • Privatarkiver Politikeren Lars Dinesen, 1838-1915
 • Regiment Nordland, 1. division Wiking
 • Saa By som Borger : Københavnerliv i Slutningen af det 18. Aarhundrede.
 • Scenens Navne
 • Sigward-slægten fra 1630-2008
 • Sine og Jens Peter Bach af Feldingbjerg og deres forslægt
 • Skads-Gørding-Malt herreders tingbøger 1736-1747
 • Skolearkiver. Asminderød-Grønholt Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Frederikssund Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Sakskøbing : registratur
 • Skolearkiver. Sakskøbing kommune, Registratur
 • Skolearkiver. Stenlille Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Stenløse Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Suså Kommune. Registatur
 • Skolearkiver. Tornved. Registratur
 • Skoler på Møn : registratur
 • Skytte-slægt fra Ønslev og mange andre indgiftede slægter
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1934 - 31. Marts 1935
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1935 - 31. Marts 1936
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1936 - 31. Marts 1937
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1947 - 31. Marts 1948
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1971 - 31. Marts 1972
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1972 - 31. Marts 1973
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1948 - 31. Marts 1949
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1949 - 31. Marts 1950
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1950 - 31. Marts 1951
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1951 - 31. Marts 1952
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1952 - 31. Marts 1953
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1953 - 31. Marts 1954
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1954 - 31. Marts 1955
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1955 - 31. Marts 1956
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1956 - 31. Marts 1957
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1957 - 31. Marts 1958
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1958 - 31. Marts 1959
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1959 - 31. Marts 1960
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1960 - 31. Marts 1961
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1961 - 31. Marts 1962
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1962 - 31. Marts 1963
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1963 - 31. Marts 1964
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1964 - 31. Marts 1965
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1965 - 31. Marts 1966
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1966 - 31. Marts 1967
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1967 - 31. Marts 1968
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1968 - 31. Marts 1969
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1969 - 31. Marts 1970
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1970 - 31. Marts 1971
 • Slagelse Herreds Skolehistorie 1721-1830.
 • Slavs herreds tingbøger 1662-1685
 • Slægten Blom fra Havnbjerg fulgt gennem ni generationer
 • Slægten Handberg i Viborg
 • Slægten Koch - fra Plön til Lolland og Falster samt andre steder i verden
 • Slægten Lyngbak fra Tvilum sogn - Om Jens Nielsen Lyngbak, født 1822, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Slægten Nellemann og de deri indgiftede slægter
 • Slægten Sembach
 • Slægterne Bils, Tolboe, Dalskov, Frederiksen, Lindström, Tullin
 • Slægterne Hjort, Hansen, Vinter, Bils
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsgaarden 1942-11, nr. 2 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-01, nr. 3 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-05, nr. 5 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-07, nr. 6 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-11, nr. 8: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-01, nr. 9: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-03, nr. 10 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-05, nr. 11: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-07, nr. 12 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-09, nr. 13: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947-11, nr. 35 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-05, nr. 38 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-07, nr. 39 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-10, nr. 40 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-11, nr. 41 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-12, nr. 42 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsoptegnelser og Livsskildringer gennem 200 Aar i Voldborg Herred, Københavns Amt : Slægter fra St. Karleby, Sæby, Saaby. Sonnerup m. fl. Sogne samt Planck Slægten
 • Smaa Biografier af Studenterne fra 1880 : Udg. i Anledning af 50 Aars Jubilæet
 • Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup med Biografier og Billeder
 • Strange-slægten
 • Struktur og funktion : festskrift til Erling Ladewig Petersen
 • Studenter vi kaldes - : muntre Minder fra mit Studenterliv.
 • Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890
 • Studier over familien Clod-Svensson - Udg. 10.maj 1967 på 100-årsdagen for maleren S. M. Clod-Svensson's fødsel 10.maj 1867.
 • Susanne Høpfner Kirkmands Familie
 • Sværke-slægten [I]
 • Sværke-slægten II
 • Tarup-Paarup bogen
 • Tåsinge Årbog 1987
 • Tiden, der svandt : Barndoms- og Ungdomsminder fra Herlufsholm og København
 • Tillæg til "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1883" i Anledning af 40 Aars Jubilæet
 • Ulfborg Herreds gejstlige Skifte- og Justitsprotokol 1685-1767 : Hidtil forsvundet, i 1930 genfundet i Extrakt af 1768 ved Provst Kynde, Holstebro
 • Vejen gaar min Tro over Vesterbro : Vandringer på det gamle Vesterbro og Frederiksberg
 • Vest/West-slægten
 • Vor Slægt i 300 Aar : Efterkommere af Kjeld Christensen (1650-1720)


 • Nye online titler maj 2022


 • Af en gammel Hofmands Mindeblade / (Konferensraad Carl Henrik Holtens optegnelser).
 • Anetavle for racerkøreren John Nielsen (født 1956)
 • Arkivet, historien, rörelsen : Sven Lundkvist 60 år
 • Biskop Balles visitatsindberetninger 1783-1793
 • Bøddel og Kirurg
 • Brudstykker af Ane Marie & Jens Carl's liv & slægt
 • Brudstykker af Karoline og Frederiks liv og slægt
 • Brudstykker af Katrine & Martins liv & slægt
 • Brudstykker af Marie og Laurits’ liv og slægt
 • Christen Hansen, Vejstrup, Rosagergaard-Slægten
 • Danmarks Adels Aarbog 1900. [17.] Syttende Aargang
 • Danmarks kommunale Forvaltning VII; Viborg amt - Randers amt
 • Dansk Adel - udgivet af Dansk Adelsforbund i Anledning af dets 25-Aars Jubilæum
 • Dansk Erhvervs Leksikon
 • Dansk Farmaceutforening : Farmaceutisk Medhjælperforening gennem 50 Aar
 • Dansk Forsikrings-Stat 1978-79
 • Dansk Forsikringsstat 1948-49
 • Dansk Forsikringsstat 1974-75
 • Dansk Industri-Stat : 145 førende Industrivirksomheder og deres Ledere.
 • Danske i Grønland i det 18. aaarhundrede
 • Danske kirkebøger i Sydslesvig
 • Das Geschlecht Trampedach - Slægten Trampedach - 14 generationer
 • De Bruuners Stamtavle og Slægtregister
 • De danskes vej. Bind 1 : danske pionerer og dansk virke under alle himmelstrøg
 • De danskes vej. Bind 2 : danske pionerer og dansk virke under alle himmelstrøg
 • Dekoreret papir. En udstilling af forskellige typer dekorationspapir i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
 • Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, Actieselskab, 1871-1921.
 • Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900 : Første del til ca. 1880
 • Den Gamle By 1994. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2003. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2007. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2010. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2011. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2013. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2016. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den gamle Kaserne og dens Batailloner
 • Den landmilitære centraladministrations Embedsetat 1660-1763
 • Denmark's National Record Office
 • Descendenterne (fødte i juridisk Ægteskab) efter Mads Jacobsen Tvermoes, f. 26. sept. 1768, d. 23. maj 1817, Hørkræmmer i København, Oldermand for Hørkræmmernes Laug, Værge for Trinitatis Kirke, Stadens eligerede Borger, Kgl. Agent, R. af Dbg., og Hustru Anna Catharina Mohr, f. i Ystad 21. aug. 1764, d. 29. november 1838.
 • En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser 1819-44.
 • En Krag/Kragh slægt fra Falster
 • Er Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste By? : Hvad Nutidens Videnskab mener herom kortelig refereret
 • Eske-slægten
 • Familien Ludvigsens Slægtebog
 • Familien Prier og Hollænder - stammende fra Falster
 • Familien Tostrup fra Lister samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
 • Familiengeschichtliche Bibliographie Band 7 - Del 1
 • Familierne Livbjerg/Bøvling : En nordvestjysk familiesaga
 • Færch-slægterne i Danmark
 • Fortegnelse over civile regnskaber, der er ældre end 1660. B. Efter 1559.
 • Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.
 • Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter
 • Fortegnelse over slægten Sloth
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1852. Affattet tll Jubilæet 1902.
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1898 udarbejdet ved 40 Aars Jubilæet 1938
 • Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1898.
 • Fra Bedstemors Hus - om mine Bedsteforældre, Justitsraad Christian Noe Fenger og Louise Christensen, og deres Forældre, samt om deres Datter Hanne Fenger
 • Fra Dauphiné til Fredericia : fem små personalhistoriske Essay om Slægten Armand fra la Motte-Chalençon m. m.
 • Fra det gamle Handels-Hus ; en Slægts Saga gennem to Hundredaar.
 • Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn
 • Fra Hoffet og Byen : Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard.
 • Fra Isefjord til Øresund
 • Frederik G.S. Winding 1854-1919. Fra Fattigdreng til Rigmand.
 • Fundats for Mægler H.V.E. Jantzen og Hustru Adolphine Jantzen, født Larsens Familielegat - Kgl. konfirmeret den 20. November 1914, den 10. September 1925 og den 21. Juli 1941.
 • Fyens Disconto Kasse 1846-1921 : et Mindeskrift
 • Gerhardt Hansen de Lichtenberg og hans Byggevirksomhed.
 • Gravvængeslægten - Johanne Margrethe og Peder Nielsen og deres Efterkommere
 • Hardsyssels Årbog 2009
 • Hardsyssels Årbog 2010
 • Hardsyssels Årbog 2011
 • Hardsyssels Årbog 2012
 • Hardsyssels Årbog 2013
 • Hardsyssels Årbog 2014
 • Hardsyssels Årbog 2015
 • Hardsyssels Årbog 2016
 • Hardsyssels Årbog 2017
 • I tradition og kaos : festskrift til Henning Poulsen
 • Ingrid Karlby og hendes forfædre
 • Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Ostindienfarer under Christian IV
 • Islænderen Jon Olafssons Oplevelser, nedskrevne af ham selv. Bind 1.
 • Jubelfesten den 19. October 1892 for Studenterne fra 1842
 • Karen Dinesens erindringer
 • Kohavegaardslægten, Vejstrup - Karen og Morten Rasmussen og deres Efterkommere : Pennetegninger ved Karen Broholm.
 • Kongelige Translatører, de 58 første - 1782-1848
 • Konsistorialraad Jacob Christian Schmidth´s samtlige Efterkommere
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1990
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1991.
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1992
 • Købstadsmuseet Den Gamle By : Årbog 1993
 • Landsbyliv
 • Med egen hånd : optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592-1809
 • Melhandler i Stubbekøbing Theodor Frederik Schade 1858-1930 og hustru Caroline Marie f. Mortensen 1869-1943
 • Mindefest for Studenteraaret 1848 den 21. Oktober 1873
 • Mindefest for Studenterne fra Aaret 1836, Den 26. oktober 1886
 • Mine personlige Erindringer om de ældre Led af Slægten Holten
 • Nogle Erindringer af Balthasar Münter. Bind 1.
 • Nogle Erindringer af Balthasar Münter. Bind 2.
 • Nogle ufuldstændige notater om slægten i anledning af Karl Buchreitz-Jensen's fødselsdag 14/9 1979
 • Odense Tømrermesterforening 1889 - 29. Marts - 1914
 • Oplysninger om beboere i Distrikt Stege Landsogn på Møn Koster – Tjørnemark – Nøbølle – Bissinge – Svensmarke - Tøvelde – Lendemarke – Udby – Hegnede – Hovedskov baseret på kirkebøgerne for Stege sogn i perioden ca. 1740 – 1787, Folketællingen 1787 samt diverse skifteprotokoller m.m.
 • Oplysninger om Indbyggere i Stege Købstad på Møn i perioden 1750 - 1787
 • Optegnelser om Morten Thomsen og Descendenter
 • Ottilie Christensens Dagbøger
 • Peder Christensen Slottved's Slægt : Descendenterne efter Gaardfæster Peder Christensen (1728-1783) og Hustru Cathrine Jensdatter (1737-1812) i Slottved i Sindal Sogn
 • Randers Købstads historie, 1. bind
 • Randers Købstads historie, 2. bind
 • Ringe Andelsmejeri : 1887 - 20. September - 1912
 • Ringkjøbing Landbobank gennem halvtreds Aar : 1886 - 1. Juli - 1936
 • Schade Slægter. Efterkommere efter Rasmus Schade, * o.1700
 • Selvejergaardsmand Peder Jensen Holtets Slægt
 • Skomagerne i Langgade, Stege
 • Slagelse Byraads Forhandlinger for Aaret 1. april 1915 - 31. marts 1916.
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1913 - 31. Marts 1914
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1914 - 31. Marts 1915
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1916 - 31. Marts 1917
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1917 - 31. Marts 1918
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1918 - 31. Marts 1919
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1919 - 31. Marts 1920
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1920 - 31. Marts 1921
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1921 - 31. Marts 1922
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1922 - 31. Marts 1923
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1923 - 31. Marts 1924
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1924 - 31. Marts 1925
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1925 - 31. Marts 1926
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1926 - 31. Marts 1927
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1927 - 31. Marts 1928
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1928 - 31. Marts 1929
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1929 - 31. Marts 1930
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1930 - 31. Marts 1931
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1931 - 31. Marts 1932
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1932 - 31. Marts 1933
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1933 - 31. Marts 1934
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1943 - 31. Marts 1944
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1944 - 31. Marts 1945
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1945 - 31. Marts 1946
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1946 - 31. Marts 1947
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 1
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 2
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 3
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, register
 • Slægtsgaarden 1977-10, nr. 210 : Tidsskrift for Dansk Slægtgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1977-12, nr. 211 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1977-02, nr. 206 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 1977-05, nr. 207 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening :
 • Slægtsgården 1977-06, nr. 208 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 1979-1982, nr. 221-241 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2003-06, nr. 363 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-07, nr. 364 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-09, nr. 365 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-11, nr. 366 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-01, nr. 367 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-03, nr. 368 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-04, nr. 369 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-07, nr. 370 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-09, nr. 371 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-11, nr. 372 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005-2008, nr. 373-396 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-01, nr. 397 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-03, nr. 398 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-05, nr. 399 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-07, nr. 400 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-09, nr. 401 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-11, nr. 402 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening :
 • Slægtsgården 2010-01, nr. 403 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-03, nr. 404 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-05, nr. 405 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-07, nr. 406 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-09, nr. 407 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-11, nr. 408 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-01, nr. 409 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-03, nr. 410 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-05, nr. 411 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-07, nr. 412 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-09, nr. 413 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtstavle for Elisabeth Riemann f. Jespersen
 • Slekten Castberg gjennem 300 år
 • Slekten Heramb i Danmark
 • Slekten Paus : dens oprindelse og 4 første generasjoner
 • Soranere i Tidsrummet 1900-1940 : biografisk Værk om Elever udgaaede fra Sorø Akademi i Aarene 1900 til 1940
 • Sørgetale over Geheime-Statsminister Ove Malling, ved Bisættelsen i Holmens Kirkes Capel d. 24. Nov. 1829
 • Stambog over Slægten Slangerup
 • Stubbekøbing-Slægter: Hertz & Schjer - indgiftede slægter: Faxøe, Gegner, Gottmann og Hallengreen : appendiks Skiær slægten fra Åstrup sogn
 • Studenterne 1920 ved 25 Aars Jubilæet
 • Studenterne fra 1863 ved 50 Aars Jubilæet. Med biografiske Notitser
 • Studenterne fra 1884 : biografisk Tillæg til Studenterbøgerne fra 25- og 40-Aars-jubilæerne
 • Studenterne fra 1896 : Biografier og Portræter / Udg. i Anledning af 25 Aars Jubilæet
 • Studenterne fra 1918
 • Studenterne MCMI : Personalhistoriske Oplysninger
 • Studenterne MCMII : Personalhistoriske Oplysninger
 • Studenterne MCMIX [1909]
 • Studenterne MCMVII [1907] : personalhistoriske oplysninger
 • Studenterne MCMVIII [1908]
 • Tavle over Hs. Excellence Konseilspræsident J. B. S. Estrup's Forfædre
 • Thagaard i 12 generationer
 • Traditioner er mange ting : festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997
 • Trudsø - en slægt med rod i den nordlige del af Hardsyssel : forslægt og efterslægt til Jens Christensen Smed og Ane Kirstine Jensdatter Trudsø : fra Trudsø i Gimsing sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing amt
 • Tryde kirke og slægten Tryde 1995
 • Uddrag af Forhandlingsprotokollen for Slagelse Byraad, 1899-1905
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, Aar 1906
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1910 - 31. Marts 1911
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1911 - 31. Marts 1912
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1912 - 31. Marts 1913
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1907
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1908
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1909 og Januar Kvartal 1910
 • Ved Stiftsprovst, Kongelig Confessionarius Dr. th. Just Henrik Paullis Jordefærd i Frue Kirke den 17de Juli 1865.
 • Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie
 • Werner Boyesen, en dansk Læge fra Pietismens Tid
 • Winding Herreds Præste-Enckers Casse 1712-1912


 • Nye online titler april 2022


 • ... Hvad jeg skrev -! : tyve artikler fra tyve år i folketinget
 • ”Slægtskrønike” 1880-1980
 • Åbenrå annaler 1524, 1584-1694.
 • Adelsslægten Trapaud i Danmark 1683-1863
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer I : Sentimentalsk reise gennem Europa til Algier 1816.
 • Afrikafararna : Om svenskar som utvandrade till Sydafrika
 • Amtsskriver i Nykøbing F. Ditlev Eriksen Friis og hans Efterkommere af Navnet Friis
 • Anetavle for borgmester i Ikast Thomas Poulsen (1918-2001)
 • Anetavle for direktør, forfatter mm. Johannes Ravn-Jonsen (1881-1946)
 • Anetavle for fodboldspilleren Jens Jørn Bertelsen (født 1952)
 • Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) - anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360, Ribe 1480, Middelfart 1500, Ringkøbing 1530 og Varde 1290, Trekantsområdet 1480 - med aneparrenes kendte børn og det personalhistoriske stof omkring dem
 • Beværtersagen i Troldhede 1926-1927
 • Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, der have levet i Tidsrummet fra Reformationens Indførelse indtil Kong Frederik VII's Død - 1. Bind
 • Biuletyn Historii Sztuki. No. 4. 1967. Kvartalstidsskrift udgivet af Instituttet for Polsk Kunst og Videnskab. På polsk.
 • Blæsborg - Af Gaardens og Slægternes Saga 1731-1941.
 • Breve fra Magdalene Thoresen, 1855-1901.
 • Brudager Kile Friskole 1860-1910
 • Danmark i fest og glæde. Bind 3.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 2.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 3.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 4.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 5.
 • Danmarks Adels Aarbog 1884. [1.] Første Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1898. [15.] Femtende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1905. [22.] Toogtyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1911 [28.] Ottoogtyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1919. [36.] Sexogtredivte Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1943. [60.] Tresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1949. [66.] Seksogtresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1953. [70.] Halvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1974-75 [87.] Syvogfirsindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1976-78 [88.] Otteogfirsindstyvende Aargang
 • Danmarks anden Seminarist Johannes Pades Autobiografi og Familien Pades Stamtavle ved Torkil Baumgarten.
 • Danmarks Flaade
 • Danmarks kommunale Forvaltning IV; Maribo Amt - Præstø Amt.
 • Danmarks kommunale Forvaltning IX: Ringkøbing Amt ; Ribe Amt
 • Danmarks kommunale Forvaltning V; Odense Amt - Svendborg Amt/
 • Danmarks kommunale Forvaltning VI; Hjørring amt - Thisted amt - Aalborg amt
 • Danmarks middelalderlige annaler
 • Dansk Forsikringsstat 1932-33.
 • Dansk Forsikringsstat 1934-35.
 • Dansk Forsikringsstat 1936-37.
 • Danske slotte og herregårde [06], Bind 6, Lolland-Falster.
 • Danske slotte og herregårde [09], Bind 9 : Nordvestfyn.
 • Danske slotte og herregårde, Bind 10 : Vendsyssel
 • Danske slotte og herregårde, Bind 11 : Himmerland og Ommersyssel
 • Degne og lærer i Junget-Thorum/Thorum 1730-1973
 • Den forglemte Gren af Slægten Thott i Horns og Voldborg Herreder i det 17. og 18. Aarhundrede
 • Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening af Landejendomsbesiddere : 1860, 28. september, 1910.
 • Derniers Moments d'un jeune Homme : mort a l'Age de dix-huit Ans
 • Det adelige Gravkapel i Tved Kirke
 • Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634
 • Dimittender og lærere /Jelling Statsseminarium 1841-1991
 • Dødsfald i Bergen 1765-1850
 • Efterkommere af Niels Christian Thostrup. Rebslagermester i Viborg. 1837-1910.
 • Efterkommere efter Lærer Christen Nielsen, Kippinge, f.25/8 1809 - d.12/9 1891 og Kirstine Bendikte Thorsen, f.17/5 1819 - d.26/5 1901 /
 • Ejer af Dybvad i Hads Herred, Landkommissær Laurits Brorson og hans Efterslægt i 3 Generationer
 • En bagersøns opvækst og liv i Troldhede
 • En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816 : Optegnelser.
 • En mur har to sider : modstandsmanden og politikeren
 • Familiengeschichtliche Bibliographie Band 7
 • Fængselspræsten, Pastor Vilhelm Muncks Optegnelser
 • Fortegnelse over Københavns Kommunes tjenstemænd i 1.-5., 7.-9. og 14. lønklasse : samt de med disse ligestillede tjenstemænd udenfor lønklasser og helaarsbeskæftigede løst ansatte personer.
 • Fru Nanna Kristensen-Randers' Sidste Dage, Død og Jordefærd
 • Fyens Stifts Læseforening 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst gennem to Menneskealdre
 • Fyns Telefonvæsen gennem 25 Aar : 1884-1909
 • Gunnar Gregersen. Uddrag af artikler og taler / samlet og udgivet i anledning af Teknologisk Institut's 50-års jubilæum 1956
 • H. Aschehoug & Co.s Forlag 1872-1922 - Jubilæumskatalog.
 • Haakon Svensson : en svensk indvandrer i Vendsyssel
 • Halfdan Hendriksen : En dansk købmand og politiker
 • Hans Hedtoft : liv og virke
 • Hans Schneekloths Skole 1954-1992 : fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej til Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej
 • Helsingørs bomærker
 • Hermann Raffel : 1869-1919
 • Hinnerup ejerlav
 • Historien om Wollesen slægten som bønder i Øster Sottrup
 • Historiske Meddelelser over "Eskelund"
 • Historiske Meddelelser over Lykkesholm med Tilliggende samt Stamtavle over Familien Lindegaard
 • Hjalmar Neiglick.
 • Hofsnedkermester Johann von Holten´s efterkommere, Bind 1
 • Hofsnedkermester Johann von Holten´s efterkommere, Bind 2
 • Høiesteretstidende 1890.
 • Ida Bretteville-Plum : Mindeblade
 • Idræt i Troldhede i 1950’erne og 1960’erne
 • Inger Nielsdatter Gjøl, Junget-Junget 1774-1828, og Mikkel Mortensen, Ingstrup/Rødding - Junget 1777-1823
 • Jacob Schade slægten - efterkommere efter Hans Pedersen (Schade) Kalundborg, født 1599 død 1671
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 12 - 1991.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 8 - 1986.
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 10 - 1989
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 9 - 1987
 • Johan Nicolai Madvig - Bind 1: et mindeskrift
 • Jungetgårds fæsteforhold
 • Juridisk og Statsvidenskabelig Stat / 1928
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat / 1946
 • Kirkelig Aarbog 1923
 • Kirkelig Haandbog, 1939.
 • Kirkelig Haandbog, 1943.
 • Knud Lyne Rahbek, Kamma Rahbek og Livet paa Bakkehuset
 • Kolding studenter indtil 1856
 • Kommandør Jens Jacob Paludans Ungdomserindringer.
 • Koncern-byggaren A. P. Gunnerson : A. P. Gunnersons historia : Andra delen.
 • Kongelig Majestæts Hofbarberer indtil 1660
 • Kopier ved fotografering af Magister J.C. Hansen´s håndskriftsamling
 • Købmandsfamilier i Skive 1715-1780
 • Landbrugets udvikling 1950-2013
 • Landmand i Lille Skæggesholt Anders Christensens Efterslægt
 • Læs om Sønderjylland : et udvalg af bøger og bidrag
 • Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat af 15. Juni 1854, konfirmeret 21. Nov. 1859, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat af 26. Febr. 1861 og 15. Decbr. 1885, konfirmeret 13. Juni 1887 begge for ugifte Piger, der ere Descendenter af afdøde Justitsraad, Ridder Bertel Bruun og Hustru Magdalene B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia
 • Lisaa gammel som æ vej : en bette krønikebog om Ølgod Sogn og By og Sparekasse, 16. maj 1868-1968
 • Livet i Klokkergården : gammeldags falstersk Bondeliv
 • Marstrand-slægtens historie - Bind 1 - Dens rødder
 • Marstrand-slægtens historie - Bind 2
 • Matrikeloplysninger 1680 og 1688 på Landsarkivet i Viborg
 • Meddelelser om Gerhard Graaes Forfædre : (bl.a. af Slægterne Bondo og Magaard)
 • Mellem to Tidsaldre : Erindringer.
 • Metropolitanerbogen 1939.
 • Min slægtshistorie - slægtslinier fra 1500-årene
 • Min Wolffske familie
 • Mindeblade om Søren Gyldendal : Dokumenter og Billeder til Belysning af hans Liv fra fattig Skoleholdersøn i Giver til den i hele Norden højt agtede store Forlægger
 • Minder fra Hjemmet om Pastor Ludvig Hertel
 • Mine forældre og deres slægter
 • Morten Nielsen´s Efterkommere, Thorumgård, Stoubygård
 • Møgelthorum By
 • Møgelthorum ejerlav : Vielser 1689-1891, Konfirmationer 1737-1813, Dødsfald 1689-1891 : Thorum sogn, Dødsfald 1892-1943
 • Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere ca. 1585-1936.
 • Niels Bohrs skole 1872-1909 - Gammelholm skole
 • Nissens Legat
 • Norske Slægter 1912
 • Norske Slægter 1915
 • Oberst H. C. Hertel og hans Slægt
 • Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid : et Bidrag til dansk Kulturhistorie. Casorti og Forstadsteatrene.
 • Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid : et Bidrag til dansk Kulturhistorie. Kildeforlystelser i Dyrehaven m.v.
 • Ole Andersen Lundqvist og Hustru Mariane Mathilde Juul, deres Slægt og Hjem : et Mindeskrift paa Faders Hundredaarige Fødselsdag, 12 August 1810 - 12 August 1910
 • Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie.
 • Politibetjent Carl Georg Breuning og Johanne Marie Møllers 9 børn.
 • Prins Georg af Danmark i hans Ægteskab med Dronning Anna af Storbritannien.
 • Skammergård ejerlav i Junget Sogn
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 1.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 10.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 2.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 3.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 4.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 5.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 6.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 7.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 8.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 9.
 • Skærbækfortællinger 1-10 : register.
 • Skolearkiver / Kalundborg kommune
 • Skolearkiver. Allinge-Gudhjem Kommune. Registratur
 • Skolerne efter 1864 i Grættrup, Junget og Thorum
 • Slægten Busch fra Mesmerode - Bind 1
 • Slægten Busch fra Mesmerode - Bind 2
 • Slægten Tryde 1990
 • Slægten Tscherning i Danmark.
 • Slægten Ussing : Niels Jensens aner og efterkommere : En stamtavle ved Agnethe og Jørgen Ussing.
 • Slægterne Ræv, Rev, Ræff, Reff, Foss
 • Slægterne Thaulow
 • Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen, født 1795, gårdejer i Mariebol, senere Ø. Klinkby, Hove Sogn
 • Slægtsbog for slægten Johansen fra Brønderslev - forfædre, søskende og efterkommere af (Anders) Christian Johansen af Ajstrup (1859-1942) og hustru Anna (Christine) Carlsen af Vebbestrup (1875-1920)
 • Slegten Kiønig : kortfattede slegtshistoriske meddelelser
 • Slegten Wesenberg - den norske Wesenbergslegts stamtavle
 • Slekten Sandberg som nedstammer fra cand. theol. Hans Larsen Sandberg, skoleholder i Christiania og i sine sidste leveår klokker og skolebestyrer på Fredrikshald
 • Slekten Saxe i 400 år
 • Sonja Ferlov Mancoba : et udvalg af billeder
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1978.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1999
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 2003
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4/5 - april/maj 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1982
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1980.
 • Søren Møllebygger og hans slægt - Skagen oplevet igennem fem generationer
 • Søren Pedersen Kaae fæstebonde i Edslev f. ca. 1612 og hans efterkommere - Bind 1
 • Søren Pedersen Kaae fæstebonde i Edslev f. ca. 1612 og hans efterkommere - Bind 2
 • Stamtavle over den Svenborgske Familie Graae
 • Stamtavle over Familien Tryde.
 • Stamtavle over Slægten Gløersen samt oplysninger om beslægtede familier.
 • Stamtavle over Slægten Sommerfeldt henholdsvis Sommerfelt : Tillæg av 1922.
 • Stamtavle over Slægten Sønnichsen fra Braderup Mølle samt nogle Efterslægtslinier
 • Stamtavle over Slægten Thorne
 • Stamtavler over Boserup-Slægten og Stambog til Fortsættelse af sidste Slægtled samt nogle historiske Oplysninger og Familiebilleder
 • Studenterne 1911
 • Studenterne 1914
 • Studenterne 1919 : 25 års jubilæet
 • Studeproduktion i Salling
 • Thorum Fattighus eller Junget Pastorats Fattighus
 • Thorum sogn
 • Til guld skal det blive - : nationallitteratur, nationalbibliotek, nationalbibliografi : biblioteksfaglige afhandlinger 1972-1987
 • Til slægtens ihukommelse.
 • Troldhede Andelsmejeri gennem 50 år
 • Troldhede Andelsmejeri gennem 50 år.
 • Troldhede Kirke ramt af tysk fly i 1941
 • Troldhede Plejehjem 25 år. 1958-1983.
 • Troldhede, De Fem Familier og Bruunshaab
 • Udkast til Stamtavle over Iohan Fridrich Kaysers Efterslægt
 • Urmagere og ure i Randers amt
 • V. og Ø. Flakkebjerg Herreders Skolehistorie - Blade af den danske Skoles Historie fra ca. 1690 til vore Dage
 • Väg- och vattenbyggaren A. P. Gunnerson.
 • Vestjyder - slægtsbog for Bollerup Sophus Laustsen og Ane Dorthea Pedersen
 • William Monod - Souvenir pour ses amis.


 • Nye online titler marts 2022


 • "Koed-skoven" - og dens ejere 1815-1970
 • "Levende skifter ..." Når kvinder arver kvinder. Udstilling.
 • "Vi"-min Flyvemaskine og jeg
 • 1042 translatører 1909-1964
 • A. G. Nathorst. Mindeord den 31 Januar 1921
 • Af "Frederikslunds" historie
 • Af mit Levned
 • Af Søstrup sogns historie. Bind 1.
 • Af Søstrup sogns historie. Bind 2.
 • Ahnetavle med kortfattede Biografier for tre Søskende Bützow-Rohde samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Rohde - Bützow - Nielsen - Cornelius.
 • Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676 - bind 1.
 • Almanach de Gotha - annuaire généralogique, diplomatique et statistique pour l'année 1870
 • Anders Tange : En Levnedstegning.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 12. bind.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 4. bind.
 • Barfod sagaen : en beretning om de personer, der har båret navnet Barfod, Barfoed eller andre stavemåder af navnet
 • Bastian Mårtensson Keiding - hans nærmeste forfædre, hans brødre og svenske efterslægt
 • Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings (1500-1905) und der Familie Witt (1650-1905)
 • Beiträge zur Geschichte der Familie von Barner - Band 1
 • Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, Bind 1 : biografiske Efterretninger
 • Biografiske oplysninger angående Den Polytekniske Læreanstalts kandidater 1829-1929.
 • Biskop Hans Lassen Martensen : hans liv, udvikling og arbejde
 • Bispen og betleren
 • Blaagaard Seminarium 100 år : 1859 - 15. juni - 1959.
 • Blade af en Slægts Historie : Familien Rosenørn
 • Bogen om Bornholm
 • Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867. Bind 1.
 • Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867. Register. Bind II.
 • Carl Bagger : en biografisk Skildring af Digteren og hans Hustru
 • Christian 4. som kanonstøber : kongens værksteder ved Kronborg - Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøllen
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 5. Ordforklaringer. Sagsregister. Stikordsregister.
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 1
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 4
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 5
 • Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed : Kbh.1650-1656.
 • Danmark i fest og glæde. Bind 1.
 • Danmark i fest og glæde. Bind 2.
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971 - biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1829-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter.
 • Danske frivillige i Frankrig 1914-1918
 • Danske i udlandet 1956.
 • Danske slotte og herregårde, Bind 1, Nordøstsjælland
 • Danske slotte og herregårde, Bind 8 : Sydfyn
 • Danske slotte og herregårde. Bind 7 : Nordøstfyn
 • Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre.
 • De danske erhverv : Faglig, biografisk håndbog for handel, håndværk og industri : Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer
 • Den civile Centraladministration 1914-35
 • Den dansk-norske Slægt Dons
 • Den danske bibliotekarstand 1950
 • Den danske Dyrlægestand. Fjerde udgave
 • Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor. 1701-1917. Andet Bind.
 • Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor. 1701-1917. Første Bind.
 • Den gådefulde familie - Historien bag det Kierkegaardske Familiegravsted.
 • Dr. Mathias Steenstrup : Et Liv i Oplysningens Tjeneste
 • Efterkommere af Claudius Ulrich von Roepstorff og Beate Hedevig Munk Frandsdatter
 • Efterslægtstavle for admiral G.H.R. Zachariae, 1850-1937 og hustru Sophie A. f. Albeck, 1852-1939
 • En gammel Lærers Livserindringer - med vedføjede Slægtsregistre over Familierne Betz og Foss.
 • En gammel Præsteslægts Historie.
 • En Generalstabsofficer i 1864 : Breve fra Major E. Schau til hans Hustru.
 • En himmerlandsslægt : Efterkommere og aner for fæstebonden Niels Andersen Ullits i Volstrup by, Ø. Hornum Sogn
 • En linie af Slægten Breuning 1657-1977
 • En linie af Slægten Breuning 1657-1979. Bind III.
 • En linie af Slægten Breuning 1719-1981. Bind IV.
 • En linie af Slægten Breuning 1720-1978. Bind II.
 • En Rejse til Rusland under Tsar Peter : Dagbogsoptegnelser
 • En slægt fra Svenstrup i Højslev sogn - Om Christen Jensen, født 1792, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • En sydsjællandsk anetavle - for Maren Kirstine Nielsen gift Wiberg
 • Familien Betz med sidelinier.
 • Familien Bonnevie, Danmark 1719-1962 - Stamtavle og Minder fra Vallekilde - Kristine Bonnevie og Poul Bonnevies Stamtavle fra 1931 delvis optrykt og videreført af Georg E.Bonnevie og Erik Bonnevie.
 • Familien Conradi i Norge.
 • Familien Friis-Petersen og dens Forfædre : et genealogisk Slægtsregister
 • Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige
 • Fattigvæsenet i de sønderjyske købstæder 1736-1841
 • Find dine rødder : Politikens håndbog i slægtshistorie
 • Flagstad-krøniken : skrevet på baggrund af ca. 900 breve fra perioden 1850 til 1920 i tilslutning til efterslægtstavlen efter Mogens Flagstad og Charlotte Anna Marie (født Reenberg)
 • Forlystelser i Hederne.
 • Fortegnelse over Damp- og Centrifuge-Mælkerier : Andels-, Fælles- og Herregaards-Mejerier
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1868 ved Jubilæumsfesten d. 3. October 1893
 • Fortegnelse paa Interessenterne udi den 1ste Classe af det med Kongelig allernaadigst Bevilling af 13de Martii 1775 oprettede private Liv-Rente-Societet.
 • Fra J.L. Heibergs Ungdom - Memoirer og breve XXXVII
 • Fra Midtjylland - Kultur- og Slægtsoptegnelser
 • Fra Nors Havreland til verdens brændpunkt : Frederik Nikolaj Gravesens breve og epistler fra Sibirien og Manchuriet 1912-1930
 • Grandmamas Bekiendelser.
 • Gravskrifter i danske Aviser 1759-1800 : med Udtog af det personalhistoriske Stof
 • Grene af slægten Rossing - stamtavle, levnedsberetninger, stamtavle over andre grene
 • Guldmagere i Danmark i det XVII. århundrede
 • Guldsmede på Bornholm.
 • Helsingør Stiftsbog 1985.
 • Helsingør Stiftsbog 1991.
 • Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd : genealogiske Efterretninger.
 • Holbergtidens Odense : en perspektivtegning og en vejviser fra 1761
 • Højesteretstidende 1886-1887 : Højesteretsaaret 1886-87, Ny Række, 10. Aargang.
 • Højesteretstidende 1888 : Højesteretsaaret 1888, Ny Række, 12. Aargang.
 • Højesteretstidende 1889 : Højesteretsaaret 1889, Ny Række, 13. Aargang.
 • I Krigsaarene 1914-1919
 • In Denmark born - to Canada sworn : Danish-Canadian lives
 • Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri: Danske Kongers Haandfæstninger.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 2.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 3.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 4.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 5.
 • Jørgen Andersen - landsbylærer og elværkspioner
 • Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
 • Justitsraad A.K. Bang. Et Mindeskrift
 • Kjøbenhavns Havn : en Oversigt over Havnens Udvikling fra Christian IV's Tid til vore Dage.
 • Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Udg. efter samtidige Fortegnelser af Kjøbenhavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1740.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1744.
 • Kortfattet Slægtstavle vedrørende Slægten Tonboe nu Dahlberg.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 1. bind.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 2. bind.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 3. bind.
 • Kvanløse sogns historie; ca. 1800-1958
 • Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. udskrivningskreds.
 • Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. 1. halvbind.
 • Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. 2. halvbind.
 • Legatslegten Broch : fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysninger om slegten forøvrig
 • Legatstamtavler for konsul, tømmerhandler af Horsens Harald Blegvad Jørgensen og hustru Caro Jørgensens familielegat
 • Ludvig Bramsen : forsikringsnestor og socialpolitiker
 • Ludvig Holberg i tekst og billeder
 • Lundager-slægterne i Varde
 • Manuskripter vedrørende Sønderjysk Personal- og Lokalhistorie i Landsarkivet for Sønderjylland
 • Mellem Otto og Jakob. Bind 1.
 • Mellem Otto og Jakob. Bind 2.
 • Mendel Levin Nathanson : en biographisk Skizze
 • Mennesker, jeg mødte
 • Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511
 • Nekrologiske Samlinger - Efterretninger om Dødsfald og Døde med andet dertil hørende - 2den Aargang
 • Nogle slægter fra Hanherred og Hillerslev herred. (Some families from the two counties, Hanherred and Hillerslev herred in Northern Jutland)
 • Normannerne. Bind 1: Indledning i Normannertiden.
 • Normannerne. Bind 2: Vikingetogene mod Vest.
 • Normannerne. Bind 3: Danske og norske Riger paa de Brittiske Øer i Danevældens Tidsalder
 • Normannerne. Bind 4: Danelag
 • Om Dr. Olaf Carlsen's "Christian Molbech og Sorø".
 • Omkomne søfolk, fiskere og passagerer fra 1939 til 1951.
 • Opslag - Lægdsnumre
 • Optegnelser om Slægten Siersted.
 • Oversigt over Niels og Magdalene Kelstrup's efterslægt
 • Pastor Lemvigs betænkning : et bornholmsk landsforræderi i det 17. århundrede.
 • Peder Oxe
 • Peter Nansen : Journalisten, Forfatteren, Forlæggeren
 • Præsident Hans Nansen den Ældres Levnet
 • Registrering af gravstenene No. 1714 - No. 1975 paa Brødremenighedens Kirkegaard Christiansfeld 1923-1995.
 • Roskilde Museum 1938. Slægten Sveistrup og Roskilde : Hans Sveistrup: Das Geschlecht Sveistrup
 • Siden Saxo 1995 Nr 4 12 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skolearkiver. Karlebo Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Lejre Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Ravnsborg Kommune Registratur
 • Skrifter af Carl Klitgaard - Slægten Toft fra Klim og andre artikler
 • Slægt og stavn - 1999:4
 • Slægten Buchtrup
 • Slægten Dyssel i Danmark gennem 300 År
 • Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel.
 • Slægten fra "Vanggaard" - Niels Hansen Buch og hustru - forfædre og efterkommere.
 • Slægten Frisenette
 • Slægten Graa på Bornholm
 • Slægten Jens Jensen fra Støttrup - Hvam - Tollerup (Mosegaard) - Spanggaard - Støttrup - Væver - Aalestrup
 • Slægten Rambusch.
 • Slægten Schaumburg-Müller
 • Slægten Sonnichsen og de dertil hørende slægter Thomsen, Kromann og Brinch af Sønderho på Fanø. Fra reformationens indførelse i Danmark til vore dage.
 • Slægten Teller (den danske Linie)
 • Slægten Thomsen fra Andst - Om Hans Thomsen, født 1834, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Slægten Tingleff - 12 slægtsled i lige linie : 1630 - 1995
 • Slægten Vorbeck i Danmark. Stamtavler og Oplysninger
 • Slægten Würtz/Wirz : til Danmark fra Schweiz via Tyskland
 • Slægter
 • Slægtregister over Anders Hyrde i Balle og hans Efterkommere, Hovedlinien
 • Slægtsbog - min mors slægt
 • Slægtsbog for den gren af familien Engberg, der nedstammer fra vor bedstefar Jacob Frederik Engberg der 1866-1877 var sognepræst i Tostrup-Uggerløse og hustru Elise Henriette f. Teilman.
 • Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass
 • Slægtsbog for Sand, Stauning
 • Slægtsbog om slægten Bømler, efterkommere efter Johan Georg Baûmler : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede
 • Slægtsbog over Jacob Holm og hans Efterkommere : 1770-1944.
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere.
 • Slægttavle for Nathan Jacobsen og Frederikke Fürst
 • Slekten Seip
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1979.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2/3 - februar/marts 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1997
 • Sønderjyske årbøger - 1996.
 • Sønderjyske årbøger - 1997.
 • Sønderjyske årbøger - 1998.
 • Sønderjyske årbøger - 2000.
 • Sønderjyske årbøger - 2009.
 • Søren August Fjelstrup til Sindinggaard ; biografiske Optegnelser.
 • Stamregister over Familien Helms.
 • Stamtavle eller Slægtsregister for Efterkommere efter Philip Hermann der i 1760 indvandrede fra Pfalz
 • Stamtavle over den bornholmske Familie Jespersen
 • Stamtavle over den Hartmannske Slægt
 • Stamtavle over den norske Familie Daae med Descendenter
 • Stamtavle over den yngre frederikshaldske Slægt Stang
 • Stamtavle over familien Bassøe - Tillegg til den Stamtavle over Familien Bassøe som Hans Bassøe utga i 1899
 • Stamtavle over familien Carstens.
 • Stamtavle over Familien Jespersen
 • Stamtavle over Familien Karen Jørgensdatter og hendes 2 Mænd, der begge hed Jens Andersen
 • Stamtavle over Familien Wulff af Stubbekjøbing
 • Stamtavle over Godsejer Johann Bendix Pape´s Efterkommere
 • Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas Schmidt's Efterkommere
 • Stamtavle over Rasmus Charises Descendenter
 • Stamtavle over Slægten Bernhoft.
 • Stamtavle over Slægten Paulsen /
 • Stamtavle over Slægten Schultz (fra Aalborg)
 • Strandmøllen ; Optegnelser af Johan Christian Drewsen.
 • Thomas Jensen (1837-1925) Smed i Hvilsted, Tiset og Jetsmark sogne
 • Tillæg VII til Magister-staten 1967.
 • Tillæg VIII til Magister-staten 1967.
 • Ugilt sogn 1715-1796, Døbte, Viede og Begravede
 • Ugilt sogn 1796-1814, Døbte, Viede og Begravede
 • Vitae Sanctorum Danorum
 • Vordingborg Seminariums Elevforening Aarsskrift 1918
 • Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien


 • Nye skanninger februar 2022


  - at skrive i mandtal - udstilling i anledning af 200-året for folketællingen 1787.
  Ahnetavle for Hans Heinrich Jessen og Helene Clausen f. Jessen - Nybøl og Aarslev Mølle, Hjordkjær Sogn
  Amtmandsbogen - Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935.
  Anatomen J.-B. Winsløw : 1669 - 1760.
  Anetavle for 8 Søskende Bræstrup - Politidirektør Cosmus Bræstrup og Christiane Lassens Børn /
  Anetavle for Anna Glahn f. Jæger, 1868-1916, gift med lektor og bibliotekar ved Sorø Akademi Alfred Rosenstand Glahn, 1865-1934
  Anetavle for biskop Henrik Stubkjær (født 1961)
  Anetavle for fhv. borgmester i Struer Martin Merrild (født 1955)
  Anetavle for historikeren Henrik Skov Kristensen (født 1953)
  Anetavle for journalist og tv-vært Peter Ingemann (født 1973)
  Anetavle for Jørgen Peter Vedel.
  Anetavle for Peter Janssen
  Annales Danici medii ævi
  Anne Storbjerg Madsen 1838-1914 - og hendes aner i Bøvling
  Anteckningar om släkten Barnekow
  Anton Sørensen.
  Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. 7. bind, 1978-79
  Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 13. bind, 1990-91.
  Arkivundersøgelser vedrørende Folk af Navnet Hasfeldt (Hasfelt, Hasfeld) efter 1774
  Ætten Tersmedens oprindelse - slægten Tor Smede fra Stade og Flensborg
  Ætten von Koss
  Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, Bind 2 : biografiske Efterretninger
  Biskop Jørgen Swane og hans hustru Magdalene f. Bruun.
  Blade af en Familie-Krønike : (Slægten Swane).
  Bogen om Anders Murer og Bodil Marie. Oplysninger om deres Forfædre og Efterkommere. Vign. tegn. af Aage Bendtsen
  Bogen om Luis Bramsens Efterkommere : En Familieoversigt gennem mere end 100 Aar
  Byskriver i Rudkjøbing Johan Frederik Schroeter's (f. 1715 d. 1784) samlede Descendens : Udarbeidet som Manuskrift for Familien.
  Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 : Candidati actuarii 1922-1936 - Bind 5.
  Cecilie Sida Marie Grüners forfædre
  Christianshavns Apothek 1707-1907 : til Minde om 200 Aars Virksomhed
  D.G. Monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864 : en efterladt Redegørelse
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 7
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 2
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 3
  Danmarks riges breve - 1. række - 1. bind - 789-1052
  Danmarks riges breve - 1. række - 2. bind - 1053-1169
  Danmarks riges breve - 1. række - 3. bind - 1170-1199
  Danmarks riges breve - 1. række - 4. bind - 1200-1210
  Danmarks riges breve - 1. række - 5. bind - 1211-1223
  Danmarks riges breve - 1. række - 6. bind - 1224-1237
  Danmarks riges breve - 1. række - 7. bind - 1238-1249
  Danmarks riges breve - 2. række - 1. bind - 1250-1265
  Danmarks riges breve - 2. række - 10. bind - 1328-1332
  Danmarks riges breve - 2. række - 11. bind - 1333-1336
  Danmarks riges breve - 2. række - 12. bind - 1337-1339
  Danmarks riges breve - 2. række - 2. bind - 1266-1280
  Danmarks riges breve - 2. række - 3. bind - 1281-1290
  Danmarks riges breve - 2. række - 5. bind - 1299-1305
  Danmarks riges breve - 2. række - 6. bind - 1306-1312
  Danmarks riges breve - 2. række - 7. bind - 1313-1317
  Danmarks riges breve - 2. række - 8. bind - 1318-1322
  Danmarks riges breve - 2. række - 9. bind - 1323-1327
  Danmarks riges breve - 3. række - 1. bind - 1340-1343
  Danmarks riges breve - 3. række - 2. bind - 1344-1347
  Danmarks riges breve - 3. række - 3. bind - 1348-1352
  Danmarks riges breve - 3. række - 4. bind - 1353-1356
  Danmarks riges breve - 3. række - 5. bind - 1357-1360
  Danmarks riges breve - 3. række - 6. bind - 1361-1363
  Danmarks riges breve - 3. række - 7. bind - 1364-1366
  Danmarks riges breve - 3. række - 8. bind - 1367-1370
  Danmarks riges breve - 3. række - 9. bind - 1371-1375
  Danmarks riges breve - 4. række - 1. bind - 1376-1379
  Danmarks riges breve - 4. række - 2. bind - 1380-1385
  Dansk Købstadsstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV. "Forordn. af 1619".
  Danske Gaarde i Tekst og Billeder - 2. bind
  Danske middelalderlige regnskaber. 1. række, 1. bind. Hof og Centralstyre.
  Danske middelalderlige Regnskaber. Roskildekirkens Jordebøger og Regnskaber. 3. Række, 1. Bind
  Danske tandlæger - 3. udgave
  Den Danske Lægestand 1936-1949
  Den danske lægestand 1949-1957. - 13. udg.
  Doris Nilausen, født Christiansen - aner og levnedsbeskrivelse
  Efterkommere af Kirsten Østergaard fra Skovhuse, Aller sogn
  Efterkommere af Niels Christensen Herping fra Øster Herping i Trans
  Efterlysningsliste til brug for Feltpolitidetachementet
  Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid : et personalhistorisk og genealogisk Manuskript for Familiens Medlemmer. Del 1: Ældre tid. Del 2: Nyere tid.
  Efterslægts-tavle for Carsten Rehders og Marie Neumann's efterkommere. Forsøg på en delvis ajour-færing af ovennævnte slægtstavle, udarbejdet af O. Møller, Hvilshøjgård 1890
  Egebækken - nr. 49 - december 2010.
  Egebækken - nr. 50 - juni 2011.
  Egebækken - nr. 51 - december 2011.
  Egebækken - nr. 52 - juni 2012.
  Egebækken - nr. 53 - december 2012.
  Egebækken - nr. 54 - juni 2013.
  Egebækken - nr. 55 - december 2013.
  Egebækken - nr. 56 - juni 2014.
  Egebækken - nr. 57 - december 2014.
  Egebækken - nr. 58 - december 2015.
  Egebækken - nr. 58 - juni 2015.
  Egebækken - nr. 60 - juni 2016.
  Egebækken - nr. 61 - december 2016.
  Egebækken - nr. 62 - juni 2017.
  Egebækken - nr. 63 - december 2017.
  Egebækken - nr. 64 - juni 2018.
  Egebækken - nr. 65 - december 2018.
  Egebækken - nr. 66 - juni 2019.
  Egebækken - nr. 67 - december 2019.
  Egebækken - nr. 68 - juni 2020.
  Egebækken - nr. 69 - december 2020.
  Egebækken - nr. 70 - juni 2021.
  Ellen Camilla Rammeskow
  En beretning om Birkedommer Søren Bay, Samsø - gift med Albertine Kjerstine Lovise Laurberg, hans aner og deres slægt
  En gammel Baag Herreds Slægt : dens Historie og Forgreninger igennem 400 Aar
  En jydsk bondedrengs erindringer fra Ribemarsken til den kgl. staldetat som kgl. berider hos kong Christian X
  En kjøbenhavners meddelelser om sit hjem og sin by : Kontorchef W. Kornerups memoirer
  En udnævnelse og en Monrad-Myte. Om forbigåelsen af D.G. Monrad som den første skoledirektør i Danmark. Kronik i Berlingske Aftenavis. 16.6.1954.
  En vestjysk bondeslægt - Ane Dorthe (1823-1877) og Christen Bisgaard (1821-1906) fra Vester Bisgård i Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, deres forfædre og efterkommere
  Erindringer af mit Liv 1799-1868
  Erindringer fra en dansk Bondes lange liv.
  Et grundtvigsk hjem : artikler og foredrag
  Et Handelshus i Randers : G. Falbe-Hansen A/S 4. September 1872-1947
  Et system for opstilling af anetavler
  Etatsraad Johannes Theodorus Suhr's og Hstr. Caroline Falch's Testamente og Fundats.
  Examen publicum anniversarium in Schola Metropolitana 8 Calendarum Octobris A. 1838 habendum indicit Rector scholæ Nicolaus Lang Nissen
  Familiengeschichtliche Mitteilungen aus Nordschleswig / 1-8. Folge
  Fire Rifbjerg-søskende, deres børn og deres forfædre
  Fortegnelse over studenterne fra aaret 1916-20
  Fr. G. Knudtzon - Ungdomsdage / Memoirer og breve XLIX
  Fra by og land - litteratur fra dit lokalområde
  Fra Fredensborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv.
  Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger 46. Bind. 1953.
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger IX Binds 1. Aargang 1936
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger VI Binds 1. Aargang 1926
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XIV Binds 3. Aargang 1954
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XIV Binds 4. Aargang 1955
  Friedrich Rigsgreve Rantzau og Amoene Grevinde Castell-Remlingen
  Fru Camilla Augusta Møller f.Rasmussen's Slægttavle
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 1. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 2. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 3. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Harboe'ske slegtsbiografier - Amtmandinde Harboe, født Mourier - barndom og ungdom
  Høiesteretstidende 1880-1881 : Høiesteretsaaret 1880-81, Ny Række 4. Aargang.
  Høiesteretstidende 1884-1885 : Høiesteretsaaret 1884-85, Ny Række, 8. Aargang.
  Ico - Iconographisk Post (Nordisk Tidsskrift för Ikonografi). 1979, nummer 4.
  Ivar Petersen, sognepræst i Sdr. Stenderup 1815-1849 - forslægt og efterslægt
  Iver Heide og Rebekka Højberg - Deres Forslægt og Liv samt en kort Beskrivelse af Herregaarden Søgaard
  James Oliver Lindam 1789-1881, hans Forfædre, hans Efterkommere og hans Søskende /
  Jens Peter Nellemanns aner
  Johan Lange, hans Hustru Eline Lange og deres Hjem
  Jomfru Rist og hendes slægt : adelsfrøkenen fra Rudegaard der valgte det ensomme liv på heden i Hammerum Herred
  Juridisk og statsvidenskabelig stat / 1952
  Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter ; Familien Friis-Petersens Ahnebog II. Del Familien Lihme
  Kjøge Apothek 1646-1896.
  Klunketid og krigsår ; Århus omkring år 1900 og under besættelsen 1940-45
  Kong Knuts Liv og Gerninger eller Æreskrift for Dronning Emma
  Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede
  Konow - Personalhistorie og genealogi 1260-1936.
  Kort stamtavle over slegten Parelius
  Købmand i Fredericia, Justitsraad Bertel Bruun 1767-1827 og Magdalene Barbara Brøchner's 1768-1831 samlede Descendens.
  Landmandsslægten Hagemann gennem firehundrede år
  Landsbydreng og svend på valsen : en fattigdrengs erindringer (1881-1907).
  Lægen Niels Peter Møller : fra Sundtoldens Helsingør : den første danske Hvalfangerfærd til Sydhavet.
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Breve og optegnelser 1941-1954
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, Bind 2
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, 1. halvbind. Om haven og gartnerne ved Langesø
  Lemvig Apotek i hundrede Aar : 1813 - 22. April - 1913
  Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2020 - 108. Årgang
  Ludvig Holberg og Johannes Erasmus Iversen. Særtryk af Historiske Meddelelser om København 4. række. 3.bind. Hæfte 3-4. 1951.
  Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 4.
  Mads Lange til Bali; en dansk Ostindiefarers Liv og Æventyr
  Marie Kirstine Brun´s efterkommere; Linien Rolff
  Marinus Kristensen og hans 2 koner : Emma Larsen og Agnes Emilie Pedersen
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1955-1956 : manuskript for brødre
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1966-1967 : manuskript for brødre
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1977-1978 : manuskript for brødre
  Min Rejse gennem Livet : En gammel Skibslæges Erindringer : 1. del
  Min slægts historie. Om Karl Fischer Hansen fra Eskelund/Teglgården i Mesinge
  Mit hjem : tekst og billeder
  Modtagerne af medaljen for Slaget på Reden 2. april 1801
  Mogens, Hanne og Kirsten Müller's Aner
  N.C. Randbøll og Hustrus Efterkommere
  Nachrichten über die Familie Stolterfoht (Stolterfoth)
  Navneregister til E-akter (1921 - 1990) : Oversigt over sagsnumre vedrørende enkepension efter deltagelse i 1. verdenskrig
  Navneregister til I-akter (1921 - 1990) : Oversigt over sagsnumre vedrørende invalidepension efter deltagelse i 1. Verdenskrig
  Næstved i billeder
  Niels Chr. Borg og hustru Ulrikke Josephsen samt deres for- og efterslægt
  Niels Poulsen Rise og Cathrine Marie Olesdatter Winther; Beretning om en himmerlandsk bondefamilie i tidsrummet fra forordningen om stavnsbåndets løsning 1788 til Danmarks første grundlov 1849 med oversigter over parrets for- og efterslægt
  Nordsjælland og København i Sommeren 1806
  Normandiets historie under de syv første hertuger 911-1066
  Odgaard Slægterne fra Thyholm, Slægterne fra Hvidbjerg og Styvel samt en kort Oversigt over Jokum Pedersens Slægt, Sloth Slægten og Rysgaard Slægten
  Oldefader Bing og hans Børn
  Olsen Family : [efterkommere efter Ole Frandsen og Karen Hansen i Højerup].
  Peder Nielsen Skrivers Efterkommere - Slægten Begtrup med dens Spindelinier gjennem 400 Aar
  Peder Pedersen Nygård.
  Peder Storgaard Pedersen og Nicoline Christiane Dybkjær : forfædre og efterkommere
  Personalhistorisk Tidsskrift 1904, 5. rk., 1. bd., 1. hf.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1942, 11. rk., 3. bd., 2.hf.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1953, 13.rk. 2.bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1959, 14.rk. 1.bd.
  Personalhistoriske Efterretninger om Familien von der Lippe med nærmeste cognatiske Descendenter
  Personalhistoriske Samlinger : Genealogisk Tidsskrift. Andet bind (4. Aargangs 4. Hefte - 7. Aargangs 8. Hefte inkl.).
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 1 - A-G;
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 2 - H-N;
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 3 - O-Ø;
  Peter L.A. Rigenstrup - 1845-1921 : skræddermester i Randers : efterkommere og aner
  Poul Møller og hans familie i breve, Bind III, Kommentar
  Prokurator Iens Isaac Holck og hans Familie : (med en Oversigt over Arbejder om Slægten)
  Proprietær August Fenger og Marie Elisabeth Hauch's Efterkommere.
  Provst Niels Schou Laurberg i taknemlig Erindring [indeholder oplysninger om slægterne Laurberg, Marsvin, Skjalm Hvide og Thuesen]
  Register til fra Holbæk Amt Historiske Aarbøger. XIV bind årgang 1952-1953-1954-1955
  Ringkøbing Apotek gennem 150 Aar : Mindeskrift
  Ringsted Apotek : et Hundredaars Minde
  Seks Rektorer : Skildringer fra Kolding Lærde Skole 1800-1856
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1934-35
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1935-36
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1936-37
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1937-38
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1938-39
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1939-40
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1940-41
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1941-42
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1942-43
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1944-45
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1946-47
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1947-48
  Skatteliste for Nykøbing Kommune for Aaret 1921-22
  Skatteliste for Nykøbing Kommune for Aaret 1923-24
  Skolearkiver. Hillerød Kommune. Registratur
  Skt. Petri - Den tyske menigheds kirke - udstilling.
  Slægtsforskere - lad os gøre noget - ved det!
  Slægtsregister over slægten Clausen og slægten Poulsen
  Slekten Bielke, Del 2
  Slekten Holmboe gjennom 400 år med sidegrener 1600-2002; Bind II
  Slesvigske amtsforvaltere - personalhistoriske oplysninger om amtsskrivere, amtsforvaltere, landskrivere, landfogder og andre oppebørselsbetjente i Hertugdømmet Slesvig indtil 1864.
  Sløjdmanden Søren L. Meldgård.
  Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arkiver (2006).
  Sognepræst, konsistorialråd Søren Peter Lassen - Slægtsregister
  Sorø Apotek gennem 300 Aar
  Søg - og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger
  Stamtavle over slægten Rohde - Kancelliråd Peder Rohde's efterkommere
  Strandbygaard-Slægten - Stamtavle med fire Anetavler for Svensholmlinien
  Studenterne 1915
  Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede - Med særligt henblik på dansk okseeksport - Bind I.
  Sydslesvigske Skæbner
  The Monefeldt family : descendant's of Martin Jagemann Monefeldt.
  Therese Amalie Berntzens Anetavle samt nogle efterretninger om hendes nære slægt.
  Til Minde om Holger Fr. Rørdam : 1830-1913
  Tilbageblik gennem et langt Liv.
  Tilføjelse til Stamtavle over Slægten Rømeling.
  Tilføjelser og rettelser til Stamtavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted omfattende Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær.
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 1. bog - 2.-5. generation : tilbage til 1700 årene
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 2. bog - 6. generation : tilbage til 1700 årene
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 3. bog - 7. generation : tilbage til 1700 årene
  Udskrift af familien Worsøø´s Slægtsbog; Frederik August Worsøe 18 maj 1827 - 10 juli 1909
  Undersøgelser af Hans Pedersen Holst, tingskriver ved Sorø retterting og hans agnatiske efterslægt: slægten Steenfeldt
  Urmagere og Ure i Danmark med en kort Fremstilling af Urets og Tidsforkyndelsens Historie
  Violinisten A.C. Yttrup : fra landsbyspillemand til verdensvirtuos
  Vor langelandske Slægt


  Nye skanninger januar 2022


  100 danske præsteslægter : En lille slægtshaandbog opstillet i uddrag af stamtavler.
  500 Preislere i 500 år eller den danske gren af slægten Preisler - mandslinien
  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072) : tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande
  Af Geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoirer, Dagbogsoptegnelser og Brevbøger
  Ane Jenses Lolland af Sønder Stenderup Sogn i Hertugdømmet Slesvig - forslægt og efterslægt
  Ane- og slægtskabstavle for Mette Elisabeth og Jenge Pernille Strandbygaard
  Anetavle for Hans Zacharias Helweg : Districtskirurg i Odense, Dr. Med., 1785-1864
  Anetavle for Melitta Moth-Lund gift Randbøll.
  Anetavler til "Mine Forfædre"
  Ansgars Levned
  Arendals Geistlighed, dens Genealogi og Personalhistorie. Foranlediget ved F. Foss: "Arendals Byes Historie".
  Assens og Omegns Spare- og Laanekasse. 5. April 1852 - 1902.
  August Hennings' Dagbog under hans Ophold i København 1802
  Bager Christian Nielsens forfædre
  Bakkehuset
  Bernstorff slot.
  Bidrag til Odense Gymnastikforenings Historie i Aarene 1880-1905
  Blade af Skanderborg Bys Historie
  Bock-slægterne i Danmark
  Bogen om Frederiksberg Slot
  Bondekarl og landsoldat 1733-1788 - Udstilling i anledning af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse 1788.
  Bremerholms Kirke og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder 1619-1919
  Breve fra P. O. Brøndsted, 1801-33.
  Brynjólfur Pétursson : Ævi og störf
  Christian 4.s salpeterværker
  Christian Nielsens efterslægt
  Danmarks ældste Forretninger 1940
  Dansk civilingeniørstat 1955 : biografiske oplysninger om polytekniske kandidater 1829-1954 : med et tillæg indeholdende biografiske oplysninger om 287 af Dansk Ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt
  Dansk finanshistorie i 1640'erne.
  Dansk Forsikrings-Stat 1971-72.
  Danske byers folketal 1801-1981
  Danske Len
  Degnen Peder Husum i Kallehauge (1700-1783) og hans Efterkommere
  Den Bornholmske slægt Grønbech
  Den danske Regering og Rigsdag 1901-03 : Biografier og Portrætter med politiske Oversigter
  Den danske Regering og Rigsdag 1901-03 : Biografier og Portrætter med politiske Oversigter / Supplementshæfte
  Den gamle Kro i Gram 1801-1896
  Descendenterne efter Mads Jacobsen Tvermoes, f. 26. Sept. 1768, d. 23. Maj 1817, hørkræmmer i København, oldermand for Hørkræmmernes Laug, værge for Trinitatis Kirke, stadens eligerede borger, kgl. agent, R. af Dbg. og Hustru Anna Catharina Mohr, f. i Ystad 21. Aug. 1764, d. 29. Nov. 1838
  Det industrielle miljø 1840-1940 : kilder og litteratur.
  Det kongelige Bibliotek i dag
  Die Chronik der Familie Lorck : Schicksale und Genealogie einer Flensburger Kaufmannsfamilie aus 4 Jahrhunderten.
  Die deutsche St.Petri Gemeinde zu Kopenhagen, ihre Kirche, Schulen und Stiftungen 1575-1925
  Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814 : aktstykker og breve til oplysning om Grønlands besejling, kolonisation og missionering
  Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617-1660
  Egebækken - nr. 03 - august 1987
  Egebækken - nr. 05 - juli 1988
  Egebækken - nr. 06 - december 1988
  Egebækken - nr. 07 - juni 1989
  Egebækken - nr. 10 - december 1990
  Egebækken - nr. 12 - januar 1992
  Egebækken - nr. 13 - september 1992
  Egebækken - nr. 14 - januar 1993
  Egebækken - nr. 15 - august 1993
  Egebækken - nr. 19 - december 1995.
  Egebækken - nr. 34 - juni 2003.
  Egebækken - nr. 35 - december 2003.
  Egebækken - nr. 36 - juni 2004.
  Egebækken - nr. 37 - december 2004.
  Egebækken - nr. 39 - december 2005.
  Egebækken - nr. 40 - juni 2006.
  Egebækken - nr. 41 - december 2006.
  Egebækken - nr. 42 - juni 2007.
  Egebækken - nr. 43 - december 2007.
  Egebækken - nr. 44 - juni 2008.
  Egebækken - nr. 45 - december 2008.
  Egebækken - nr. 46 - juni 2009.
  Egebækken - nr. 47 - december 2009.
  Egebækken - nr. 48 - juni 2010.
  Ellen Marie Lunds forfædre og familie
  En dansk Søofficer : Kontreadmiral Victor Hansens Minder.
  En Familie Hjortshøj-Spentrup fra Hjortshøj.
  Erindringer fra kong Frederik den Sjettes tid
  Erindringsbilleder
  Familien Bjørn, Ribe
  Familien Bornebusch - Danske og svenske linie indtil 1950.
  Familien Caspersgaard, Vonsbæk
  Familien Lunds forslægt
  Familien Skov fra Kirstinekær, Nymarksvej 41, Mårslet sogn, Ning herred, Aarhus amt
  Familien von Berger i Danmark
  Fem foredrag om dansk udenrigspolitik efter 1864. Udg. af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur.
  Foreløbig Stamtavle over Meldal Slægterne.
  Forfædrene til lærer i Tostenæs Fanefjord sogn Møn, Christen Sørensen (1842-1930) og hustru Katrine Nielsdatter (1852-1928)
  Fortegnelse over den Del af Familien Hvenegaard, der er Efterkommere efter Hans Pedersen (Hvenegaard) (1816-1863) og Kirsten Pedersen (1825-1900), Ølund
  Fører gennem Odense
  Fra Viborg-egnen 2010. 75. årgang. Stiftet og Byen. Viborg Stift 1060-2010.
  Fra Viborg-Egnen 2011. 76. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2013. 78. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2014. 79. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2016. 81. årgang
  Frederikke Brun født Münter og hendes Kreds Hjemme og Ude
  Gamle Dage i Helsingør : 1800-1830
  Gejstlig Stat 1900
  Godset Sorø Akademi's Funktionærer gennem to Hundredaar 1747-1947 : Et Udkast.
  Gustav Bang historiker og socialdemokrat.
  H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenbach.
  H.P.H. Grünfeld fra Kajnæs (Overlærer ved den kgl. Domskole i Slesvig)
  Hans Egede og Grønland.
  Hans Murer og kone og deres forslægt
  Henrik Møllers Anetavle
  Hjelm, Bind 1 : En bog over familien Hjelm i Danmark : Efterkommere efter Peder Jepsen Hjelm i Kolding.
  Hjelm, Bind 2 : En bog over familien Hjelm i Danmark : Efterkommere efter Peder Jepsen Hjelm i Kolding.
  Hjemstavnsbog : Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie igennem Tiderne
  Høiesteretstidende 1876 : Høiesteretsaaret 1876-1877. Tyvende Aargang.
  Høiesteretstidende 1877-1878 : Høiesteretsaaret 1877-1878, Ny Række 1. Aargang.
  Høiesteretstidende 1879-1880.
  Hørmested sogn 1713-1776 Døbte, Viede og Begravede
  Hørmested sogn 1774-1814 Døbte, Viede og Begravede
  Ida Brun, Grevinde Bombelles.
  Ingeborg Nona Johanne Beyer f Topsøe-Jensen's afstamning
  Inger Landsberger gift Bech, 1893 – 1964
  Interiører fra Kong Christian den VII. s Hof. : Efter Charlotte Dorothea Biehl's Breve
  Interiører fra Kong Frederik V's Hof / Charlotte Dorothea Bìehls Breve og Selvbiografi
  Johannes Ewalds Levnet og Meninger : Selvbiografiske Brudstykker
  Joseph Carl Rubrecht (Frandsen) alias Jeremias Rafael Frandsen, 21.5.1839 – 26.9.1919
  Kajnæs Sogns Historie.
  Kammerherre Hofsjægermester Lensgreve Christian Einar Reventlow til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde og Baroniet Brahe-Trolleborg : 1864-1929.
  Karel van Manders Gaard alias Kongens Klub : Östergade 15 gennem fire Aarhundreder
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Femte Binds tredie Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds andet Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds første Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds tredie Hefte.
  Kirkehistoriske samlinger. 1969
  Korsør Sølaug 1784-1934.
  Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie
  Købmænd i Svendborg i 200 år : 1767 - A/S H.I. Krøyers Enke - 1967 med slægtstavle
  Kvindelige Akademikere 1875-1925
  Lars Christian Møller
  Lars Davidsens slægt, En samling af slægtsbøger
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Bind 1, Første Hefte
  Lorentzens-familiens forfædre
  Med blyant og pensel - Erik Møller
  Med stækkede Vinger
  Meinert Ruben og Hustrus Forfædre : en Anetavle med Biografier og historiske og genealogiske Oplysninger
  Mindebogen 1932 : Breve fra Georg Brandes
  Mine forfædre og deres nærmeste familie : en samling af korte biografier, tilbage til mine tip-tip-tip-oldeforældre [Vennervald]
  Mit ubetydelige Levnetsløb
  Morten Korch på Møntergården
  Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800
  Mosbjerg sogn 1713-1776 Døbte, Viede og Begravede
  Mosbjerg sogn 1774-1814 Døbte, Viede og Begravede
  Niels Egedes Dagbog 1759-61
  Niels Hansen, Langesminde, og hans Efterkommere.
  Nikolaj Feilberg's og Conradine Købke's efterslægt - en á jour-føring indtil ultimo 1998 af et afsnit af P.J. Schmidts "Slægten Feilberg", som udkom i 1890
  Nimtoftegård-slægten, Peter Andersens forslægt
  Nordiske Heltesagaer
  Oehlenschlägers Ungdomserindringer
  Otto Edvard Valdemar Frandsen 10.5.1878 - 4.12.1943
  Oversigt over Mønthistorien med særligt Hensyn til Regneenhederne.
  Øm Klosters krønike
  Peder Olsen Walløes dagbøger på hans rejser i Grønland 1739-53 udg. af Louis Bobé.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd.
  Pollerup Kullegård
  Poul Møller. 13. oktober 1989. Udgivet i anledning af fhv. finansminister Poul Møllers 70 års fødselsdag.
  Provst Poul Winding, 1733-1798 : Hans Liv og Slægtninge
  Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1899 : til Minde om Klostrets tohundredaarige Bestaaen
  Schmidt & Outzen
  Skanderborg : Glimt fra By og Egn
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1924-25
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1930-31
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1931-32
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1932-33
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1933-34
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1946-47
  Skelskør. Bidrag til Byens Historie.
  Skematisk Stamtavle for Slægten Münster
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1987. Bind 78
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1988. Bind 79
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1989. Bind 80
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1990. Bind 81
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1991. Bind 82
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1984 Bind 75
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1985 Bind 76
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1986 Bind 77
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1992 Bind 83.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1993. Bind 84.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1994. Bind 85.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1995. Bind 86.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1996. Bind 87.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1997. Bind 88.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1998. Bind 89.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1999. Bind 90. Jeppe Aakjær, Spillemand og Stridsmand.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2000. Bind 91.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2001. Bind 92.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2002. Bind 93.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2003, Bind 94.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2007, Bind 98.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2009. Bind 100
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2010. Bind 101
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2011. Bind 102
  Slægten Ahlefeldts Historie. Andet Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Femte Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Fjerde Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Første Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Sjette Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Tredje Bind.
  Slægten Armand's Oprindelse og Vandringer - Hefte 1 : Dauphiné og Hainaut
  Slægten Kahr, Sivested, Tøstrup sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt
  Slægten Lund
  Slægten Piper - Stamtavle over bagermestrene, brødrene Wilhelm, August og Ernst Piper og deres efterkommere
  Slægten Rauff
  Slægten Splittorff - den danske middelalderslægt Splittaff fra 1310 til 1571 (med aner fra 1266) og den nyere danske slægt Splittorff fra 1707 til i dag (med aner fra 1439)
  Slægten Verwohlt gennem 500 år - en stamtavle
  Slægten Wackerhausen fra Kragelund sogn (Hids herred) : om Niels Jacobsen Wackerhausen, født 1814, og hustru, deres forfædre og efterkommere
  Slægten Werner fra Demmin
  Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg - Del 1
  Slægtsbog for efterkommere efter Niels Nielsen Smed, født 1764, gårdejer i Saksild Sogn
  Slægtsbog for familien Haubroe fra Det gamle Brænderi i Viborg - efterkommere af Søren Nielsen Haubroe 1781-1832 og Ellen Baggesdatter 1785-1863
  Slægtsbog for pastor N. M. Harboes og hustru Anna f. Truchs' descendenter - Slægterne Harboe fra Skælskør og Rasmusen fra Korsør
  Slægtsbog om den danske slægt Ehrenreich : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede
  Slægtsbog over Slægten Engelbreth
  Slægtsbog over slægten Helstrup (Bang) fra Snejbjerg sogn - forældre og efterkommere
  Slægtsbog over Slægten Henneberg
  Slægtsbog over slægten Nielsen - omhandlende Jens Holm Nielsen, født d. 23. april 1861 i Sahl sogn, og hustru Nielsine Henrikke Pedersen, født d. 26. juli 1869 i Nysogn - deres forfædre og efterkommere
  Slægtshistoriske Bidrag III. Kjærulfske studier anmeldt og anvendt til belysning af genealogisk-metodiske principper
  Slægtstavle over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline Amalie født Jørgensen
  Sorø Bys Historie gennem tre hundrede Aar
  Spare- og Laanekassen for Nykøbing M. og Omegn : 1852 - 15. September - 1952
  Stamtavle for Slægten Oppenheim/Oppenhejm
  Stamtavle over den danske Gren af Slægten Schram samt foreløbigt Bidrag til en Stamtavle over den norske Slægt Schram
  Stamtavle over en del af Slægten Ehrenreich.
  Stamtavle over Familien Blichfeldt
  Stamtavle over Familien Holberg
  Stamtavle over Familien Lützen
  Stamtavle over Familien Schoubye fra Skivholme
  Stamtavle over Familien Weitemeyer
  Stamtavle over Familien Zimmer
  Stamtavle over Købmand i Roskilde Peder Kornerups Efterkommere indtil Begyndelsen af 1913
  Stamtavle over Læge i Hvalsø Laurits Esmarch Bangs efterkommere paa Sværdsiden
  Stamtavle over min Moders Johanne Marie Meinertsen (født Pedersen) Slægt.
  Stamtavle over Oberstløjtnant Ole Holcks Slægt
  Stamtavle over Oluf Bang og hans slægt. Middelfart - Assens - Højen-Jerlev - Vejle - Årbus - Frederiksberg.
  Stamtavle over Slægten de Vibe.
  Stamtavle over Slægten fra Kællerød [1923].
  Stamtavle over Slægten Hauch.
  Stamtavle over slægten la Cour (Dornonville de la Cour)
  Stamtavle over Slægten Schroll
  Stamtavle over Slægten Westergaard fra Elsborg
  Stamtavle over Slægten Woldsen samt nogle Optegnelser om Slægten Asmussen
  Stamtavle over Søren Blochs Descendenter
  Stamtavle over Søren Blochs Descendenter
  Stamtavlen Henriques
  Stamtavler over Slægten Benzon
  Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther - Slægten fra Danzig, Christian Ernst Walthers slægt.
  Studenterne fra 1888. Personalhistoriske Oplysninger.
  Thora - historien om en lærerinde
  Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre.
  Verzeichnis der in meiner seit 1920 aufgestellten genealogischen Sammlung vorkommenden Familiennamen
  von Qualen-familien


  Nye skanninger december 2021


  Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn [Skivebogen] 1910, Bind 2
  Abildgaard - stamtavler over slægten suppleret med nogle artikler
  Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 1.
  Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 2.
  Anetavle for erhvervsmanden Jens Breinholt Bertelsen (1948-2021)
  Anetavle for fhv. borgmester Iver Enevoldsen (født 1951)
  Anetavle for forfatteren Leif Davidsen (født 1950)
  Anetavle for politikeren Holger K. Nielsen
  Anetavle for professor John Degnbol-Martinussen (1947-2002)
  Anetavle for professor, dr.med. Laurids Korsgaard Christensen (1919-1992)
  Anetavle for skuespillerne Christoffer Bro (født 1935) og Vigga Bro (født 1937)
  Årsskrift 2021 : Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
  Bidrag til Stærmose-Gaardenes og deres Beboeres Historie i Brylle og Brændekilde Sogne
  Birkerød-Præsten Henrich Thomæsøn Gerner.
  Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 1
  Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 2
  Brigadéren på Rønnebæksholm
  Christiansands Stifts Prester i det syttende Århundrede
  Danmarks ældste forretninger 1910.
  Danmarks ældste forretninger 1915.
  De første år / Helge Petersen.
  Det skete i de dage : historien om en galskab og barndoms- og ungdomserindringer
  Dreng i Holte : billeder og stemningsindtryk fra en svunden provinsidyl
  Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse. Udg. ved Kjøbenhavns Magistrats Omsorg i Anledning af Stiftelsens 200 aarige Bestaaen d. 27. December 1875
  Familie og Mindebog. Den hovmøllerske Slægtsbog.
  Femogtyve års skolevirksomhed i Vallekilde
  Festskrift til Hugo Matthiesen den 19. December 1941
  Fra Kampen mellem Dansk og Tysk : Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i grænseegnene
  Frederik Dreier : hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning.
  Fyns Mejeriforening 1894-1919. Et historisk Tilbageblik.
  Gerda Müller 19. febr. 1882 - 22. febr. 1974
  H. Mortensen.
  H.P. Hanssen : en Bog for dansk Ungdom
  Hans Wilhelm Hertel : Bidrag til den sønderjydske Folkevækkelses Historie
  Helsingørs Kongelige Priviligerede Skydeselskab 1766-1941 : et Rids af Selskabets Historie
  Henriette Gubi, den sønderjydske Vandrelærerinde
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-3.
  Historisk Aarbog for Skive og Omegn [Skivebogen] 1912, Bind 4
  Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1911 [Skivebogen], Bind 3
  Hofdage hos Christian IX
  Hovedgaarden "Hastrup". Bidrag til dens Historie.
  Høiesteretstidende 1883-1884 : Høiesteretsaaret 1883-84, Ny Række, 7. Aargang.
  Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri Henrik Stampe, Meddelelser om hans Liv og hans Virksomhed.
  Indholdsfortegnelse over artikler i FAHS’ medlemsblade 1987 til og med 2021.
  Inqvisition og besigtelse paa Frijsholt Hovedtgaard og tilhørende Jordegoedz
  J.H. Monrad in memoriam. Særtryk af Årsskrift for Høng-Samfundet 1974. Skrevet i anledning af rektor for Høng Studenter- og HF-kursus J.H. Monrads død 1974.
  Jane Monod née Good : Souvenirs recueillis par son mari
  Johan Bülow paa Sanderumgaard
  Johanne Margrethe Nielsen, født Madsen - aner og levnedsbeskrivelse.
  Kay Nilausen - aner og levnedsbeskrivelse.
  Knuden's krønike : en bog om den dansk-norske slægt Knudtzon
  Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1754.
  KRAK Fyen med Langeland, Ærø, Taasinge o. fl. Øer.
  Læreren og Forfatteren Christian Balling : et Mindeskrift
  Legatstamtavle over familien Hvidt
  Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-4.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-3.
  Lundegaards Stiftelse 1754-1929. En historisk Redegørelse
  Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 5.
  Maibøll-Slægten fra Als gennem 300 Aar - Brødrene Maibølls Anetavle med Oplysninger om de enkelte Familier og Ejendomme
  Memoirer fra 1. Verdenskrig
  Min mor, bind 1 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
  Min mor, bind 2 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
  Mindets lyse spil : barndomsminder fra en gård i Sydsjælland omkring århundredskiftet
  Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 1. - 7. heft.
  Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 8. - 14. heft.
  Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1949/50
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1950/51
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1951/52
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1952/53
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1953/54
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1954/55
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1955/56
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1956/57
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1957/58
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1958/59
  Odense : 30 Tegninger
  Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 4. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd.
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Albæk sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Hørby sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Karup sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Skæve sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Torslev sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Understed sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Volstrup sogn
  Præsten Hans Svejstrup : en levnedstegning
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1920, Bind 12
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1921, Bind 13
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1922. Bind 14
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1923. Bind 15
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1924. Bind 16
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1925. Bind 17
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1926. Bind 18
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1927. Bind 19
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1928. Bind 20
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1929. Bind 21
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1930. Bind 22
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1931. Bind 23
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1933. Bind 25
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1934. Bind 26
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1935 Bind 27
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1936. Bind 28
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1937. Bind 29
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1938, Bind 30
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1939. Bind 31
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1940. Bind 32
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1941. Bind 33
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1942. Bind 34
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1943. Bind 35
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1944. Bind 36
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1945. Bind 37
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1946. Bind 38
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1947. Bind 39
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1948. Bind 40
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1949. Bind 41
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1954, Bind 45
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1955, Bind 46
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1956, Bind 47
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1957, Bind 48
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1958, Bind 49
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1959, Bind 50
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1960, Bind 51
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1961, Bind 52
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1962, Bind 53
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1963, Bind 54
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1964, Bind 55
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1965, Bind 56
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1966. Bind 57
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1967. Bind 58
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1968. Bind 59
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1969. Bind 60
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1970. Bind 61
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1971. Bind 62
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1972. Bind 63.
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1973. Bind 64.
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1974 Bind 65
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1975 Bind 66
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1976 Bind 67
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1977 Bind 68
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1978 Bind 69
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1979 Bind 70
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1950. Bind 42. Af Røddings Historie.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1951. Bind 43.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1952. Bind 44.
  Skoleminder 1876-1936.
  Slægtebog for Familien Lorck, sluttet den 30. November 1881
  Slægten Bacher i Tårnby Sogn.
  Slægten Backer fra Store Magleby.
  Slægten Bayer. Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayers Efterkommere
  Slægten Birnbaum.
  Slægten Christiani : Borger i Bremen Christian Christianis mandlige Descendens.
  Slægten fra Astrupgaard
  Slægten fra Fastergaard - slægtsregister med historiske oplysninger om gaarden, beboerne og efterslægten indtil 1950
  Slægten Herschend
  Slægten Kloch.
  Slægten La Cour 1877-1902.
  Slægten Lorentzen - fra Christianshavns Lille Mølle.
  Slægten Lützhøft 1610-1936
  Slægten Meyer
  Slægten Nyrop : nogle biografiske Oplysninger
  Slægten Permin fra Køge.
  Slægten Poulsen - lærer Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen : efterkommere og aner
  Slægten Randbøll
  Slægten Reumert.
  Slægten Rønne : Stamtavle over Mands- og Kvindelinien af den fra Fredericia stammende Slægt Rønne
  Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch : Kortfattede genealogisk-personalhistoriske oplysninger med portrætter.
  Slægten von Linstow ; samlet og udarbejdet af Fritz Werncke von Linstow.
  Slægten Yde - Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde og Kirkegård i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thybo-slægters historie.
  Slægtsforskeren 2020 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
  Slegten Falsen
  Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange
  Slekten Holmboe; Stamtavle 1944 med biografiske opplysninger, fotografier og familiedokumenter
  Slekten Lorange, L'orange, L'Orange
  Slektene Bay i Norge - Slektsbok for Bayslekten fra Vinger, Odal, Skånes samt Fron i Gudbrandsdal og fra Flesberg, med tillegg om Bay-slekter fra Christiania, Drammen, Drøbak m. fl.
  Soraner-biografier 1584-1737 - omfattende Den lille fyrsteskole 1584-1585, Frederik II's kgl. frie skole 1586-1737 derunder Christian IV's ridderakademi 1623-1665
  Soraner-biografier 1747-1800 - overhofmestre, lærere og studerende ved Frederik 5.s akademi i Sorø
  Soraner-biografier 1961-1985 - indledt med biografier over 86 lærere, der har virket på Sorø Akademis Skole i tidsrummet 1961-1985
  Sorø Sluttede Skydeselskab af 1848 : 1848-1998
  Sønderjyden Nicolaj Peter Ahlmann.
  Stamtavle over efterkommere - i fire generationer - af etatsråd, overlæge Lorenz Lorck.
  Stamtavle over Efterkommere af Christian Nielsen i Hjøring og Optegnelser om beslægtede Familier. Udg. til Consul Chr. H. Nielsens 100-Aars Fødselsdag den 1. Januar 1909.
  Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
  Stamtavle over Familien Balle og Sidelinier 1631-1893
  Stamtavle over familien Engel som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby - aar 1799 til aar 1943 omfatter ialt 6 generationer
  Stamtavle over Familien Harth
  Stamtavle over Familien Hjersing i Norge
  Stamtavle over Familien Lacoppidan 1914. Udarb. af F. Hansen Møller, Horslunde, for C. Lacoppidan, Pederstrup, paa Grundlag af en af Frederik Seidelin i aaret 1818 udarb. Stamtavle med et Supplement til denne af H. I. G. A. Lacoppidan
  Stamtavle over Familien Langkilde.
  Stamtavle over Familien Middelboe 1901.
  Stamtavle over Familien Moth
  Stamtavle over familien Munck - efterkommerne af Hans Andreas Munck og hustru Christiane Hee
  Stamtavle over Familien Schack III - udgiven af Capitain J.C.L. Lengnick Aar 1857, omarbejdet i Juli 1877.
  Stamtavle over Slægten Kraft
  Stiftsprovst M. Mørk Hansen og den danske Sag i Sønderjylland
  Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikforening 1915-40
  Tre Slægtled i Gaarden "Hovmølle" i Rakkeby Sogn paa Mors


  Nye skanninger november 2021


 • Adolf Ditlev Jørgensen og Hustru Ida Marie Pedersens Slægtebog ; 24. Marts 1894
 • Af Anton Frederik Tschernings efterladte papirer, 3. bind
 • Afskedsprædiken. Ved provst C.V.V. Møller ved Skt. Pauls Kirke, København. Skt. Pauls Menighed i Kjøbenhavn med tak for sytten års trofaste samarbejde.
 • Anetavle for Axel F. Købler
 • Anetavle for fem søskende Hvenegaard
 • Anetavle for Grosserer Carl Johan Olsen og Hustru Christiane Nielsine f. Andersen
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 6
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 7
 • Anna Marie Kjeldsdatter : anetavle
 • Anordning for Dannebrogsmændene : Given den 28de Januari 1809.
 • Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri 1857-1899
 • Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier
 • Axel Olriks Breve til Holger Begtrup
 • Beretning om Jonstrup Seminarium og de derfra Dimitterede siden Aaret 1840.
 • Bidrag til Efterslægtstavle for Erich Nielsen Krarup, Øster Krarup, Møborg
 • Bidrag til en anetavle for 4. søskende Kirsten - Troels - Tove Vilstrup og Lars Langhoff
 • Bidrag til Kolding Bys ældre Historie
 • Bidrag til Stamtavler for fire Slægter Meldal (Meldahl)
 • Biografiske Optegnelser om Fru Else Olufsdatter Parsberg (1624-1684) uddragne af den af Oluf Skanke over hende holdte Ligprædiken.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Andet bind.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Første bind.
 • Biskop Søren Lintrups visitatsbog - med indledning og anmærkninger af S. Nygård.
 • Bogen om Krogstrupslægten
 • Brygger Andreas Sevald Høyelse Holck og hans Familie
 • C. C. Hornungs Ungdoms- og Manddomsliv, fortalt af ham selv
 • Conferentsraad David Monrads Descendenter
 • Cornelius Appel : et Bidrag til dansk Aandslivs Historie i Sønderjylland i det 19de Aarhundrede
 • Da jeg blev jøde i Danmark : nogle erindringsblade fra besættelsesårene
 • Dalum Landbrugsskole 1886-1911
 • Dansk kultur i Frankrig 1920-1960. En bog til minde om Helge Wamberg.
 • Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914
 • Danske historikere 1965
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 9. bind.
 • Danske slotte og herregårde. Bind 13: Midtjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 14: Djursland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 15: Fra Århus til Kolding
 • Danske slotte og herregårde. Bind 16: Sønderjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 17: Sagn og Spøgerier
 • De døde på ærens mark og på lazarettet. Udstilling i 125-året for krigen 1864.
 • Den ældste Danmarkskrønike (Roskildekrøniken)
 • Den sønderjydske Bonde Peder Skau : et hundredaars Minde
 • Det Elphenbeenske Societet. En studenterspøg fra ca. 1760.
 • Diderik Buxtehude.
 • Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup, Schleswig.
 • Drengesind og lærerluner : skoleliv i København i 20'erne
 • Efterkommere af Fæstebonden Knud Stephensen i Djeld : Biddrag til en Slægtshistorie
 • Embedslægernes Arkiver indtil 1915. Sjælland: Nord
 • En beretning om min tipoldemor Lovise Nielsen - amme for den senere Kong Frederik VII, hendes to mænd, compagnikirurg Magnus Andreas Guldberg, apoteker Anker Christian Laurberg, samt deres aner og slægt.
 • En beretning om mine forældre Albertine og Hans Christian Nielsen - deres forfædre, familier og efterkommere.
 • En fynsk hjulmagers dagbog : 1813-1833 : analyse og tekst
 • En nordslesvigsk Bondeslægts Historie - Slægten Krogh 1653-1933.
 • En slægt fra Kjelst. Slægtsregister med forskellige historiske oplysninger.
 • En slægt Jensen fra Skørping sogn - om Andreas Jensen, født 1846, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • En slægts historie: Rolf V. de Neergaard
 • En tømrerslægt i 19. århundrede - familien Weber i Roskilde
 • Erindringer om Krigsfangenskabet 1864
 • Et levnetsløb
 • Et Par Aar af mit Liv. Med et Tillæg.
 • Fahs / nr. 1 - 22. årgang - februar 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 23. årgang - februar 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 24. årgang - februar 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 25. årgang - februar 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 17. årgang - april 2003. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 22. årgang - april 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 23. årgang - april 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 24. årgang - april 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 25. årgang - april 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 17. årgang - august 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 22. årgang - juli 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 24. årgang - august 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 25. årgang - august 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 17. årgang - december 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 20. årgang - december 2006. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 21. årgang - december 2007. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 22. årgang - november 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 23. årgang - december 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 24. årgang - oktober 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 25. årgang - december 2011 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Familien Hasles Stamtavle
 • Familien Kjerschow : med kvinnelige linjer
 • Familien Knap i Norge : genealogiske og biografiske oplysninger
 • Familien Lausen 1731-1946.
 • Familien Lieungh : genealogisk-personalhistoriske oplysninger
 • Familien Møllers Slægtebog. Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer
 • Fortid og Nutid 2004-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : September 2004. Hefte 3.
 • Fortid og Nutid 1996. 1.hf.
 • Friederike Brun : en dansk-tysk forfatterindes liv
 • Fru Margrethe Sofie Charlotte Wagner født Manthey
 • Gør jer pligt - gør jert værk : John Christmas Møllers dagbøger 1941-45
 • Greve Gert af Holsten og Niels Ebbesøn af Nørring Ris
 • Hans Jørgen Rasmussen in memoriam - 1847 7. Februar 1947
 • I gamle, længst
 • II. Stamtavle over nogle af Martin Kirchhoffs Efterkommere
 • Indbydelseskrift til de offentlige Examen i Odense Cathedralskole i Aaret 1861. Rasmus Rasks Skoleliv.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1855. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 3. hæfte. Om Odense Communitet.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1858. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 4. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1859. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 5. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1862. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 6. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1864. Bidrag til Skolens Historie, 7. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1866. Bidrag til Skolens Historie, 8. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1867. Bidrag til Skolens Historie, 9. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1868. Bidrag til Skolens Historie, 10. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 1850. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 2. hæfte. Om Skolens Stipendier og Legater.
 • Jens Peter Junggreen; et Bidrag til Nationalitetskampens Historie i Nordslesvig
 • Joakim Frederik Schouw's offenlige Liv.
 • Johann Clemens Tode : hans Liv og et Afsnit af hans medicinske Virksomhed
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby - katalog : Historisk samling.
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby katalog : Mindestue.
 • Kirkebøger gennem 350 år : En arkivudstilling tilrettelagt af Landsarkivet for Sjælland m.m.
 • Kjendsgjerningerne i den ved Højesterets Dom af 6. August 1873 paakjendte Justitssag imod L. A. F. Pio, P. J. Geleff og H. F. V. Brix. En aktsmæssig Fremstilling.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1763.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : I - Øster kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : II - Strand kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : III - Snarens kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IV - Vester kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IX - Rosenborg kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Landbo-Sparekassen for Fyen. Svendborg Amts Landbosparekasse 1869-1919. Historiske Oplysninger og Betragtninger over Sparekassens halvtredsaarige Virksomhed.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-2. Hverdagsliv i Hillerød under Besættelsen.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-4.
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 1 - 1517-1740
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 2 - 1741-1864
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 3 - Personen und geographischen Register.
 • Mellem bøger og biblioteker : små livserindringer
 • Min Slægt - Blade om svundne Tider
 • Natalie Zahle
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 101 - juni 2015
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 104 - april 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 105 - juni 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 106 - oktober 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 107 - december 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 112 - marts 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 113 - juni 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 114 - september 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 115 - december 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 116 - marts 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 117 - juni 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 118 - september 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 119 - december 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 120 - marts 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 121 - juni 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 122 - september 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 123 - december 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 124 - marts 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 125 - juni 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 42 - september 2000.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 46 - september 2001.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 49 - august 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 50 - oktober 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 73 - november 2008
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 74 - januar 2009
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 82 - november 2010
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 85 - september 2011
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 87 - februar 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 89 - maj 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 90 - september 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 91 - november 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 92 - februar 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 93 - maj 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 94 - september 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 95 - november 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 96 - februar 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 97 - maj 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 98 - september 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 99 - december 2014
 • Om de danske Klostre i Middelalderen
 • Om Holbergs Levnet og populære Skrifter
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1919, 7. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1942, 11. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1951, 12.rk. 6.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1952, 13.rk. 1.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1955, 13. rk. 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd. 1.- 2. hf.
 • Røjle Andelsmejeri : 1885 - 26. Maj - 1910
 • Sakses Danesaga. Absalons og Valdemars Tid (1157-1185)
 • Sakses Danesaga. Fra Dan til Ingeld.
 • Sakses Danesaga. Fra Sigerslægten til Sven Estridsøns Død.
 • Sakses Danesaga. Svensønnernes og Borgerkrigernes Tid (1076-1157)
 • Saxo og Overleveringen af hans Værk
 • Skamlingsbanke, kort historisk Fremstilling
 • Skanderup Sogn
 • Skånska skolväsendets historia Utarb. i synnerhet efter otryckta källor.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2008, Bind 99. Ottos billedbog, Skiveegnen i billeder 1870-1970.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2013. Bind 104
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2014. Bind 105
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2015. Bind 106
 • Slægt og stavn - 1987:4.
 • Slægt og stavn - 1988:1.
 • Slægtebog for Christen Nielsen Møller
 • Slægten Bastholm fra Vrejlev
 • Slægten Fabricius fra Faaborg; sluttet i August 1882
 • Slægten Hangaard fra Sundby på Mors - om ægteparret Christen Jensen Hangaard, 1774/75-1861, gårdmand i Hangaard i Sundby, og Maren Jensdatter, 1774-1854 : deres forfædre og efterkommere.
 • Slægten Krogh
 • Slægtsbog for efterkommere efter Anders Thingstrup Jørgensen, født 1858, møller og fiskemodtager i Klitmøller
 • Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen født 1785, gårdejer i Grønhøjhus i Astrup sogn
 • Slægtsbog for efterkommere efter Peder Konge Mortensen, født 1817, møller og gårdejer i Klitmøller, V. Vandet sogn
 • Slægtsregister vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Viborg. Et Forarbejde før Anetavlen. Udg. af Børnene ved Carlo Bendix Thostrup. Trykt som Manuskript for Familien
 • Slegten Michelet : Genealogisk-personalhistoriske meddelelser.
 • Slekten Kolderup i Bergen
 • Slekten Nissen fra Bov Sogn i Sønderjylland
 • Staats-Handbuch der Dänischen Monarchie für das Jahr 1840
 • Stamtavle over de 4 ældste Slægtled af Familien Munthe fra Sogn m.v.
 • Til duelige skoleholderes dannelse : Jonstrup Statsseminarium 1790-1990


 • Nye skanninger oktober 2021


 • 1. Stamtavle over nogle af Gaardsidder i Abildøre Jacob Olsens Efterkommere.
 • 5 Aar hos Biskop Bast.
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind III - Musikalsk Reise 1842-43
 • Ahnenliste, Fischer-Colbrie
 • Amtsprovst Eiler Hammond og Brøndbyvestre Seminarium - med Udtog af Provst Hammonds Visitatsprotokoller.
 • Anetavle for erhvervsmanden Møller Holflod Merrild (1930-2001)
 • Anetavle for kunstmaler Peter Sand Holm (1893-1976)
 • Anetavle for litteraturhistoriker og forlagsdirektør Palle Raunkjær (1886-1984)
 • Anetavle for roeren Helge Halkjær (1916-1996)
 • Anetavle for skuespilleren Peter Plaugborg
 • Anetavle for statsadvokat Hans Christian Abildtrup (1944-2003)
 • Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning og arkivteknik nr. 07 2002.
 • Beretning om rebslagermester Hans Kaster og hans efterkommere
 • Besættelsestiden 1940–45 på egnen omkring Slagslunde–Ganløse og Stenløse–Veksø
 • Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1721-1760
 • Børneantal og Børnedødelighed i københavnske Ægteskaber efter Folketællingsmaterialet 1901
 • Breve fra en dansk Folkemindesamler
 • Carl Bernhard (Andreas de Saint-Aubain). Hans Liv og Forfattervirksomhed
 • Christian Winther : et Livsbillede. III: Gjennem Brændinger til Havn - Ægteskabsperioden
 • Danmarks Adels Aarbog 1951. [68.] Otteogtresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1955 [72.] to og halvfjedsintyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1957. [74.] Firehalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1958-59 [75.] Femoghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1961. [77.] Syvog halvjerdssindstyvende Aargang
 • Den første Bonde i Kongens Raad.
 • Den wahlske slægt. Descendenter af Johan Christopher Wahl.
 • Det ældste København, del 2
 • Die Nachkommen Karls des Grossen
 • En bondeaffære – en fortælling om dagligdag og død i 1700-tallet
 • En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864
 • En slægt fra Hov i Sennels sogn (Hillerslev herred) : om Jens Hundahl Christensen, født 1839, og hustruer, deres forfædre og efterkommere.
 • Et Lægehjem - Særtryk af danske hjem ved århundredskiftet.
 • Familien Abbestée
 • Familien Blædel og dens Forgreninger
 • Fattigforsørgelsesog arbejdsanstalt i Ganløse. En fælles institution for sognekommunerne Stenløse-Veksø, Slagslunde-Ganløse, Ølstykke, Farum og Lynge-Uggeløse 1868-1892
 • Folmer Bendtsen : en maler i Nordvest
 • Fortid og Nutid 1966-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 199. Bind XXIII. Hefte 1.
 • Fortid og Nutid 1970. 24.bd. 3.hf.
 • Fortidslevninger
 • Fra gamle Skuffer. Skitser og Pennetegninger.
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - II - Ridefoged Peder Hammer
 • Fri for tiltale / (Væveren fra Mern)
 • Frits Boisen, en Ven, skildret af en Ven
 • Ganløse i 1700-tallet
 • Gemt og Glemt - Bd. 2 : Knud Lyne Rahbek - Jens Baggesen - Adam Oehlenschläger - 1916. Minder fra gamle Dage /
 • Gemt og Glemt - Bd. 3 : Biographie af Christina Carl Pflueg Major. Minder fra gamle Dage.
 • Grosserer Holger Emil Hectors Anetavle
 • Grut Hansen efterkommerne : stamtavle over Etatsraad A.N. Hansen & Emma Eliza Grut's efterkommere
 • Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer samt enkelte andre fremtrædende Personer i de tidligere danske Tropekolonier
 • H.C. Andersen og "denne Albert Hansen" / Oversættelse fra tysk af Carl Albert Hansen Fahlbergs afhandling om Andersens homoseksualitet.
 • Herzog Johann Casimir von Sachsen-Anhalt : 1564 - 1633 ; Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages. Ausstellungskatalog
 • Historier om Jens & Karla og deres aner
 • Hofmarskal under tvende konger
 • Holger Begtrups levned fortalt af ham selv : slægt, barndom og ungdom
 • Jakob Peter Mynster paa Halvhundredaarsdagen for hans Død
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 1. Fra hans Ungdom og første præstelige Periode
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 2. Fra hans senere præstelige Periode og Biskopstid.
 • Jeg har levet og elsket
 • Johannes Evald
 • Kongelig Fæstebonde i Ganløse 1670-1800
 • Kort som kilde : en håndbog om historiske kort og deres anvendelse
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1648-1688, Bind 2.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1689-1719, Bind 3.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1720-1730, Bind 4.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1731-1765, Bind 5.
 • L. L. Hammerich : 31. juli 1892- 1. november 1975 : tale i Videnskabernes Selskabs møde den 26. november 1976.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Første Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Andet bind
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del Bind 3
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Anden Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Andet Bind, Første Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tavlebind, Første hefte.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, Bind 3, Andet Hefte
 • Leksikon over danske Familier. Hefte 2.
 • Leonora Christina Ulfeldt's "Jammers-Minde" : en egenhændig Skildring af hendes Fangenskab i Blaataarn i Aarene 1663-1685
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-4.
 • Ludvig Schrøder
 • Min Rejse gennem Livet : En gammel Skibslæges Erindringer : 2. del
 • Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholm Kirke
 • Mine Erindringer
 • Mogens Hejnesøn : Et Tidsbillede fra det sekstende Aarhundrede.
 • Ole Pedersen, drabsmand der endte sine dage på fattiggården i Ganløse
 • Opkomlinge
 • P.A. Heibergs landsforvisning juleaften 1799.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd.
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Anden Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Første Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Tredie Afdeling
 • Peter Nikolaus Neugarten Freiherr von Gartenberg-Sadogorski født Peter Niels Nygaard.
 • Salomon Heine in seiner Zeit : Gedenkreden zu seinem 200. Geburtstag.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 1.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 2.
 • Skanderup sogn (Anst herred).
 • Skomagerens læst - : Hans Olsens livserindringer
 • Slægtebog over Afkommet af Pastor Vitus Pedersen Bering i Rind, død 1768.
 • Slægten Achton
 • Slægten Boll fra Sandal.
 • Slægten Kjærsgaard
 • Slægten Meidell i Norge og Danmark med nærstaaende Linier, hvorunder særskilte